Tag-arkiv: sjov

Eva blev 1 måned gammel i går

Tiden går hur­tigt, når man morer sig — eller arbej­der hårdt. Og begge dele gør sig gæl­dende, nu hvor vi har fået Eva til at holde os med sel­skab her i Ringkøbing.

Hun hol­der os beskæf­ti­get det meste af dagen, spi­ser som hun skal, og ser i det hele taget ud til at nyde livet sam­men med sine forældre.

Nu er der alle­rede gået en hel måned sam­men med hende og der er sket utro­lige for­an­drin­ger. Vi nyder tiden og gri­ner af de små og store ople­vel­ser, hun giver os under­vejs. Eksem­pel­vis den sjove lyd, det giver, når hun lig­ger på maven og hikker.

Vi har døbt den “Hik­ke­fug­len”:

Haiku på en regnvejrsdag

Vi har tid­li­gere blog­get om haiku-digte, så nu er det vist tid til et par styk­ker mere…

I går da det reg­nede, sad vi nem­lig og haiku-hyggede og her­un­der ser I resultaterne.

Først en sød:

Jeg elsker dig skat
helt op til stjer­nerne og
til­bage igen

Så en dramatisk:

Kys mig nu min skat
sagde hun idet han skred
som­me­ren er slut

Så en fræk:

Ledig stil­ling i
vor sex­bu­tik, du rin­ger
bare lidt i sex

Så med reg­len, at vi skif­tes til at skrive et ord af gangen:

Glas­set run­ger hult
mod kan­ten af afgrun­den
plonk lyder det nu

Og en til:

Aldrig havde han
set så langt ud mod kan­ten
wow for en udsigt!

Og så den sidste:

Hvor gemte hunden
benet? Al lær­dom viser
hvor blom­sterne er

Man kan dis­ku­tere den kunst­ne­ri­ske kva­li­tet af disse digte, men for at blive dyg­tig er man nødt til at øve sig.

Vi havde det i hvert fald sjovt og er i øvrigt ikke de ene­ste, der for­sø­ger os med let klun­tede haiku. Dette er tyv­stjå­let fra Rolf Nel­son på Thre­ad­less:

Hai­kus are easy
but some­ti­mes they don’t make sense
Refrigerator

I dag er jeg blevet onkel

I dag er jeg ble­vet onkel. Hurra! :-)

Jakob og Helena er i dag ble­vet for­æl­dre til en lille pige. Så nu slut­ter ung­dom­men og for­æl­d­re­li­vet tager over. Plud­se­lig skal de til at vænne sig til at være tre i ste­det for blot to. De skal til at cen­trere deres eget liv omkring den lille ny. Og resten af fami­lien kom­mer nok hel­ler ikke uden om at foku­sere på prin­ses­sen. Hun skal nok blive for­kælet. Også selv om for­æl­drene sik­kert vil gøre hvad de kan for at bestemme, hvad hun skal spise, have i gave, have lov til, osv.

Og jeg skal være onk­len, der for­tæl­ler røver­hi­sto­rier og dår­lige vit­tig­he­der. Det er noget af et for­vent­nings­pres at leve op til, så jeg må hel­lere øve mig alle­rede nu:

Hvad er det, der går og går og ingen vegne kom­mer? Et ur.

Det er en drøj start, men jeg er også nødt til at passe på næsen: Hvis man for­tæl­ler dår­lige vit­tig­he­der er man til­sy­ne­la­dende i fare for at få tæv!

Vi ven­der til­bage med flere dår­lige vit­tig­he­der i disci­pli­nen Onkel-træning. Ind­til da, kan du for­nøje dig med Connery.dk’s sam­ling af dår­lige vit­tig­he­der. Og husk, at hvis du har en dår­lig vit­tig­hed, så er du vel­kom­men til at skrive den i kommentarerne!

Ting, der ikke passer sammen

  1. Jeg er ble­vet ny web­ma­ster på Fjordnet.dk efter den tid­li­gere for­mand, Per Elbæk Nielsen
  2. Et stykke af Danmark
  3. Mest rov­dyr eller mest hus­dyr? Mest doven.
  4. Sjov med grafer
  5. Sådan ser en drink ud før den bli­ver druk­ket.
  6. Mær­ke­lige lister med 5 punkter