Tag-arkiv: motion

Mine første erfaringer med Vibram Fivefingers Flow

For nylig købte jeg et par Vibram Five­fin­gers Flow for at få sty­ret min lyst til at løbe bar­fod­sløb (engelsk: bare­foot run­ning eller fore­foot run­ning), som jeg havde læst skulle være et sun­dere og min­dre slid­somt alter­na­tiv til almin­de­lig motions­løb.
Læs resten

Vi sætter Ørskov i bevægelse

I okto­ber måned sker der noget ekstra­or­di­nært på min arbejds­plads. Vi sæt­ter Ørskov i bevæ­gelse.

Det er et for­søg på at give os selv og ikke mindst kol­le­ga­erne energi til hver­da­gen og der­med mere lyst til at gå på arbejde og ikke mindst levere en ekstra ind­sats. Det sker gen­nem en fæl­les kon­kur­rence, der både blan­der skridt­tæl­ling og optæl­ling af det antal minut­ter, man er i bevæ­gelse om dagen.

Der er sin­drige reg­ler for omreg­ning af for­skel­lige akti­vi­te­ter til et enty­digt mål: minut­ter. Det team (vi er tre teams: Ørskov Web, Ørskov Rek­lame Mar­ke­ting og Ørskov Medier Maga­si­ner), der ved udgan­gen af okto­ber måned har opnået flest minut­ter vin­der en mid­dag. Taber­hol­det skal til gen­gæld yde en ekstra ind­sats for resten af virk­som­he­den og der er der­med et inci­ta­ment for alle — ikke blot for at prøve at vinde men også for ikke at tabe.

Tors­dag mor­gen ind­led­tes vores fæl­les rejse mod en bedre sund­hed med en smoo­t­hie og frugt i kan­ti­nen i mod­sæt­ning til det sæd­van­lige fransk­brød med hon­ning og pålægs­cho­ko­lade. Der­ef­ter ori­en­te­rede Bente og Anni om reg­lerne for måne­dens kon­kur­rence og de var begge iklædt den t-shirt der til for­må­let er ble­vet frem­stil­let til alle medarbejdere.

T-shirt med Ørskov i bevægelse trykt på brystet
T-shirt med Ørskov i bevæ­gelse trykt på brystet

Det er dej­ligt at arbejde et sted, hvor kol­le­ga­erne også tæn­ker på sund­hed og kol­le­ga­skab. Hurra!

(i dag har jeg gået mere end 7500 skridt. Der er sta­dig et godt stykke vej til mini­mum 10.000 om dagen… Bedre held i morgen)

Skjern Bank Løbet 2009 var en succes

I lør­dags var der igen et lokalt løb i Skjern. Det er det før­ste, der er arran­ge­ret af Skjern Løbe­klub.

Løbet havde kun een rute, 5km — lige under en 1/8 marat­hon, så det var ikke svært at vælge distancen.

Som­me­ren viste sig fra en mid­del­god, dansk side, da vi mødte op uden for Skjern Bank lør­dag for­mid­dag kl. 10:30. Vi meldte os til for i alt DKK 120,- (inkl. efter­til­mel­dings­ge­byr på DKK 20,- pr. per­son) og var der­med klar til at del­tage i løbet.

Sky­erne dæk­kede af og til for solen, der af og til skin­nede på de bare ben i shorts og løbe­sko og –strøm­per. Ti minut­ter før start blev vi budt vel­kom­men af løbe­klub­ben, der bød os op til fæl­les opvarm­ning og der­ef­ter ønskede alle en god tur. Vi blev min­det om, at vi skulle passe på hin­an­den og på bilerne og der­ef­ter blev løbet skudt i gang.

Min­dre end 18 minut­ter senere var løbets mand­lige vin­der i mål. Den 21-årige Mor­ten Fran­sen brugte blot løbet i Skjern som opvarm­ning til søn­da­gens 1500m — med andre ord en eli­te­lø­ber, som vi andre alli­ge­vel ikke kunne klare os imod. Vi tog der­i­mod turen i eget tempo.

Malene kom ind som num­mer 25 blandt kvin­derne med en tid på 30:06 for 5 km (6:01 pr. kilo­me­ter) og jeg kom ind som num­mer 33 blandt her­rerne med en tid på 26:17 (5:15 pr. kilometer).

Vi var rime­ligt til­fredse med tiden, men ærligt talt, så bestod min stør­ste til­freds­stil­lelse i at komme i mål og i læ før det helt store sky­brud brød løs.

Det dan­ske som­mer­vejr valgte nem­lig at vise sig fra en mørk og regn­våd side lige som de fle­ste kunne begynde at ane mål­stre­gen. Det var der­for med reg­nen silende ned om ørerne at de fle­ste kunne mod­tage deres gra­tis frugt, vand, cho­ko­lade og diplom.

Der var ca. 150 del­ta­gere i løbet, der blev fulgt op med pat­te­gris fra grill, kyl­lin­ge­sandwich eller grill­pølse fra de omkring­lig­gende beværtninger.

Vi købte en kyl­lin­ge­sandwich (læs: to ski­ver tørt sandwi­ch­brød med iceberg-salat og en klat kar­ry­dres­sing imel­lem. Nå, ja, og så noget kyl­ling i tynde ski­ver.) og bestilte mine­ralvand der­til for i alt DKK 50,- pr. per­son. Ikke nogen vold­som posi­tiv oplevelse.

Det viste sig dog, at vi havde bestilt mere end vor vært kunne leve op til og der­for fik vi et par fla­sker af den gra­tis Adecco-reklame-vand. Til gen­gæld fik vi også halv­de­len af pen­gene til­bage. Dyr, men til gen­gæld kede­lig mad. *suk*

Men den kede­lige madop­le­velse tog ikke brod­den af den gode løbe­op­le­velse, så hvis vi husker det, så er vi sik­kert med igen næste år til Skjern Løbe­klubs arrangement.

Du kan læse mere om Skjern Bank Løbet 2009Skjern Løbe­klubs hjem­meside eller hos Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern. Husk også at se videoen med vin­de­ren, for­man­den og del­ta­gerne, der var­mer op.

En 18-års fødselsdag i provinsen

Vi deltog i min kusine Cat­hri­nes 18-års fød­sels­dag. Vej­ret var godt, maden var god (omend ikke så rige­lig, som vær­tin­den havde håbet ;-) ) og så var gæsterne jo en væsent­lig del af festlighederne.

Her kom­mer der bil­le­der af afte­nens mest dra­ma­ti­ske indslag:
Og afte­nens dyri­ske indslag:


Og så hjem­tu­rens motions­indslag:


På vej mod Ring­kø­bing fra Fjer­rits­lev (et sted uden­for Thi­sted) blev vi holdt til­bage af en hjem­me­værns­be­tjent. Det var nok godt nok, at vi ikke kom i vejen for disse travle mænd.


Jeg løb hurtigt til Fjordløbet 2009

For et par måne­der siden skrev vi om vores pla­ner for Fjord­lø­bet 2009 ved Ring­kø­bing Fjord. Vi havde pla­ner om at løbe 10 km, men vir­ke­lig­he­den skulle vise sig at ind­hente os.

Det er før­ste gang, jeg har del­ta­get i et løbe­stævne og også før­ste gang vi del­ta­ger i Fjord­lø­bet. Der var ca. 800 del­ta­gere (men til­mel­din­gerne kom sta­dig ind, da vi efter­til­meldte os på sta­dion) og det var både unge og gamle, træ­nede og begyn­dere. Det er dej­ligt at se, at fami­lien Dan­mark har fun­det ud af, at bevæ­gelse er sundt for kroppen.

Vores tem­pe­ra­ment rakte dog ikke til at træne op til at løbe en 10km rute. Ind­til nu har vi løbet 5–8 kilo­me­ter lange ruter som humø­ret og ener­gi­ni­veauet nu lige har til­ladt det. Vi fik der­for aldrig lagt en plan for at løbe 10 km. Det bli­ver ander­le­des til næste år!

Det endte med, at vi meldte os til den næst­kor­te­ste rute på 5,8 km. Malene mente ikke, at hen­des tid var noget at prale af, så den vil jeg lade være en hem­me­lig­hed — men jeg løb de små 6 kilo­me­ter på en tid lige under 5 min./km, det vil sige 28 minut­ter og 47 sekun­der. Jeg er godt til­freds, men selv­føl­ge­lig kan det blive bedre. Det kræ­ver blot noget træ­ning :-)

Løbet blev arran­ge­ret af Ring­kø­bing Atle­tik & Motion (RAM) med hjælp fra en række sponso­rer. Dem kan du læse mere om på RAMs hjemmeside.

Få motion og viden på samme tid i Vestjylland

Vandring ved Vestjylland
Van­dring i Vestjylland

Jeg bli­ver lige nødt til at lave lidt rek­lame for min arbejds­plads. Vi har nem­lig et pro­jekt i gang, der hed­der 100 Sunde Ople­vel­ser. En del af pro­jek­tet er temau­ger der skal afhol­des i løbet af dette og de næste to år (og for­hå­ben­ligt i flere år frem­over). I uge 21 er temaet Van­dring i Vestjyl­land. Bliv inspi­re­ret af tek­sten her­un­der eller gå ind på QualityTime.dk.

Hvis du vil opleve Vestjyl­land på nært hold, så find van­dresko­ene frem. Se den høje him­mel over det åbne land­skab, oplev kystens kilo­me­ter­lange sand­strande eller mærk hedens spe­ci­elle atmos­fære på din van­dre­tur. Hvad enten du er til van­dring, trek­king, pil­grims­van­dring eller stav­gang vil Vestjyl­lands fan­ta­sti­ske natur danne ram­men om din aktive ferie.

Du væl­ger selv om du vil følge pil­grims­ru­ten omkring Ring­kø­bing Fjord, wal­ka­bout, lange van­dre­ture med over­nat­ning eller få kul­tur­hi­sto­ri­ske ople­vel­ser ude i natu­ren med de mange arran­ge­rede ture i uge 21. Van­dre­stier igen­nem stor­slået natur med rigt plante– og dyre­liv. Pil­grims­ru­ter med mulig­hed for for­dy­belse. Til dig med lyst til at slide på van­dre­støv­lerne byder Vestjyl­land på kilo­me­ter­lange vandreture.

Hol­der du af at gå i natu­ren, langs havet, gen­nem heden, rundt om søen og fjorde og over bak­ker og dale er Vestjyl­land det helt rette sted for dig, din fami­lie og ven­ner. Rundt i den vstjy­ske natur er van­dre­sti­erne mar­ke­ret og det er kun dig selv der sæt­ter kilo­me­ter­græn­sen. At van­dre i Vestjyl­lands mang­fol­dige natur giver ikke bare sund motion, men har også en posi­tiv effekt på humør og sind. Den vestjy­ske natur er både afstres­sende og bero­li­gende for sjæ­len. At gå er god og nem motion.

Sæt kryds i kalen­de­ren i og omkring Kri­sti Him­mel­fart­s­fe­rien. Ønsker du et pro­gram til­sendt, så kan du skrive til mig i kommentarfeltet.

Der­u­d­over er der temaugerne

  • Fiskeri i Vestjyl­land i uge 37
  • Fugle i Vestjyl­land i uge 39

Pro­gram til disse kom­mer senere, men du kan læse om ugerne på qualitytime.dk.

Fjordløbet 2009 ved Ringkøbing Fjord

Den 10. maj 2009 er der Fjord­lø­bet 2009. Det er 30. gang, der skal løbes Fjord­lø­bet. Vi reg­ner med at løbe med på 10 km-ruten.

Løbet fin­der sted ved Ring­kø­bing Sta­dion på Kon­ge­vejen og bli­ver arran­ge­ret af Ring­kø­bing Atle­tik & Motion (RAM), der er en under­af­de­ling af Ring­kø­bing Idræts­for­e­ning.


Vis stort kort

Pri­serne for del­ta­gelse er mel­lem 25 og 50 kro­ner alt efter løbe­rens alder og den valgte distance. De nær­mere detal­jer kan man finde i fol­de­ren, der kan hen­tes på RAMs hjem­meside (PDF). Der er til­mel­ding inden d. 1. maj 2009 — ellers koster det DKK 20,- ekstra i deltagergebyr.

Vi ses derude!

Vestkysten kan være tåget

I wee­ken­den var vi ude at køre en tur i det våde vejr — en cykel­tur bragte os gen­nem sne, slud og regn­vejr. For­u­den natur­lig­vis forbi den lokale Kvickly.

Den mest inter­es­sante del af turen var udsig­ten ved Ring­kø­bing Fjord. Hori­son­ten var helt udvi­sket på grund af det fug­tige vejr — og lige­som øjnene, så havde kame­raet svært ved at foku­sere. Vi prø­vede alli­ge­vel at tage et par bil­le­der. Det her er det mest vellykkede.

Gråvejr over Ringkøbing Fjord
Gråvejr over Ring­kø­bing Fjord

Langs fjor­den løber fjord­s­tien, der bli­ver brugt flit­tigt af hund­e­luf­tere, motio­ni­ster og cyk­li­ster. Vi løber der gerne en 2–3 gange om ugen og har over­ve­jet at gøre vores tur langs fjor­den læn­gere. Den over­vej­else tager vi dog i os igen efter at have opda­get, at stien blot ender i det blå. Eller burde jeg sige det grå?

En mystisk rute ud i det grå.
En mystisk rute ud i det grå.
En mytisk rute ud i det blå.
En mytisk rute ud i det blå.

Det var næsten even­tyr­ag­tigt at stå dér og kigge ind i intet­he­den. Natu­ren er forunderlig.

Det er så dejligt at løbe!

For snart et år siden købte jeg mig et par Nike løbe­sko, der var Nike+ kom­pa­tible. Tan­ken var at købe en iPod og der­med sætte løbe­tu­rene i system og moti­vere mig selv til at løbe hur­ti­gere og læn­gere. Nu er iPod og Nike+ som nævnt anskaf­fet og prø­ve­lø­bet et par gange. Og det virker!

Jeg har ellers altid set skævt til dem der løb med musik i ørerne, for jeg vil have mulig­hed for at høre natu­rens lyde, når jeg løber: Fug­le­nes fløjten (eller nær­mere måger­nes skri­gen her­ude) og bøl­ger­nes brusen.

Nu skal jeg så eks­pe­ri­men­tere med gode løbe­sange og finde min Power­song. Har du erfa­rin­ger med nogle gode løbe­ryt­mer, så smid en kommentar.

I dag fandt jeg i hvert fald ud af, at føl­gende sange var gode:

Daft Punk /Around the world
Daft Punk / Har­der, bet­ter, faster, stron­ger
Cas­sius / La Mou­che
The Pro­digy / Firestarter

Næste gang skal føl­gende sange med på løbespillelisten:

Tur­bowe­e­kend / Into you
Kings og Leon / Sex on fire

Et lille moti­va­tor: Hvis du har svært ved at komme ud at løbe, så husk på, hvor dej­ligt du har det efter løbe­tu­ren ;-)

Vi har bestilt kagern’ ved bager’n

Vi er på fami­lie­be­søg i det nord­jy­ske i dag og havde bestemt os for, at lør­dag skulle bru­ges til at tale med bage­ren i Øster Brøn­der­s­lev om bryl­lup­ska­gen. Men inden mor­gen­ma­den og sam­ta­len med bage­ren ville vi lige ud at løbe en tur. Den plan blev imid­ler­tid for­pur­ret kl. 9, da vi rin­gede for at høre hvor længe bager­meste­ren var at træffe. “Jeg går hjem lige om lidt”, var sva­ret fra bager­meste­ren — og så måtte vi jo handle hurtigt!

Vi bad ham om at blive et kvar­ters tid, for så ville vi springe i bilen og køre til Øster Brøn­der­s­lev. Malene fik beske­den om bager­be­sø­get, mens hun stod med en tand­bør­ste i mun­den og iklædt fuld løbemun­de­ring. Vi sprang begge to i ste­det i det civile tøj og kastede os ud i Toyota’en og min­dre end ti minut­ter efter at røret var lagt på, stod vi og talte med bager­me­ster Michael om en bryl­lup­skage i fire eta­ger. Det kan man da kalde effektivitet!

Vi tager løbe­tu­ren senere…