Tag-arkiv: rollespil

Krän — en moderne barbar uden sammenhæng

Jeg er begyndt at bruge det kom­mu­nale bibli­o­tek i Ring­kø­bing — det er meget bil­li­gere at låne en bog på bibli­o­te­ket. Og der­u­d­over er der jo mulig­he­den for at prøve sig frem med bøger, hvis man er usik­ker på kvaliteten.

På Ring­kø­bing bibli­o­tek har jeg gen­fun­det teg­ne­se­ri­e­hyl­derne. I mine yngre dage læste jeg (og Tho­mas Elbo) et utal af teg­ne­se­rier og nu har jeg taget denne inter­esse op igen. Det bety­der, at jeg er fal­det over en række teg­ne­se­rier, som jeg aldrig har set eller hørt om før. Eksem­pel­vis tegneserie-serien (!) om bar­ba­ren Krän og hans bed­ste ven Kuno.

Anto­lo­gien om Krän (eller Kran, som han bli­ver døbt på dansk) af Eric Her­enguel er en række histo­rier om den store, stærke, næve­nyt­tige bar­bar­kon­ge­søn og den hypo­kon­dri­ske, slatne, lider­lige druk­ken­bolt af en ven, Kuno.

Serien star­ter med nr. 0 — et kom­pen­dium over teg­ne­se­ri­e­u­ni­ver­set i Krän-serien. Korte stri­ber med mor­somme påhit og sprog­lige under­fun­dig­he­der, portræt­ter af hoved­per­so­nerne og vig­tige biper­so­ner. Alt i alt en ret mor­som bog, der for­tæl­ler om kon­ge­ri­get Torgnol.

Men ingen roser uden torne. Histo­ri­erne i serien er ret opfind­somme, men dia­lo­gen mel­lem karak­te­rerne vir­ker klun­tet og usam­men­hæn­gende. Hvor­vidt det skyl­des den dan­ske over­sæt­telse af Freddy Milton eller et klun­tet for­læg fra Eric Her­enguel kan jeg ikke svare på. Jeg kan imid­ler­tid prøve at give en ide om, hvor­for jeg trods alt har læst mig igen­nem de før­ste 6 albums nu.

For en fantasy-læser er der mas­ser af læk­ker­bi­ske­ner og genop­fin­del­ser af gen­ren og for den post­mo­der­ni­sti­ske læser har Krän mas­ser af refe­ren­cer til ver­den rundt omkring os. Varul­vene er små, nut­tede pels­dyr, når det ikke er fuld­måne og de grimme trolde, der inva­de­rer Trog­nol i album 5 har gamle tyske hjelme på hove­det alt imens de rab­ler løs på tysk og udfø­rer ræd­der­lige eks­pe­ri­men­ter på de stak­kels(!) små varulve.

De store og stærke karak­te­rer i Krän er vir­ke­ligt store og stærke og kan slå en pro­per næve (eller økse). Og de små og fede er vir­ke­ligt ulækre at se på. De sexede kvin­der har stort set ingen tøj på og dra­gerne kan spy ild, så det batter.

Det er helt sik­kert teg­ne­sti­len og de (for)underlige biper­so­ner, der red­der serien. Eller hol­der den oven vande. Læs den kun, hvis du vir­ke­lig er fantasynørd.

Der er dage, hvor man ikke skal komme på tværs af mig. Sådan en dag er hver dag.” –Krän

Ting, der ikke passer sammen

Her er den næste omgang af ting, der ikke pas­ser sam­men:

Det var alt for denne gang. Hvis du har kom­men­ta­rer, for­slag eller andet, så er du vel­kom­men til at lægge en kommentar.

Lady Wasteland — en postapokalyptisk fremtid

Vuze HD Net­work fandt jeg for et stykke tid siden en web­se­rie opdelt i epi­so­der (en såkaldt webisode), der hed­der Lady Wasteland. Serien består lige nu af 7 afsnit — og ifølge den med­føl­gende blog arbej­des der på yder­li­gere 15 afsnit.

Histo­rien hand­ler om en ung kvinde, Lady Wasteland, som er på jagt efter en række mor­dere, der for år til­bage har slået en eller flere per­so­ner ihjel, der betød noget for selv­samme Lady. Under­vejs på sin færd møder hun andre, der enten selv jager eller er på jagt. Efter vær­dier, mad, magt eller blot blod. Øde­lan­det er for­u­den smadrede byg­nin­ger og over­gro­ede køre­tø­jer også kry­dret med zom­bi­e­lig­nende typer, der natur­lig­vis ikke gør livet på lan­de­ve­jene lettere.

Et wallpaper hentet fra Lady Wasteland-sitet.
Et wall­pa­per hen­tet fra Lady Wasteland-sitet.

For­u­den Lady Wasteland får vi også præ­sen­te­ret en række andre karak­te­rer: Yuri, en gal­ning, der slår ihjel, hvis han føler sig truet. Og Henry og Samantha, far og dat­ter, der blot for­sø­ger at over­leve i vild­nis­set. Henry for­sø­ger at belære Samantha om over­le­velse. Det er disse to, der er til­sku­er­nes iden­ti­fi­ka­tion i det rå og ubarm­hjer­tige ødeland.

Wallpaper hentet fra LadyWasteland.com
Wall­pa­per hen­tet fra LadyWasteland.com

I mine øjne er det vig­tig­ste og mest inter­es­sante ikke karak­te­rerne eller histo­rien, men der­i­mod for­nem­mel­sen af at være midt i et rol­le­spils­ce­na­rie — og så stem­nin­gen af håb­løs frem­tid, som er kraf­tigt inspi­re­ret af com­pu­ter­spil­lene Wasteland(!) og Fal­lout (der jo er en udlø­ber af Wasteland). Jeg er ikke helt sik­ker på, hvad det er, der hol­der min inter­esse fan­get — men jeg har lyst til at se mere, når der kom­mer flere afsnit. Hvis du har fået lyst til at se de før­ste 7 afsnit, så kan de down­lo­a­des som tor­rents i HD–kva­li­tet fra Vuze HD Net­work eller ses på net­tet på LadyWasteland.com.

Jeg tror, at næste webisode fra Vuze HD skal være enten San­ctu­ary eller Pink: The Series.

Ryans polterabend

En af mine gamle ven­ner — Ryan Rohde Han­sen — skal gif­tes nu på lør­dag og i lør­dags var vi til pol­te­ra­bend. Jeg tog en masse bil­le­der, hvoraf de mest inter­es­sante kan ses i uddrag på 23.

UPDATE, 07.05.2008: Så er der bil­le­der. Se hele album­met her­un­der eller på adres­sen http://www.23hq.com/ulrikkold/album/3096022 — der er mas­ser af plads til kom­men­ta­rer både her og på 23. Keep ‘em coming!

I mor­gen vil jeg for­tælle en for­fær­de­lig histo­rie om denne polterabend.