Tag-arkiv: venner

Spot 2009 — en kort opsummering

Fre­dag og lør­dag på Spot 2009 gik i et for­ry­gende tempo. Vi hørte en masse musik, så en masse kunst­nere, snak­kede med en del ven­ner, drak et par øl, havde nogle gode kon­cer­top­le­vel­ser, havde et par dår­lige kon­cer­top­le­vel­ser, mødte nye bekendt­ska­ber (jeg taler om dig, Niels “Jazz­Nyt” Over­gård), og slut­tede lør­dag aften af med tre dej­lige kon­cer­ter på Singer/songwriterscenen. Det var Jarle Bern­hoft, N*Grandjean og Baskery, som endte med at toppe Spot 2009 helt af for os.

Søn­dag tog vi hjemad mod Ring­kø­bing igen og slap­pede helt af med en video­film, en lur i sofaen og tunsa­lat til aftens­mad. Tak for i år, Spot!

PS: Måske kom­mer der mere om Spot 2009, når vi lige får sam­let alle indtrykkene.

Online stafetleg — vil du lege med?

Jeg har fået sådan en væl­dig lyst til at lege sta­fet eller “fan­ge­leg” på net­tet. Jeg har ikke fun­det andre, der har en god dansk over­sæt­telse af begrebe, men det kan ople­ves under begre­bet “at tagge andre”. Jeg har kaldt det en sta­fet­leg — selv om den mere direkte dan­ske over­sæt­telse vel egent­lig er fan­ge­leg. Det hand­ler ikke om at fange andre, men om at give noget videre. Læs med her, hvis du undrer dig.

Det går i al sin enkel­hed ud på, at jeg nu nedskri­ver en række reg­ler for hvor­når jeg må give sta­fet­ten videre. Der­ef­ter giver jeg sta­fet­ten videre til  5 men­ne­sker jeg ken­der, som jeg gerne vil have med i legen. Der­ef­ter er det et eks­pe­ri­ment at se, om sta­fet­ten bli­ver taget op og om mine“legekammerater” vil lege med.

Reg­lerne for at give sta­fet­ten videre er følgende:

 1. Vælg et kul­tu­rar­ran­ge­ment i den nær­me­ste for­tid eller fremtid
 2. For­tæl (kort?) om kulturarrangementet
  1. Var du/skal du være del­ta­ger, til­skuer eller måske arrangør?
  2. Hvor fandt/finder arran­ge­men­tet sted?
  3. Hvor­for fik/får dette arran­ge­ment andel i din spar­somme fritid?
  4. Hvad fik/får du ud af arrangementet?
  5. Hvor­for skal andre (ikke) gøre det samme som du?
 3. Giv der­ef­ter sta­fet­ten videre til 5 andre — husk at linke til den, der gav dig stafetten

Jeg star­ter selv med at over­holde mine reg­ler og giver der­ef­ter sta­fet­ten videre.

ad 1) I den kom­mende wee­kend, fra tors­dag d. 5. juni 2008 og frem til lør­dag, skal jeg til Spot Festi­val 2008. Den har vist den offi­ci­elle titel Spot 08, så det vil jeg kalde den herefter.

ad 2) Spot 08 er et festi­val i Århus for nyere dansk og nor­disk musik. Festi­va­len kører nu på 14. år og er ble­vet større og større gen­nem tiden. I år kom­mer der 116 større eller min­dre bands og kunst­nere. Det dre­jer sig om at høre noget nyt musik, “være med på bea­tet”, sidde i solen med en øl og ikke mindst nyde noget nyt musik. Jeg ved godt, den er der to gange — men det er også vig­tigt på en musikfestival.

ad 2.1) Jeg skal igen i år være almin­de­lig, døde­lig publi­kum og give DKK 495,- for at høre alt musik, jeg over­ho­ve­det gider og kan komme til. Jeg kom­mer ikke til at for­tryde det.

ad 2.2) Spot 08 fore­går på 14 sce­ner rundt om i Århus. I år har Musik­hu­set mulig­hed for at lægge endnu flere sce­ner til, så jeg vil skyde på, at det i år bli­ver endnu mere kon­cen­tre­ret om Musik­hu­set end det har været de fore­gå­ende år.

ad 2.3) Jeg tager til Spot 08 fordi jeg er begej­stret for musik — og fordi Spot Festi­va­len giver mig mulig­hed for at høre nogle bands, kunst­nere og kon­stel­la­tio­ner, som jeg ellers aldrig ville falde over i min fær­den i musik­bu­tik­ker og på net­tet. Og så fordi Spot 08 er lige i nærheden.

ad 2.4) Jeg bli­ver opda­te­ret på musik og jeg har mødt ind­til flere rare men­ne­sker, som jeg håber at se igen i år til Spot.

ad 2.5) Jeg synes helt sik­kert, at man skal tage med til Spot, hvis man har mulig­he­den for det. Altså hvis man er inter­es­se­ret i nyere dansk og nor­disk musik. Og godt tør tage nogle udfor­drin­ger på musiks­ma­gen. Tag dog med!

Dine svar på oven­stå­ende spørgs­mål behø­ves ikke blive stil­let så fir­kan­tet op, som jeg her har gjort for at illu­strere kon­cep­tet. Du bestem­mer helt selv for­men så længe ind­hol­det er der. Jeg erklæ­rer her­med sta­fet­le­gen åben!

For at få legen star­tet godt op, giver jeg her­med sta­fet­ten videre til en lang række men­ne­sker. Lad mig starte med stu­di­e­kam­me­ra­ter fra Informatik-studiet: Andreas Haugs­trup, Michael Carøe, Anders Bøgh Mor­ten­sen, Hen­rik Farre, Hen­rik Jep­sen, Lars Søren­sen, Kas­per Gar­næs og Kas­per Duhn. Der­u­d­over skal Joakim Recht, Rolf Njor Jen­sen, Tho­mas Ledet, Søren Han­sen og min æld­ste lil­le­bror Jakob Kold også have en sta­fet. Jeg håber, I vil lege med — og i øvrigt opda­ger, at I er med i legen!

Du kan i øvrigt læse mine anmel­del­ser af Spot 2007 og Spot 2006 på min helt egen pri­vate, per­son­lige (og nu til dags ret hem­me­lige) blog på http://ulrikkold.dk/blog

Ryans polterabend

En af mine gamle ven­ner — Ryan Rohde Han­sen — skal gif­tes nu på lør­dag og i lør­dags var vi til pol­te­ra­bend. Jeg tog en masse bil­le­der, hvoraf de mest inter­es­sante kan ses i uddrag på 23.

UPDATE, 07.05.2008: Så er der bil­le­der. Se hele album­met her­un­der eller på adres­sen http://www.23hq.com/ulrikkold/album/3096022 — der er mas­ser af plads til kom­men­ta­rer både her og på 23. Keep ‘em coming!

I mor­gen vil jeg for­tælle en for­fær­de­lig histo­rie om denne polterabend.

Et overblik over fondue

Som jeg lovede for et stykke tid siden, så har jeg nu for­fat­tet et ind­læg om fon­due. Det bli­ver sik­kert ikke det sid­ste og det er hel­ler ikke det første.

I dette ind­læg kan du læse kort om de for­skel­lige typer fon­due og også få hen­vis­nin­ger til sider med fon­du­e­op­skrif­ter på både engelsk og dansk.

Grund­læg­gende er der fire typer fondue:

 • Olie­fon­due
 • Bou­il­lon­fon­due
 • Oste­fon­due og
 • Des­sert­fon­due

Hver type kan laves på mange for­skel­lige måder, som jeg kort kom­mer ind på læn­gere nede i indlægget.

Oliefondue

Denne fon­du­et­ype, var den før­ste jeg prø­vede og der­for den, jeg i mit hoved for­bin­der med rig­tig fondue.

Hvor­dan gør man?

Varm olien op i en fon­du­e­gryde og skær i mel­lem­ti­den kød, fisk og grønsa­ger i min­dre styk­ker på omkring 2x2x2 cm. Det kan godt betale sig at bruge en elek­trisk fonduegryde.

Hvad skal man passe på?

Den varme olie — spe­ci­elt er de før­ste 5–10 minut­ter ofte ret hek­ti­ske, når man star­ter og olien sta­dig er næsten rygende varm. Lad være med at stikke fin­grene i olien og husk at bruge en gryde, der er lavet til formålet.

Hvad skal man huske?

At fon­du­emad fra den varme olie­gryde kan blive meget fed og meget tung, så det er ofte et godt trick at have en frisk dres­sing og mas­ser af salat som tilbehør.

Kødet kan være alt fra kry­drede kød­bol­ler af svine– eller okse­fars over cock­tail­pøl­ser til kyl­lin­ge­styk­ker, okse­kød i tern og baconsvøbte hot­dog­pøl­ser. Brug fan­ta­sien — det er stort set umu­ligt at ramme for­kert med fondue!

Når det gæl­der grønsa­gerne, er cham­pig­non og cher­ryto­mat en klar favo­rit i den varme gryde. Også her gæl­der det, at fan­ta­sien sæt­ter grænsen.

Bou­il­lon­fon­due

Bou­il­lon­fon­due har den klare for­del, at maden, sma­gen og luf­ten ikke bli­ver helt så fed­tet som en olie­fon­due. Til gen­gæld bli­ver maden nær­mere kogt end stegt og der bli­ver der­for ikke den samme sprøde smag i maden.

Basalt set fun­ge­rer bou­il­lon­fon­due på samme måde som en olie­fon­due. Olien er dog skif­tet ud med enten rød­vin eller vand, der er kry­dret på den eller den anden måde. Kød og grønsa­ger skal koge læn­gere i fon­duen, da den ikke kan opnå samme tem­pe­ra­tur som oliefonduen.

Rød­vin­s­fon­due

Rød­vin­s­fon­due var­mes lang­somt op og kry­dres med et laur­bær­blad og et par peber­korn. Evt. kan der til­sæt­tes grønsags­bou­il­lon­ter­nin­ger i pas­sende mængde.

Mongo­lian Hot Pot

Den asi­a­ti­ske fon­due laves med okse­køds­bou­il­lon, der lige­le­des var­mes lang­somt op. Man kan med for­del slutte mål­ti­det af med at fylde ris– eller glasn­ud­ler i gry­den og lade dem suge den gode bou­il­lon. Even­tu­elt kan nud­lerne bru­ges til nat­mad eller –snack.

Der fin­des gode opskrif­ter med både kyl­ling og okse­kød til hjem­mela­vet bouillon.

Oste­fon­due

Malene har været i Schweiz for flere år til­bage, hvor hun blev intro­du­ce­ret til oste­fon­duen. Basalt set kan alle typer oste bru­ges — val­get afhæn­ger af smagsløg og ostehang.

Oste­fon­due sma­ges til med en eller flere af følgende:

 • salt
 • peber
 • hvid­løg
 • citrons­aft
 • tør hvid­vin
 • mørk øl
 • krab­be­kød
 • evt. lidt mel til at jævne med

Det er pri­mært fan­ta­sien og sam­men­sæt­nin­gen af ost og øvrige ingre­di­en­ser, der sæt­ter græn­serne. Prøv dig frem og hav tål­mo­dig­hed med osten, når den skal smelte. Det kan betale sig at rive osten, såle­des at at der er en større over­flade at varme på.

Til oste­fon­due anbe­fa­ler vi at bruge brød med en god skorpe, så der er noget at tygge på!

Des­sert­fon­due

Cho­ko­la­de­fon­duen er i skri­vende stund nok den mest udbredte des­sert­fon­due her i Dan­mark¹. Der­u­d­over har jeg læst om mok­ka­fon­due og jord­nød­des­mør­fon­due. Den sid­ste, fore­stil­ler jeg mig, er nok klart mest udbredt i USA. Af en eller anden grund. Du må godt spørge hvorfor.

Fløde var­mes op og cho­ko­la­den heri, så kon­si­sten­sen bli­ver dej­ligt fløjls­blød. Cho­ko­la­de­fon­due sma­ger dej­ligt sam­men med bananstyk­ker, jord­bær, kiks, æblestyk­ker, skum­fi­du­ser eller et stykke kage

Cho­ko­la­den kan være både lys og mørk (min. 60%) og even­tu­elt sup­ple­res med Grand Mar­nier, whi­sky eller anden spi­ri­tus. Også her er det kun fan­ta­sien og smagslø­gene, der sæt­ter grænsen.

Hvis du har gode erfa­rin­ger eller andet, du vil dele ud af, er du vel­kom­men til at gøre det i kommentarerne.

Links til sider om fondue:

Fod­no­ter

 1. Jeg har ingen­ting at hænge den vur­de­ring op på udover den mas­sive mar­keds­fø­ring af cho­ko­la­de­fon­du­e­sæt fra blandt andet Inspiration.

Efterbryllup med hotdogs, Asti og bryllupskage

I fre­dags holdt vi en fest for en lille flok ven­ner og bekendte fra Århus for at få spist den ret anse­e­lige mængde pøl­ser, pøl­se­brød og bryl­lup­skage, der var til­bage efter vores bryl­lup for 14 dage siden.

Sta­tus efter festen er nu, at der ikke er mere bryl­lup­skage — udover den rest, der kan ses på bil­le­det nederst. Den er dog til vores 1-års bryl­lups­dag. Der er ikke mere jord­bær­snaps — men til gen­gæld er der sta­dig en del pøl­ser og mas­ser af pøl­se­brød. Og Mar­tini Asti. Og spi­ri­tus, der aldrig blev taget hul på. Hel­dig­vis kan det meste holde — så næste gang I kig­ger forbi, bli­ver der sik­kert budt på et glas mous­se­rende hvidvin.

Vi har også mod­ta­get bil­le­der og film fra ven­ner og fami­lie — det bety­der, at der snart kan laves et tak­ke­kort og et eller flere gal­le­rier, der vil blive publi­ce­ret på 23HQ. Vi vil dog sta­dig gerne høre fra gæster, der måtte have bil­le­der, som de mener, vi ikke kan leve uden at se.

Det skæve bru­de­par har vi gemt i vores bryl­lup­skasse, som vi også skal have put­tet mange andre ting i.

Så blev vi poltet

Vi havde hørt en lille fugl synge om, at der blev arran­ge­ret pol­te­ra­bend for os. Ulrik var ble­vet bedt om ikke at plan­lægge noget den for­gange wee­kend. Jeg kunne regne ud, at det også måtte gælde for mig, for næste wee­kend er der Skan­der­borg Festi­val og det skal en af venin­derne nem­lig til. Vi havde der­for “taget fri” i lørdags.

Vi vid­ste dog ikke hvor­når på dagen, det ville blive. Så da dørklok­ken bim­lede kl. 9, skulle vi til at spise mor­gen­mad og havde sta­dig “hyg­ge­tøj” på.

Lige plud­se­lig stod der ni gæster og beor­drede os til at pakke ekstra tøj m.m. til dagen.

Jeg måtte ikke spise mor­gen­mad, men fik dog lov til at tage et par mund­fulde youg­hurt og en kvart bolle. Ulrik nåede at ind­tage en bolle, et blød­kogt æg og en kop kaffe. Og så var det ellers ud af døren.

Ulriks dag i korte træk:

 • Fårup Som­mer­land i høj solskin
 • Mas­ser af dåseøl i rygsække
 • Besøg af den bitre Dr. Nielsen
 • Man kan godt være 6 voksne mænd i en River Rafting-båd
 • Fal­ken er Fårups abso­lut seje­ste forlystelse
 • Gril­l­hygge i Dronninglund
 • Har du skå­let med din Ulrik i dag?”
 • Kold før Tolv
 • Intim tusch-legemsdel på kin­den. Tak, Per!
 • Meget træt søndag

Male­nes dag i korte træk:

 • Spot­tede Lars Hjorts­høj og Tina Bilsbo ved Åen 
 • Brunch på Café Svej
 • Hot stone mas­sage i Dan­marks Japan­ske Have
 • Pic­nic ved stran­den med hjem­me­bag, frugt, mous­se­rende hvid­vin og cider til de gravide — mums!
 • Hjem til læk­ker mad fra Kok­ken og Jom­fruen  — meget mad! Vi har spist rester igen i dag
 • Erin­drings­ga­ver” fra venin­derne — ja, jeg har en god hukom­melse :-)
 • Hor­oskopop­læs­ning
 • Tøsesnak og hygge
 • Drinks
 • Te med Sara i sofaen
 • Træt, træt træt, træt…

Det blev en dag uden ydmy­gende akti­vi­te­ter, men i fest­ligt og hyg­ge­ligt lag. Tak for en god pol­te­ra­bend til alle. Vi vil selv­føl­ge­lig gerne have alle de bil­le­der, der er taget på dagen :-)