Tag-arkiv: polterabend

Jakobs polterabend

“I dag er det Jakobs pol­te­ra­bend — hurra, hurra, hurraaa!”

Min lil­le­bror Jakob Kold skal gif­tes i star­ten af marts med hans udkårne Helena og der­for hol­der vi pol­te­ra­bend for ham i dag. Jeg går ud fra, at han i dag ikke får tid til at læse, hvad jeg skri­ver om hans pol­te­ra­bend, så der­for vil jeg godt alle­rede nu del­ag­tig­gøre alle I andre i planerne.

Kl. 10:00 — alle (drenge og pigerne, der skal holde pol­te­ra­bend for Helena) bra­ger ind ad døren og ser­ve­rer ame­ri­kansk brunch. Det der ikke kan laves på for­hånd skal laves færdig.

Kl. 12.45 — Dren­gene skal køre gokart v/ Skive Gokart — vi kører et Le Mans-løb, der varer 45–50 minutter.

Ca. kl. 14.30 — Når vi har fået armene strakt ud igen, sluk­ket tør­sten og tør­ret sve­den af pan­den, så tager vi 90 minut­ter på Paintball-banen og pløk­ker Jakob. Vi skal se, om han kan holde til at stå for skud.

Ca. kl. 16.30 — Vi har klædt om igen og har sluk­ket tør­sten igen. Vi begi­ver os til­bage til Jakob og Hele­nas lej­lig­hed og slap­per af, klæ­der even­tu­elt om og gør klar til næste punkt.

Kl. 19.00 — Der er bestilt bord på Restau­rant Kreta i Skive. Vi tager både drenge og piger med der­ned. Efter mid­da­gen er plan­læg­nin­gen en smule løs og afgjort af, om vi sta­dig kan holde øjnene åbne og benene oprejst. Måske byder Ski­ves nat­te­liv på en god ople­velse. Måske er det bedre at gå hjem i seng og blive klar til man­dag mor­gens udfordringer.

Det kan jo være, at andre på Skive-egnen skal plan­lægge en pol­te­ra­bend. Pla­nen her er et for­slag til jer :-)

Min vielsesring er blevet væk!

Jeg lovede i går, at jeg ville for­tælle en for­fær­de­lig histo­rie om Ryans pol­te­ra­bend. Det bli­ver en lang og tragisk historie.

Jeg mistede gan­ske sim­pelt min viel­ses­ring under dagens fest­lig­he­der. Jeg opda­gede ikke engang, da det skete. Det gik først op for mig en times tid efter, at det var sket — har jeg kal­ku­le­ret mig frem til ved hjælp af bil­le­derne og almin­de­lig snus­for­nuft. Og væk, det var den. Pist. Væk.

Det føles for­fær­de­ligt, når rin­gen lige plud­se­lig ikke er på sin plads læn­gere. Histo­rien om, hvad der skete er meget sim­pel. Vi havde brugt det meste af dagen på at køre go-cart, spise (fran­ske) hot­dogs på Kon­gens Nytorv, del­tage i små kon­kur­ren­cer, synge kara­oke på Sams Bar og ikke mindst på at tra­ske rundt på Strø­get, da vi til sidst nåede ud til Høvelte kaserne, hvor Mikael arbejder.

Sams Bar er det sid­ste sted, hvor jeg med sik­ker­hed kan sige, at jeg har set rin­gen. Den kan ses på et eller flere af de bil­le­der, der er ble­vet taget der­inde. Nå, til­bage til opsum­me­rin­gen af efter­mid­da­gens og afte­nens aktiviteter.

Da vi kom til Høvelte kaserne var der sta­dig et stykke tid til maden var helt fær­dig, så der­for ville vi lige tage en omgang touch foot­ball. Det er sådan en vari­ant af rugby eller ame­ri­kansk fod­bold, hvor det ikke går så hårdt for sig. Blot man med sik­ker­hed rører mod­stan­de­ren, så stop­per spil­let. Gan­ske hyg­ge­ligt og en god fysisk afslut­ning for 10 unger­s­vende, der mulig­vis har ind­ta­get en (u)passende mængde alkohol.

Når man spil­ler touch foot­ball, så svin­ger man gerne en del med hæn­der og arme og bevæ­ger sig en del rundt uden nød­ven­dig­vis at tænke over om smyk­ker og andre legem­s­dele sta­dig befin­der sig dér, hvor de burde.

Da vi bli­ver fær­dige med at spille efter en halv times tid, går vi ind til maden og begyn­der at tage for os af de grills­tegte ret­ter. Det sma­ger dej­ligt og snak­ken går, som den nu gør, når før­nævnte halv­be­ru­sede unger­s­vende får noget mad. Vi snak­ker og spi­ser og spi­ser og snak­ker i en times tid og maden sma­ger dejligt.

På et tids­punkt vil jeg stolt frem­vise min højre ring­fin­ger med et styk Orga­nic Large viel­ses­ring fra Gulds­med Ghita Ring og hol­der hån­den op i luf­ten. Min sam­ta­le­part­ner gri­ner lidt og siger “ja, du viser fin­ge­ren frem, men der er altså ikke noget på den.” Jeg opda­ger til min ræd­sel, at han har ret. Fin­ge­ren er tom. Jeg har netop skif­tet tøj og har også kort for­in­den været på toilet, så jeg skyn­der mig natur­lig­vis at gen­nem­søge alle lom­mer og ikke mindst papir­kur­ven på toilet­tet for at se, om rin­gen skulle være fal­det af i et øje­bliks beru­set uopmærksomhed.

Da det står klart, at rin­gen ikke umid­del­bart er at finde inden­dørs, hvor jeg har opholdt mig, så går efter­søg­nin­gen videre uden­for. Halv­de­len af festen er nu også mobi­li­se­ret i jag­ten på det lille guldsmykke. Vi går omkring i mere eller min­dre ord­nede møn­stre og fin­kæm­mer den umå­de­ligt store græs­plæne, vi for­in­den har brugt som bold­bane. Da solen syn­ker lavere og lavere og him­len bli­ver mør­kere for­la­der vi plæ­nen igen. Jeg må med sorg kon­sta­tere, at vi ikke har fun­det min vielsesring.

Jeg giver dog ikke op endnu og gen­nem­går tasker, lom­mer, stole og ryg­sække een gang til inden jeg med en kede­lig vis­hed må gribe tele­fo­nen og for­tælle Malene, at jeg har mistet sym­bo­let på vores ægte­skab. Kede­lig situ­a­tion at stå i, vil jeg lige sige. Jeg kan ikke huske, hvor­når jeg sidst har været så bundulykkelig.

Mikael og Tro­els lover mig dog, at de nok skal gøre et ihær­digt for­søg på at gen­nem­søge plæ­nen med en metal­de­tek­tor så snart de har tid. Det løfte hol­der de også i løbet af de næste dage — efter at tøm­mer­mæn­dene har lagt sig — men sta­dig uden held.

Per­son­ligt mistæn­ker jeg den store flok krage­fugle, der har hjemme lige over græs­plæ­nen for at have stjå­let rin­gen. Jeg er sik­ker på, at den nu lig­ger trygt og godt i en bunke tyve­ko­ster i top­pen af et træ på Høvelte kaserne. For­bi­strede tyvekræ.

Jeg har endnu ikke købt eller bestilt en ny ring, “for tænk nu, hvis…” — hvem ved, om rin­gen lige plud­se­lig duk­ker op i mor­gen eller alle­rede i næste uge. Men lige­som med poli­tiet, så er jeg klar over, at jo læn­gere tid der går fra noget (eller nogen) bli­ver væk, jo min­dre er sand­syn­lig­he­den for at finde det igen. Jeg må jo nok snart gå den tunge gang ned til Dauf & Pede for at få et nyt eksem­plar. Øv.

Måske kan det så lære mig at sørge for, at rin­gen pas­ser til fin­ge­ren. Næste gang.

Ryans polterabend

En af mine gamle ven­ner — Ryan Rohde Han­sen — skal gif­tes nu på lør­dag og i lør­dags var vi til pol­te­ra­bend. Jeg tog en masse bil­le­der, hvoraf de mest inter­es­sante kan ses i uddrag på 23.

UPDATE, 07.05.2008: Så er der bil­le­der. Se hele album­met her­un­der eller på adres­sen http://www.23hq.com/ulrikkold/album/3096022 — der er mas­ser af plads til kom­men­ta­rer både her og på 23. Keep ‘em coming!

I mor­gen vil jeg for­tælle en for­fær­de­lig histo­rie om denne polterabend.

Så blev vi poltet

Vi havde hørt en lille fugl synge om, at der blev arran­ge­ret pol­te­ra­bend for os. Ulrik var ble­vet bedt om ikke at plan­lægge noget den for­gange wee­kend. Jeg kunne regne ud, at det også måtte gælde for mig, for næste wee­kend er der Skan­der­borg Festi­val og det skal en af venin­derne nem­lig til. Vi havde der­for “taget fri” i lørdags.

Vi vid­ste dog ikke hvor­når på dagen, det ville blive. Så da dørklok­ken bim­lede kl. 9, skulle vi til at spise mor­gen­mad og havde sta­dig “hyg­ge­tøj” på.

Lige plud­se­lig stod der ni gæster og beor­drede os til at pakke ekstra tøj m.m. til dagen.

Jeg måtte ikke spise mor­gen­mad, men fik dog lov til at tage et par mund­fulde youg­hurt og en kvart bolle. Ulrik nåede at ind­tage en bolle, et blød­kogt æg og en kop kaffe. Og så var det ellers ud af døren.

Ulriks dag i korte træk:

 • Fårup Som­mer­land i høj solskin
 • Mas­ser af dåseøl i rygsække
 • Besøg af den bitre Dr. Nielsen
 • Man kan godt være 6 voksne mænd i en River Rafting-båd
 • Fal­ken er Fårups abso­lut seje­ste forlystelse
 • Gril­l­hygge i Dronninglund
 • Har du skå­let med din Ulrik i dag?”
 • Kold før Tolv
 • Intim tusch-legemsdel på kin­den. Tak, Per!
 • Meget træt søndag

Male­nes dag i korte træk:

 • Spot­tede Lars Hjorts­høj og Tina Bilsbo ved Åen 
 • Brunch på Café Svej
 • Hot stone mas­sage i Dan­marks Japan­ske Have
 • Pic­nic ved stran­den med hjem­me­bag, frugt, mous­se­rende hvid­vin og cider til de gravide — mums!
 • Hjem til læk­ker mad fra Kok­ken og Jom­fruen  — meget mad! Vi har spist rester igen i dag
 • Erin­drings­ga­ver” fra venin­derne — ja, jeg har en god hukom­melse :-)
 • Hor­oskopop­læs­ning
 • Tøsesnak og hygge
 • Drinks
 • Te med Sara i sofaen
 • Træt, træt træt, træt…

Det blev en dag uden ydmy­gende akti­vi­te­ter, men i fest­ligt og hyg­ge­ligt lag. Tak for en god pol­te­ra­bend til alle. Vi vil selv­føl­ge­lig gerne have alle de bil­le­der, der er taget på dagen :-)