Tag-arkiv: nanoblogg

Korte, danske romaner på blot seks ord

Hem­ingway opfandt den meget korte roman­form på blot 6 ord. Efter sigende var det på grund af et væd­de­mål, hvor han blev udfor­dret på netop det: At skrive en histo­rie på blot 6 ord. For nylig har Uffe Sten­strop taget skri­ve­sti­len op sit Twitter-feed og jeg har nydt at læse dan­ske, korte histo­rier. Skri­ve­sti­len pas­ser utro­ligt godt til vor tids mest hypede medie: mikrobloggen.

Der­for har jeg nu tænkt, at jeg her på blog­gen vil bidrage med en eller flere 6-ordsromaner. Ini­ti­a­ti­vet har alle­rede tid­li­gere været taget op (blandt andet hos Sten­strop), men en god ting kan aldrig over­dri­ves og i mine øjne så er leg med det dan­ske sprog en god ting.

En god histo­rie skal for­tælle noget og gerne inde­holde en udvik­ling. Men det er ikke altid nød­ven­digt at beskrive denne udvik­ling. Eksem­pel­vis histo­rien her fra Robert Piil:

Det kunne have været så godt.” –hen­tet fra før­nævnte side hos Stenstrop

Det står hen i det uvisse, hvad det er, der kunne have været bedre. Men det er helt sik­kert, at tin­gene ikke er opti­male. Langt de fle­ste nor­male men­ne­sker kan med meget stor sand­syn­lig­hed nikke gen­ken­dende til histo­rien uden præ­cist at vide, hvad den hand­ler om.

Som afrun­ding på dette ind­læg vil jeg gerne frem­vise en 6-ordsroman fra hen­holds­vis Malene og jeg:

Og sådan blev jeg konge her.” –Ulrik Høyer Kold

Honey, I’m home.” “Oh, shit” –Malene Høyer Kold

Har du nogle 6-ordsromaner, der er bedre, så læser vi dem gerne i kommentarerne.

Nanoblogg er den nye mikroblog

Jeg ser en udvik­ling her, som er værd at gå videre med.

Først havde vi blog­gen. En lang stribe ord — som regel sammenhængende.

Der­ef­ter kom mikro­blog­gen. Den redu­ce­rede mæng­den af ord til 140 tegn. Man kan sige utro­ligt meget med 140 tegn, hvis man tæn­ker sig om inden man skriver.

Nu er nanoblog­gen her alle­rede. Her er vi begræn­set til eet ord. Et ord. Tag lige og brug plad­sen for­nuf­tigt. Det kan blive en utro­ligt langstrakt dis­kus­sion, hvis. Vi. Kun. Må. Skrive. Et. Ord. Af. Gan­gen. Erfa­rin­gen viser dog, at det oftest er enten til­lægs­ord eller nav­ne­ord, der bru­ges. De bærer trods alt også mest information.

Nu for­ud­ser jeg (og andre — @UffeStenstrop blandt andet) at næste skridt bli­ver en blog­form, hvor vi kan få lov at skrive et bog­stav. Lad os kalde den pikoblog­gen (eller picoblog alt efter sprog­valg). Med pikoblog­gen bli­ver det meget, meget cen­tralt at over­veje, hvad det er, man har lyst til at sige. Og det kan ikke ude­luk­kes at ind­til flere af os euro­pæ­ere vil begynde at lære kanji eller andre (fra vores syns­punkt og bred­degra­der) ekso­ti­ske alfa­be­ter for at kunne bruge skrift­tegn, der siger mere eller oven i købet lig­ner små teg­nin­ger og der­for kan bære mere betyd­ning. Et tegn er meget, meget lidt information.

Men stør­rel­ses­be­teg­nel­serne stop­per jo ikke ved piko. Vi har også en femto-forstavelse. Så hvor­for ikke lave en femtoblog? En blog­form, hvor vi har een bit per ind­læg. En bit. Et 0 eller et 1-tal. Tænk over det. Hvor­når duk­ker piko– og femtoblog­gen op? Går der mere end 3 måneder?

Jeg spår, at inden 2009 er omme, så har vi set eksemp­ler på begge dele.

Gad vide, om det er godt tids­punkt at regi­strere picoblogging.com og femtoblogging.com?