Tag-arkiv: Vesterhavet

Stranden ved Søndervig er sneklædt

I søn­dags gik vi en tur på stran­den i Søn­der­vig. Lige nu er den dæk­ket af is og sne på grund af den kolde vin­ter, vi har haft i Dan­mark i de sid­ste par måneder.

Hel­dig­vis var vin­den i nor­døst og der­for var der læ og dej­ligt vejr på stran­den. Det betød, at vi fik mulig­hed for at tage nogle dej­lige vin­ter– og sne­bil­le­der, som du kan se ovenfor.

Søndagskøretur

Efter at have brugt ca. 10 timer på at se 8 afsnit af Her­oes i lør­dags, trængte vi i den grad til at blive blæst igen­nem. Hel­digt for os, bor vi jo ret tæt på Vester­ha­vet, så vi star­tede Toyota’en og vendte næsen mod Søn­der­vig. Men det var ikke vildt nok for os, så vi kørte læn­gere nord på til Husby Klit­plan­tage. For enden af en godt 3 km lang grus­vej par­ke­rede vi bilen for der­ef­ter at begive os ud i klit­land­ska­bet og Vesterhavet.

Vi krav­lede op ad klit­terne, løb ned af klit­terne, legede tag fat som kåde sko­lebørn, krav­lede ind og ud og op på bun­kers. Vi stod musestille, da et fir­ben kryd­sede vores vej. Til tider måtte vi gå med luk­kede øjne og mund for ikke at få sand ind­vor­tes. På et tids­punkt løb Ulrik sin vej og jeg så snit­tet til at gemme mig i en hul­ning. Så sad jeg der og ven­tede på, at han kom til­bage for at lede efter mig. Ulrik der­i­mod, han sad i sit eget hul og ven­tede på, at jeg ledte efter ham. Efter et stykke tid rej­ste vi os begge og gri­nede som flæk­kede træsko og vores simul­tane indfald.

Vi fik for­ce­ret klit­ten og kom ud til stran­den. Der var kæmpe bøl­ger, som lar­mede og skub­bede pla­ma­ger af skum op på stran­den, til stor mor­skab for nogle min­dre drenge. Jeg kan sim­pelt­hen ikke få nok af det hav. Og nu kan jeg sag­tens for­stå, hvor­for at folk, som er vant til Vester­ha­vet synes, at Kat­te­gat bare er en stil­le­stå­ende vandpyt…

Som sæd­van­lig fyldte jeg lom­merne med strand­sten. Jeg skal altid have fun­det enten et stykke glas eller en sten med hul i (hulko), når jeg er på strand­tur. Denne gang blev jeg hel­ler ikke snydt. Det blev både til en hul OG et for­ste­net pinds­vin (som jeg ikke har fun­det, siden jeg var barn). Og så lige to andre sten, som bare var så glatte at røre ved og flotte i far­verne. På vejen hjem, så vi også store gåse­flokke på mar­kerne ved Sta­dil fjord og ærg­rede os over, at kik­ker­ten lå derhjemme…

S4 randsten: sort, hvid, forstenet søpindsvin, hulko
4 strand­sten: sort, hvid, for­ste­net søpinds­vin, hulko

Vesterhavet

I dag ville jeg ønske, at jeg havde haft et kamera med. Eller at jeg kunne have haft jer med!

Lige efter arbejde gik jeg nem­lig en tur langs Vester­ha­vet. Solen gik lige så stille ned. Bøl­gerne bru­sede ind mod kysten. Det var sim­pelt­hen bare wauw!

Jeg fandt glas­styk­ker og sten med hul i. Jeg løb gade­d­ren­ge­hop. Jeg vif­tede med armene og fik en masse måger til at flyve. Jeg luk­kede øjnene og lyt­tede til bøl­gerne. Jeg stod på en høj klit og spej­dede ud mod sol­ned­gan­gen. Jeg stors­mi­lede. Jeg fik tårer i øjnene. Jeg fik bob­ler i maven af glæde. Til sidst sad jeg på en bænk og bare nød sce­ne­riet, de vilde skyer og den pink­far­vede hori­sont. Jeg nød livet!

Sådan er det at bo ved Vesterhavet…

Billeder fra Hvide Sande

Jeg har haft min før­ste arbejds­uge og er hjemme i Århus og holde wee­kend. Det har været en blid opstart på arbejde. Ons­dag afslut­tede jeg min arbejds­dag med en foto­tur langs Vester­ha­vet. Jeg tror, at jeg bli­ver afhæn­gig af at fylde lun­gerne med frisk havluft efter endt arbejdsdag…

vesterhavet ved Hvide Sande

Jeg elsker at finde moti­ver af kulørt affald i natu­ren, især ved stran­den er der altid flotte og far­ve­rige moti­ver at finde. Her er noget sam­men­fil­tret blåt garn.

Blåt garn

Og her en orange gummihandske.

Orange gummihandske i sandet

Børnetøj i Hune

Min fæt­ter Michael Gre­ger­sen og hans kære­ste Mette Ander­sen har for nylig åbnet en bør­ne­tøjs­bu­tik i Hune ved den jyd­ske vest­kyst. Butik­ken hed­der Den Lille Drøm og vi var et smut forbi for at se loka­lerne, da vi alli­ge­vel skulle til sølv­bryl­lup i Blokhus.

Facaden på butikken Den Lille Drøm i Hune.

Inden­for i butik­ken er der en fin disk, som er teg­net og malet af en bekendt.

Den håndmalede disk i butikken.

Michael og Mette læg­ger vægt på, at varerne skal være i god kva­li­tet og til at betale. De to inde­ha­vere skri­ver selv om sortimentet:

I Den Lille Drøm er alle mær­ker og leve­ran­dø­rer nøje udvalgt, og vi sæl­ger ikke noget i butik­ken som vi ikke selv kan stå inde for. Der bli­ver lagt meget vægt på kva­li­te­ten af produkterne.

Alle varer bli­ver tjek­ket for fejl og behand­let med nøj­som umage for at sikre kun­derne den bed­ste ople­velse ved at købe bør­ne­nes tøj og til­be­hør i Den Lille Drøm.

Butikslokalet i Den Lille Drøm.

Der er kælet for bør­ne­hyg­gen i butik­ken, som ud over de to flotte pris­me­ly­se­kro­ner også har en him­mel­seng, hvor bør­nene kan se teg­ne­film, mens mor shopper.

Prøverum og himmelseng i butikken.

Og her til sidst kan vi bringe et bil­lede af de stolte, nybagte butik­sin­de­ha­vere i Den Lille Drøm: Michael og Mette.

Michael Gregersen og Mette Andersen i Den Lille Drøm i Hune.

De har god grund til at se stolte ud, for lokal­sam­fun­det har alle­rede taget godt imod dem og bragt flere artik­ler i loka­la­vi­serne. Her er blandt andet en arti­kel fra Loka­la­vi­sen Syd­ve­st­vend­sy­s­sel, der hed­der “‘Den Lille Drøm’ er ble­vet til vir­ke­lig­hed”.

Til­lykke med modet til at springe ud i det — og held og lykke med butikken!

 Bil­le­derne fra butik­ken kan ses i større udgave på 23HQ.dk/ulrikkold