Tag-arkiv: kogebog

Hjemmelavet kakaoessens — del 1

Vi har købt en for­fær­de­lig koge­bog. “Fri­stel­ser af Cho­ko­lade” fra Par­ra­gon Books. For det før­ste er den dår­ligt, hur­tigt og sju­sket over­sat fra engelsk. For det andet kan man ikke se, hvem der har skre­vet den. For det tredje kan ISBN-nummeret ikke fin­des på bogpriser.dk. For det fjerde kostede den vist 30,- kr. i Netto. Og for det femte er den pro­p­fuld af fan­ta­stisk lækre opskrif­ter på cho­ko­la­de­des­ser­ter, –kager, –småka­ger, –is og –kon­fekt. En helt igen­nem afsky­e­lig bog.

Opskrif­terne er fulde af den engel­ske målen­hed “cup” — og vi ejer ikke et ene­ste måle­bæ­ger med en “cup”-angivelse. Det viser sig, at en cup vand sva­rer til 237 mil­li­li­ter vand. Så er det jo bare med at komme i gang med en lom­me­reg­ner og gange op.

Lige ind­til det slår een, at en cup mel ikke vejer det samme som en cup vand eller en cup suk­ker — lige som 1 deci­li­ter mel hel­ler ikke vejer det samme som en deci­li­ter vand eller sukker.

Da vi løb igen­nem ingre­di­ens­li­sterne i bogen, opda­gede vi en inter­es­sant ingre­di­ens: cho­ko­la­de­es­sens. Hvad er det? Har I nogen­sinde hørt om det før? Jeg kan finde enkelte engelsk­spro­gede opskrif­ter, hvor “cho­co­late extract” bli­ver brugt — men jeg har endnu til gode at finde en opskrift på selv at lave chokoladeessens.

Der­for kastede jeg mig ud i at lave en cho­ko­la­de­es­sens selv. Jeg for­talte mig selv, at det måtte være meget som at lave en vanil­le­es­sens (eller vanilleud­træk), som jeg tid­li­gere har gjort.

Så jeg købte en por­tion rå kaka­obøn­ner hos Netspiren.dk, afskal­lede dem og put­tede de små styk­ker i et syl­te­tøjs­glas og fyldte glas­set med vodka. Jeg har ingen anelse om for­hol­det mel­lem kaka­obøn­ner og vodka, så nu har jeg put­ter 50–60 gram afskal­lede bøn­ner glas­set og fyldt ca. 300–350 ml vodka deri. Nu skal det sik­kert stå i en 3–6 måne­der og trække. Der­ef­ter vil jeg tro, at jeg kan begynde at bruge af det.

Men når udtræk­ket / essen­sen / snap­sen er klar, hvad kan jeg så bruge det til? Jo, ifølge kloge hove­der, så bru­ger man kaka­o­es­sens (der også kal­des cho­ko­la­de­es­sens, eller på engelsk “cho­co­late extract”) i mad­lav­ning og bag­værk til at til­føje en endnu stær­kere chokoladesmag.

Jeg er spændt på at dufte til glas­sets ind­hold, når det er klar om nogle måne­der. Lige nu vil jeg nøjes med at se far­ven skifte, når bøn­nerne afgi­ver smag og farve. Så må jeg tænke mig til resten.

Kogebog for alle sanser

Jeg har ende­lig ind­løst mit bog­ga­ve­kort, som jeg fik i jule­gave. Det dæk­kede lige til den fan­ta­sti­ske koge­bog: Køk­ken­re­vo­lu­tion for hele fami­lien, skre­vet af Oscar Uma­hro Cado­gan og hans 13-årige sted­dat­ter Telma Pil Jespersen.

Jeg har tid­li­gere fået anbe­fa­let Køk­ken­re­vo­lu­tion på høje hæle også skre­vet af Oscar. Så val­get stod mel­lem de to kogebø­ger, da jeg stod i Bog & Papir i Ring­kø­bing. Den så bare så ind­by­dende ud og efter at have blad­ret den igen­nem er jeg ble­vet vildt inspi­re­ret! Bogen er opdelt i inspi­re­rende og over­sku­e­lige temaer, det samme gæl­der for opskrifterne.

Ind­til videre er det ble­vet til Tomatsuppe, der både er stærk, sød og lidt syr­lig. Jeg glæ­der mig til at afprøve flere af opskrifterne!!

Endnu en vintersuppe

Jeg har fun­det Hen­rik Boserups lille sorte koge­bog ‘MAD’ frem fra gem­merne. En rig­tig god sam­ling opskrif­ter, hvis man i for­vejen kan lave mad. Det er nem­lig ikke megen hjælp man får til mæng­der og fremgangsmåder.

Jeg er vild med sup­per, så jeg prø­vede en ny her til aften. Den kan bestemt anbe­fa­les. Vi fik stegt, røget flæsk til.

Opskrif­ten er skre­vet direkte af fra koge­bo­gen, men kan også fin­des på Boserups egen side. Det i paren­tes er mine egne tilføjelser.

Gulerod/avocadosuppe

  • gule­rød­der i fine små styk­ker (jeg tog 3 store gulerødder)
  • (en porre)
  • hak­ket hvid­løg (2 fed)
  • oli­veno­lie
  • vand eller bou­il­lon (jeg tog en grøntsagsbouillon)
  • avo­cado , ½ per per­son (jeg tog 2 små)
  • youg­hurt
  • tomat
  • kryd­derurt (jeg havde noget per­sille i fryseren)
  • salt og peber

Sautér gule­rød­der, (por­rer) og hvid­løg i olien. Skal ikke tage farve. På med væsken. Sim­rer i 5 min. (Jeg gav det nok 10 min.)

Afhæn­gig af avo­ca­do­ens moden­hed og dit ønske om kon­si­stens, hak­kes, piskes eller blen­des den i sup­pen. (De avo­ca­doer jeg havde købt var ret hårde, så jeg kogte dem med gule­rød­derne de sid­ste 5 min. og blen­dede det hele med en stavb­len­der. Til sidst mon­te­res youg­hur­ten i sup­pen (på dansk: hæld en lille klat youg­hurt oven i sup­pen). Smag til med salt og peber. Tomat og urt ovenpå.

Scanning af gulerod/avocadosuppe fra Henrik Boserups Mad (den sorte).
Scan­ning af gulerod/avocadosuppe fra Hen­rik Boserups ‘Mad’ (den sorte).