Tag-arkiv: statistik

Nytårsstatistik

Jeg kan se, at vores ind­læg Et over­blik over fon­due har vakt opmærk­som­hed op til nytår. Det kunne tyde på, at der igen dette nytår er for­tæ­ret mange olie-, rød­vins– og cho­ko­la­de­op­var­mede kød-, frugt– eller grønts­tyk­ker på de dan­ske festborde.

Siden ind­læg­get blev skre­vet i slut­nin­gen af februar 2008, så har der været i alt 380 vis­nin­ger. Deraf har de 167 (~44%) været i decem­ber måned.

Statistik for indlægget Et overblik over fondue. Billedet er klippet ud af WordPress.com statistikvisning.
Sta­ti­stik for ind­læg­get Et over­blik over fon­due. Bil­le­det er klip­pet ud af WordPress.com statistikvisning.

Mon ikke fon­due bli­ver ved at være en efter­trag­tet spise også de næste mange år? Jeg glæ­der mig til at følge sta­ti­stik­ken for dette ind­læg i en årrække fremover.

1-års fødselsdag for vores blog

Lige præ­cis i dag er det et år siden vi skrev det før­ste ind­læg, “Høy­er­Kolds bryl­lups­blog er gået i luf­ten”, her på Høy­er­Kold Blog. Dette ind­læg er en opsum­me­ring af året, der er gået og et kig på de mange sjove søge­ord, der er ble­vet brugt for at finde frem til os.

De ti mest brugte søge­fra­ser, der er ble­vet brugt til at finde frem til vores blog er:

 1. cho­ko­la­de­kage
 2. dan­sesko
 3. fon­due
 4. bryl­lups­sal­mer
 5. stof og stil
 6. male­rier
 7. cho­ko­la­de­ka­ger
 8. jule­ga­veøn­sker
 9. bryl­lup­skage
 10. malene høyer

Intet bemær­kel­ses­vær­digt ved det — men lige uden for top ti fin­der vi blandt andet “vores bryl­lup”, “gulero­d­s­suppe” og “plan­ke­værk”. Vi har mere end en enkelt gang undret os over, hvor­for nogen bru­ger “vores bryl­lup” som søge­frase. Hvil­ken infor­ma­tion er det, man ønsker at finde, når man søger på “vores bryllup”?

Vores over­sigt over nøg­le­ord viser, at det sta­dig er bryl­lup, der er vores mest anvendte nøg­le­ord. Siden blog­gen star­tede har vi plan­lagt bryl­lup­pet i august, vi har skre­vet en masse om alle for­be­re­del­serne (afprøve cho­ko­la­de­ka­ger og gru­be­lam) og ikke mindst ble­vet gift.

Siden bryl­lup­pet har vi så til gen­gæld skre­vet en masse om vores fæl­les liden­skab mad. Vi har afprø­vet opskrif­ter, over­sat opskrif­ter og ikke mindst hen­vist til opskrif­ter. Som regel har opskrif­terne haft en sød vin­kel og været kry­dret med bil­le­der, der alle kan fin­des på 23HQ.dk/ulrikkold.

Malene har også fået arbejde i Hvide Sande og der­for er vores store, fæl­les pro­jekt lige for tiden at flytte. Malene er alle­rede flyt­tet ind i vores nye lej­lig­hed i hjer­tet af Ring­kø­bing. Vi har endnu ikke fast­sat en dato for flyt­ning af resten af vores habengut her fra Stavns­vej, men lej­lig­he­den her er alle­rede sagt op, så det kom­mer med garanti ikke til at tage mere end 2 måne­der, da vi skal være ude senest d. 15. juli.

Du kan der­for for­vente at se langt flere bil­le­der fra vest­ky­sten og køb­sta­den Ring­kø­bing her på siden i fremtiden.

Og hvad var det så med de dér sjove søge­fra­ser? Jo, i årets løb er der kom­met besø­gende her­til med søge­ord som “bag cho­ko­la­de­kage med cho­ko­lade og mange æg” og “ræk­ke­følge bryl­lups­sal­mer”. For ikke at tale om “anton bergs mar­keds­fø­ring”, “appelsin+citron+hverdag”, “bil­le­der af vores ter­rasse” og “feje­ko­ste til stomp”. For nylig blev vi fun­det med denne frase, som jeg per­son­ligt synes rum­mer en histo­rie, der mang­ler at blive for­talt: “pas er ble­vet vasket”. Hvis du sid­der der­ude og ved, at du har besøgt vores blog på grund af en søg­ning efter ordene “pas er ble­vet vasket”, så vil jeg meget gerne høre om det i kommentarerne.

Vi har tænkt os at blive ved med at for­søde jeres hver­dag med bil­le­der af både mad, kul­tur­liv, natur, hin­an­den og vores omgi­vel­ser i tiden der kom­mer. Jeg kan kun glæde mig til at følge endnu et år her på Høy­er­Kold Blog.

Et indlæg om fondue

Fon­due er åben­bart ved at være eller blive in igen. Der er i hvert fald en klar ten­dens i sta­ti­stik­ken for vores blog, hvor de3 mest brugte søge­ord, som sen­der besø­gende ind på vores side er:

 1. dan­sesko — 150 besøg siden 1. okto­ber 2007
 2. fon­due — 105 besøg siden 1. okto­ber 2007
 3. cho­ko­la­de­kage — 74 besøg siden 1. okto­ber 2007.

Cho­ko­la­de­kage har vi alle­rede skre­vet en masse om. Fon­due har vi ikke skre­vet ret meget om, men der lader til at være et behov. Der­for har jeg en plan om, at der snart skal komme et (fyl­dest­gø­rende?) ind­læg her på blog­gen om fondue.

Øverst på listen står der dan­sesko. Vi har hel­ler ikke skre­vet mange ind­læg om dan­sesko — men jeg gæt­ter på, at inter­es­sen for dan­sesko­ene er opstået i kølvan­det på suc­cespro­gram­mer som Vild med Dans, Mere Vild med Dans, I Know What You Dan­ced Last Sum­merog suc­ces­op­føl­ge­ren Vild med Dans III: Megadans!

Hver­ken Malene eller jeg ved noget som helst om dan­sesko — vi ved kun noget om sko, man kan danse i. Hvil­ket i bund og grund vil sige alle sko — måske und­ta­get træsko. Dem skal man passe på med.

Isdans vil jeg slet ikke udtale mig om lige nu. Men det er der andre, der vil.

Glæd dig til at læse om fon­du­et­y­per, fon­du­e­t­ek­nik­ker og ikke mindst ingre­di­en­serne, man kan for­nøje sig med i en fondue.

Og en hilsen til søens folk: vor læser på Samsø

Siden vi star­tede med at bruge Google Ana­ly­tics for mere end en måned siden, har vi bemær­ket en mærk­vær­dig for­de­ling af besø­gene fra de dan­ske byer. Ud over at det lader til at Jyl­land har fået røde hunde, så er der en mar­kant plet omkring Tra­neb­jerg på Samsø.

 

Vi havde for­ven­tet besøg fra Aal­borg, Ring­kø­bing, Odense, Køben­havn, Brøndby Strand og mange andre byer i Dan­mark — men så vidt vi ved, ken­der vi ikke nogen på Samsø. Vi har en mistanke om, at det måske er Poul Krebs, der bru­ger vores blog som inspira­tions­kilde til sit næste album. Har du et godt bud på, hvor­for Samsø og Tra­neb­jerg lig­ger så højt på listen? Og glem ikke, at der er flere bil­le­der på 23hq.com/ulrikkold!