Tag-arkiv: Uffe Stenstrop

Korte, danske romaner på blot seks ord

Hem­ingway opfandt den meget korte roman­form på blot 6 ord. Efter sigende var det på grund af et væd­de­mål, hvor han blev udfor­dret på netop det: At skrive en histo­rie på blot 6 ord. For nylig har Uffe Sten­strop taget skri­ve­sti­len op sit Twitter-feed og jeg har nydt at læse dan­ske, korte histo­rier. Skri­ve­sti­len pas­ser utro­ligt godt til vor tids mest hypede medie: mikrobloggen.

Der­for har jeg nu tænkt, at jeg her på blog­gen vil bidrage med en eller flere 6-ordsromaner. Ini­ti­a­ti­vet har alle­rede tid­li­gere været taget op (blandt andet hos Sten­strop), men en god ting kan aldrig over­dri­ves og i mine øjne så er leg med det dan­ske sprog en god ting.

En god histo­rie skal for­tælle noget og gerne inde­holde en udvik­ling. Men det er ikke altid nød­ven­digt at beskrive denne udvik­ling. Eksem­pel­vis histo­rien her fra Robert Piil:

Det kunne have været så godt.” –hen­tet fra før­nævnte side hos Stenstrop

Det står hen i det uvisse, hvad det er, der kunne have været bedre. Men det er helt sik­kert, at tin­gene ikke er opti­male. Langt de fle­ste nor­male men­ne­sker kan med meget stor sand­syn­lig­hed nikke gen­ken­dende til histo­rien uden præ­cist at vide, hvad den hand­ler om.

Som afrun­ding på dette ind­læg vil jeg gerne frem­vise en 6-ordsroman fra hen­holds­vis Malene og jeg:

Og sådan blev jeg konge her.” –Ulrik Høyer Kold

Honey, I’m home.” “Oh, shit” –Malene Høyer Kold

Har du nogle 6-ordsromaner, der er bedre, så læser vi dem gerne i kommentarerne.

Ting, der ikke passer sammen

Dette ind­læg er kraf­tigt inspi­re­ret af Uffe Sten­strops til­ba­ge­ven­dende ind­læg med tit­len “5 ting, der ikke har noget med hin­an­den at gøre”. Hans links er som regel enten under­hol­dende, tan­ke­væk­kende, flotte, musi­kal­ske — eller flere af disse på samme tid. Og jeg ple­jer at synes, at de er spændende.

Der­for brin­ger jeg her den før­ste liste over Ting, der ikke pas­ser sam­men. Med min­dre, natur­lig­vis, at man hed­der Ulrik Høyer Kold og synes, at alle disse ting er spæn­dende. Så pas­ser de jo meget godt sammen.

  1. En jazzet cover-udgave af Don’t Stop the Music. Ori­gi­na­len syn­ger Rihanna. Jeg fandt The Bird & The Bee via Spinner’s Clash of the Cover Songs.
  2. The Boston Glo­bes sam­ling af bil­le­der af Jor­den set fra him­me­len. Jeg kan ikke bestemme mig for, hvil­ket af bil­le­derne, jeg synes bedst om. Bil­le­derne min­der mig om Jan Kofod Wint­hers bog Him­melskud.
  3. Hvad kan man fange i en flad­grube?
  4. En smuk video med alle ændrin­ger i Open­Stre­et­Map i 2008. Jeg fandt lin­ket via Infor­ma­tion Aesthe­tics.
  5. En sol­dat fra Star Wars på afveje. Er bil­le­det redi­ge­ret? Eller har han en dragt på?

Hvis du har tips til sider, kom­men­ta­rer eller andet, så er du vel­kom­men til at lægge en kommentar.