Tag-arkiv: påske

Påskehilsen fra Karamel Kompagniet

Påsken er  lige om hjør­net. Træ­erne på Tor­vet og gåga­den i Ring­kø­bing er igen pyn­tet med fine påskeæg, som byens bør­ne­ha­vebørn har haft for­nø­jel­sen af at male.

Vi har lige været på for­års­fe­rie i Nice og i chocolatier’enes vin­duer bug­nede det med hjem­mela­vede påskeæg i fan­ta­si­fulde designs for børn i alle aldre. Vi nåede slet ikke at købe cho­ko­lade — hvil­ket er ret usæd­van­ligt for vores ved­kom­mende! Til gen­gæld stod denne æske på Ulriks skri­ve­bord, da han kom til­bage fra arbejde, med en hil­sen fra firmaet:

Kære Ulrik

Du og fami­lie ønskes en rig­tig god påske…

Æske med karameller fra Karamel Kompagniet
Æske med kara­mel­ler fra Kara­mel Kompagniet

Kara­mel Kom­pag­niet er et et lille fami­lie­firma i Gud­hjem på Born­holm — Dan­marks ene­ste kara­mel­ko­geri. De eks­pe­ri­men­te­rer med opskrif­ter, som har været i fami­li­ens eje i gene­ra­tio­ner og de gør det rig­tig godt! Som de selv for­tæl­ler på deres hjem­meside, så læg­ger de stor vægt på, at kara­mel­lerne ikke er så hårde, at de hiver plom­berne ud af tæn­derne. Og det er him­mel­ske bløde kara­mel­ler, som smel­ter på tun­gen. Der­for er jeg ikke sik­ker på, at kara­mel­lerne hol­der påsken over :-)

I den fine metalæ­ske med påske­mo­tiv af kara­mel­par­rets dat­ter, er der tre for­skel­lige slags kara­mel­ler med; lime, kakao og lakrids. Ulriks favo­rit er lime­ka­ra­mel­len og jeg har en svag­hed for lakrid­sen, men de sma­ger alle super dej­ligt. Der­for tror jeg igen ikke, at de hol­der påsken over.

Hvis du ikke kan finde en for­hand­ler i dit område, er det hel­digt, at du kan bestille via deres Tof­fee Shop.

God påske til jer alle og nyd de ekstra fridage!

Påskeæg på Ringkøbing Torv

I går fandt Malene bil­le­der af påskeæg på tor­vet i Ring­kø­bing. I dag har vi selv taget bil­le­der af påske­æg­gene i træerne.

Påskeæg i træerne på Ringkøbing Torv.
Påskeæg i træ­erne på Ring­kø­bing Torv, 2009
Påskeæg i et træ på Ringkøbing Torv.
Påskeæg i et træ på Ring­kø­bing Torv, 2009
Påskeæg i træerne på Ringkøbing Torv, 2009
Påskeæg i træ­erne på Ring­kø­bing Torv, 2009

Til­sy­ne­la­dende er det en man­ge­årig tra­di­tion — nu har vi i hvert fald doku­men­te­ret 2009-udgaven af denne tradition.

Påskeferien er startet

Hvis man leder en smule på 23 efter bil­le­der fra Ring­kø­bing, så fin­der man hur­tigt disse fine bil­le­der fra 2008, hvor Andreas Bucher-Mack har taget bil­le­der af Ring­kø­bing Torv.

Påskebillede fra Ringkøbing, 2008.
Påske­bil­lede fra Ring­kø­bing, 2008.

Det er værd at bemærke, at træ­erne på tor­vet er udsmyk­ket med påskeæg, der er udsmyk­ket af byens yngre beboere.

Flere påskeæg i træerne på Ringkøbing Torv, 2008.
Flere påskeæg i træ­erne på Ring­kø­bing Torv, 2008.

I år er træ­erne også udsmyk­ket — men vi har desværre ikke haft tid til at tage bil­le­der endnu. Vej­ret har ikke været så godt endnu. Vi håber og tror dog på, at fre­dag kan bringe så godt vejr, at vi kan tage et flot panora­ma­bil­lede af Ring­kø­bing Torv og de påskeudsmyk­kede træer.

Påskeudstillinger i Region Nord

I går og i dag har vi besøgt mine for­æl­dre v/ Brøn­der­s­lev. De tog os med på en af de utal­lige påskeud­stil­lin­ger, der er i Region Nord hvert år. Vi kørte en tur til Manna for at se udstil­lin­gen i Herregårds-Galleriet Gam­mel Ham­mel­mose.

Malene på trappen udenfor hoveddøren på Gl. Hammelmose
Malene på trap­pen uden­for hoved­dø­ren på Gl. Hammelmose

Vi und­lod at tage bil­le­der inde i gal­le­riet men vil lige vise jer enkelte moti­ver fra her­re­går­den. Jette & Per Gantzhorn har kun gal­leri i her­re­går­dens gemak­ker i tre uger hvert forår. Det bety­der, at de tøm­mer deres egne stuer, ord­ner væg­gene, invi­te­rer kunst­nerne inden­for — som så ham­rer søm og des­lige i væg­gen — for der­ef­ter at holde kunst­ud­stil­ling i tre uger. Der­ef­ter hen­ter kunst­nerne (og even­tu­elle købere) så kunst­vær­kerne før vægge og gulve igen får en over­ha­ling og møb­lerne hen­tes frem fra lofte, kamre og andre gem­me­ste­der. Der­ef­ter går der ca. 9 måne­der inden det hele star­ter igen.

Bent Jessens stenskulpturer smiler os i møde ved herregårdens hoveddør.
Bent Jes­sens efter­tænk­somme sten­skul­p­tu­rer glor os i møde ved her­re­går­dens hoved­dør. Det er ham her, Malene kig­ger på på det oven­stå­ende billede.

Sådan har det nu været i 12 år. I stu­e­e­ta­gen ved pen­ge­kas­sen og som vel­komst sid­der Jette Gantzhorn og tager hjerte­ligt imod gal­le­ri­gæ­sterne og for­tæl­ler dem, hvilke kunst­nere der i dag er til stede. I den nyre­stau­re­rede fange– og vin­kæl­der under­hol­der Per Gantzhorn med histo­rier om indret­ning, restau­re­ring og smags­prø­ver på årets kunstvin. Vinen har en unik eti­ket, der er desig­net af een af årets kunst­nere, så hvert år kan man få en unik ople­velse med sig hjem.

Vi blev impo­ne­ret af Hans Chri­stian Thom­sens sprag­lede og liv­lige bil­le­der, men kan desværre ikke vise nogen frem. Han er fra Sil­ke­borg og har udstil­let flere gange i både ind– og udland kunne vi erfare, så måske er det ikke sid­ste gang, vi har set noget af ham.

Lad mig lige slutte af med en lille detalje, som er ken­de­teg­nende for udstil­lin­gen på Gl. Ham­mel­mose: en hånd­fuld kug­ler i for­skel­lige stør­rel­ser, der svøm­mede rundt i spring­van­det. Det er sådan en detalje, der fri­ster os til at komme igen næste år for at se, hvad Per og Jette Gantzhorn har fun­det på til 2010.

Metalkuglerne svømmede rundt i springvandet uden for Gl. Hammelmoses hoveddør.
Metal­kug­lerne svøm­mede rundt i spring­van­det uden for Gl. Ham­mel­mo­ses hoveddør.

Hvis du er et sted i Region Nord i påske­da­gene, så tag chan­cen og besøg en påskeud­stil­ling. Ifølge Nord­jy­ske er der mere end 100 udstil­lig­ner i påske­da­gene. Det vil sige, at der er stor sand­syn­lig­hed for, at der er noget for enhver smag.