Tag-arkiv: sushi

Vestjylland går i fisk

I går star­tede Turist­grup­pen Vestjyl­land temau­gen omkring fiskeri. Så jeg vil lige benytte lej­lig­he­den til at gøre lidt reklame.

Hvad enten du er gar­vet sport­s­fi­sker, hob­by­fi­sker eller nybe­gyn­der, kan du finde fiskeud­for­drin­ger i Vestjyl­land. Her er der ekstra­or­di­nære ople­vel­ser for hele fami­lien – både store og små. Ja, også for dig, der sæt­ter den frisk­fan­gede fisk på bor­det. Har du lyst til at snuse til ukendte inter­es­se­om­rå­der, lære at flå fisken, opdage nye fiske­me­to­der og fiske­ret­ter eller bare blive bedre, så kan du her lære fra de rig­tig dyg­tige, når Vestjyl­land sæt­ter fokus på fiskeri i en hel uge.

Et af arran­ge­men­terne fore­går i Hvide Sande i aften og er fuldt boo­ket op — nem­lig sushi-kursus i Fiske­ri­ets Hus . Jeg har lok­ket Ulrik med - ikke at der skulle lok­kes sær­ligt meget…

Har du også lyst til et sushi-kursus er der sta­dig plads på sushi-kurset i Holste­bro på søn­dag d. 13. september.

Jeg synes, at I skal gå ind på qualitytime.dk og tjekke fiske­te­mau­gen ud. Du kan også direkte til de for­skel­lige fiske­re­la­te­rede akti­vi­te­ter.

Vi tager kamera med i aften, så der skal nok blive nogle fine sushi-motiver til et senere blogindlæg…

I uge 37 star­ter temau­gen om fugle, så der er også ople­vel­ser for fugleinteresserede

Fotomuseum og sushi

Det er ved at være længe siden, at vi har benyt­tet os af de kul­tu­relle til­bud i Vestjyl­land. Da vi begge er inter­es­sede i at tage bil­le­der, har vi længe talt om at besøge Dan­marks Fotomu­seum i Her­ning. Det gjorde vi så i dag. Museet for­tæl­ler om kame­ra­ets udvik­ling fra 1839 frem til i dag, her­un­der udstil­ling af foto­gra­fi­ap­pa­ra­ter og foto­hi­sto­ri­ske effek­ter samt diverse ældre foto­gra­fier. Lige nu vises des­u­den en fotoud­stil­ling af foto­graf Ken­net Hav­gaards portræt­fo­to­gra­fier af kendte dan­skere. Vi nåede at få 2½ time til at gå, inden museet luk­kede, men kunne sag­tens have brugt et par timer mere.

Det var kom­met os for øre, at der var en sushi-restaurant i Her­ning, så den skulle natur­lig­vis også besø­ges. Vi fandt Restau­rant China House i en mørk bag­gård til Her­nings restau­ra­tions­gade og tænkte: kom­mer der over­ho­ve­det nogen her? Men her­nin­gen­serne er åben­bart ivrige restau­rant­gæ­ster, for i døren blev vi spurgt, om vi havde bestilt bord og hvor længe vi havde tænkt os at at spise. “Tja, den tid det tager for at spise sushi…”. Vi blev hen­vist til et bord bagest i restau­ran­ten. Vi kom kl. 17.10 og der gik ikke længe før­end, der kom andre gæster til ‘bag­lo­ka­let’. Det måtte jo betyde, at det var et vel­be­søgt sted.

Vi bestilte Miso-suppe til for­ret for at få var­men. Til hoved­ret 2 sus­hi­me­nuer med 11 blan­dede sushi til hver (nigri og små og store maki-ruller) ser­ve­ret på en pla­stikguld­båd, som godt kunne ligne et min­dre vikin­ge­skib. Det ville vi gerne have haft et bil­lede af, men kame­raet lå der­hjemme :-) Begge dele smagte super dej­ligt og til­med til en dej­lig pris: 120 kr for en menu med 11 stk. sushi!

Til maden fik vi Kirin øl - en øl som væk­ker gode min­der. Ulrik ser­ve­rede den nem­lig før­ste gang, jeg var på besøg hos ham og fik wok-mad :-)

Vi kan varmt anbe­fale at spise der. Det er meget ven­lig og hur­tig betje­ning og til sidst fik vi varme vaske­klude til at ren­gøre hæn­derne. Til­med har China House en Elite Smiley!