Tag-arkiv: korn

At kaste med ris — og hvad med fuglene?

Endnu en gang kom vi til at dis­ku­tere bryl­lup­stra­di­tio­ner — der er godt nok mange — og vi må jo for­holde os til dem. Denne gang hand­lede det om at kaste ris efter bru­de­par­ret. Og myten om, at fug­le­nes maver eks­plo­de­rer, når de spi­ser risene, der lig­ger på jor­den. Det synes vi jo er synd — men øjen­syn­lig er det også kun en myte.

Vi over­ve­jede straks at bede vores gæster om at kaste med fug­le­frø (solsik­ke­frø og lig­nende) i ste­det for de død­brin­gende ris. Bryllup.dk mener dog at vide, at fug­lene sag­tens kan holde til det lige­som Skov– og Natursty­rel­sen også har sagt god for traditionen.

Gad vide om myten om de eks­plo­de­rende ris­fugle så ikke kunne stamme fra de dan­ske kor­n­pro­du­cen­ter, som hel­lere vil sælge korn til dyre­ven­lige men­ne­sker rundt om i det dan­ske land?

I øvrigt vil vi så i ste­det gerne fra­bede os sæbe­bob­ler og konfetti.