Tag-arkiv: sproget

Dagens avisudklip: Børn bliver yngre

Læst i Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern d. 3. juni 2009 under over­skrif­ten “De små vil være med på net­tet”:

Der er ikke lavet nogen under­sø­gel­ser om, hvor­for børn bli­ver yngre og yngre, når de får en social pro­fil på net­tet, men…

Og jeg, der gik og tro­ede at ung­dom­men havde så travlt med at blive ældre og voksne?

Knæknavneord på sprogmuseet

Delte ord (eller sam­men­satte ord) har en ten­dens til at springe i øjnene hos en spro­gen­tu­si­ast — spe­ci­elt hvis det er gjort for­kert. Via Blog­bog­sta­ver fandt jeg denne arti­kel på Sprog­mu­seet om nav­ne­ord, der knækker.

Jeg ved ikke, om det er fordi ordene bli­ver alt for lange og ikke er i stand til at holde sig selv oppe og der­for knæk­ker midt­vejs? Eller om det er fordi det er meget let­tere at over­skue korte ord, når man skal stave til dem?

I Toppens Isbar i Søndervig kan man købe fad øl.
I Top­pens Isbar i Søn­der­vig kan man købe fad øl.

Men det mest pud­sige ved artik­len var nok, at de også havde fun­det skil­tet i Søn­der­vig hos Top­pens Isbar, hvor man kan købe fad øl. Hvem i alver­den gider drikke den slags? Jeg vil hel­lere have een med noget brus i. Ikke for meget.

Læs mere hos Sprog­mu­seet [via Blog­bog­sta­ver]

Korte, danske romaner på blot seks ord

Hem­ingway opfandt den meget korte roman­form på blot 6 ord. Efter sigende var det på grund af et væd­de­mål, hvor han blev udfor­dret på netop det: At skrive en histo­rie på blot 6 ord. For nylig har Uffe Sten­strop taget skri­ve­sti­len op sit Twitter-feed og jeg har nydt at læse dan­ske, korte histo­rier. Skri­ve­sti­len pas­ser utro­ligt godt til vor tids mest hypede medie: mikrobloggen.

Der­for har jeg nu tænkt, at jeg her på blog­gen vil bidrage med en eller flere 6-ordsromaner. Ini­ti­a­ti­vet har alle­rede tid­li­gere været taget op (blandt andet hos Sten­strop), men en god ting kan aldrig over­dri­ves og i mine øjne så er leg med det dan­ske sprog en god ting.

En god histo­rie skal for­tælle noget og gerne inde­holde en udvik­ling. Men det er ikke altid nød­ven­digt at beskrive denne udvik­ling. Eksem­pel­vis histo­rien her fra Robert Piil:

Det kunne have været så godt.” –hen­tet fra før­nævnte side hos Stenstrop

Det står hen i det uvisse, hvad det er, der kunne have været bedre. Men det er helt sik­kert, at tin­gene ikke er opti­male. Langt de fle­ste nor­male men­ne­sker kan med meget stor sand­syn­lig­hed nikke gen­ken­dende til histo­rien uden præ­cist at vide, hvad den hand­ler om.

Som afrun­ding på dette ind­læg vil jeg gerne frem­vise en 6-ordsroman fra hen­holds­vis Malene og jeg:

Og sådan blev jeg konge her.” –Ulrik Høyer Kold

Honey, I’m home.” “Oh, shit” –Malene Høyer Kold

Har du nogle 6-ordsromaner, der er bedre, så læser vi dem gerne i kommentarerne.

Problemer hos Økonomistyrelsen med digital signatur

For et par dage siden for­søgte jeg at få de nye­ste oplys­nin­ger om mit stu­di­elån hos Øko­no­mi­sty­rel­sen via en hen­vis­ning fra borger.dk. Det gik ikke så godt, da der som var pro­ble­mer med at få adgang til oplysningerne:

Vær opmærk­som på, at der er tek­ni­ske pro­ble­mer med den digi­tale selv­be­tje­ning … vi bekla­ger ulej­lig­he­den og arbej­der på at løse problemet.

I dag skrev jeg så en email til Borger.dk, som hen­vi­ste til Øko­no­mi­sty­rel­sen. Øko­no­mi­sty­rel­sen kunne der­ef­ter sende mig et autosvar, hvori der iro­nisk nok står følgende:

Tak for din henvendelse.

Øko­no­mi­sty­rel­sens SU-lånsenhed går i gang med at behandle din sag hur­tigst muligt. Du får et svar fra os inden for de to først­kom­mende hverdage.

Hvis vi får brug for yder­li­gere oplys­nin­ger i for­bin­delse med vores behand­ling af din hen­ven­delse, tager vi kon­takt til dig.

Vid­ste du:

  • At du selv kan følge med i til­ba­ge­be­ta­lin­gen af dit stu­di­elån, ændre beta­lin­gen og udskrive opgø­rel­ser på  www.borger.dk/su-laan?
  • At du kan få flere infor­ma­tio­ner om stu­di­elån på www.borger.dk/su-laan?

Ven­lig hil­sen,
Studielånsenheden

Jeg er godt klar over, at det er et autosvar, jeg har mod­ta­get og at de blot vil lette min hver­dag. Men deres autosvar er da let­tere iro­nisk, ikke sandt?

Sprogblomster fra avisen

Hver gang jeg når til bag­si­den af Poli­ti­ken og fin­der sek­tio­nen Oh Dan­mark, så glæ­der jeg mig til at få et godt grin. Fak­tisk er det en af de sek­tio­ner, jeg glæ­der mig mest til i avi­sen. Oftest er de leve­rings­dyg­tige i udklip fra mange af lan­dets større og min­dre medier og udklip­pene er altid flan­ke­ret af en over­skrift fra Oh Danmark-redaktøren.

Det kan eksem­pel­vis være føl­gende udklip fra Nyheds­a­vi­sen under Oh Danmark-overskriften “Bon­dam slår til igen”:

Nye skral­des­pande kan rumme op til 500 liter skrald, og det er otte gange mere end alm. skral­des­pande, og så er de nye skral­des­pande ikke engang sær­lig meget større end de gamle, selv om de kun er lidt større end de normale.

Sort snak? Tja, men det har åben­bart stået i Nyheds­a­vi­sen. I denne uge er det imid­ler­tid den lokale Vester­havsPo­sten, der leve­rer stof til dagens ind­læg her på Høyer Kold-bloggen under føl­gende overskrift.

Stor inter­esse for køre­kort til husdyr

Og så er det, at jeg undrer mig over hvor­dan man laver teo­re­tisk køre­prøve med en flok unglam?

Der­u­d­over må jeg lige hen­vise til en side med udklip fra Oh Dan­mark. God læse– og grinelyst!

Et digt fra gemmeren om at burde

Sid­ste gang jeg skrev et af mine korte udg­y­del­ser her på blog­gen, var der ikke megen reak­tion. Gad vide, om det går bedre med dette digt, der egent­lig star­tede hele den række af digte, der har været her i de sid­ste par måne­der. Hvad siger I til det her?

Burde

Jeg burde skrive
Jeg burde skrive noget
Jeg burde skrive noget mere
Jeg burde!
Jeg burde skrive noget mere intel­li­gent
Noget der får folk til at stoppe op
Til at tænke
Til at ændre
Til at leve
Noget, der får mig til at tænke, ændre, leve
Jeg burde skrive

–ulrik, 14.12.2008

Læg ende­lig en kommentar.