Tag-arkiv: Vestjylland

Vestjylland går i fisk

I går star­tede Turist­grup­pen Vestjyl­land temau­gen omkring fiskeri. Så jeg vil lige benytte lej­lig­he­den til at gøre lidt reklame.

Hvad enten du er gar­vet sport­s­fi­sker, hob­by­fi­sker eller nybe­gyn­der, kan du finde fiskeud­for­drin­ger i Vestjyl­land. Her er der ekstra­or­di­nære ople­vel­ser for hele fami­lien – både store og små. Ja, også for dig, der sæt­ter den frisk­fan­gede fisk på bor­det. Har du lyst til at snuse til ukendte inter­es­se­om­rå­der, lære at flå fisken, opdage nye fiske­me­to­der og fiske­ret­ter eller bare blive bedre, så kan du her lære fra de rig­tig dyg­tige, når Vestjyl­land sæt­ter fokus på fiskeri i en hel uge.

Et af arran­ge­men­terne fore­går i Hvide Sande i aften og er fuldt boo­ket op — nem­lig sushi-kursus i Fiske­ri­ets Hus . Jeg har lok­ket Ulrik med - ikke at der skulle lok­kes sær­ligt meget…

Har du også lyst til et sushi-kursus er der sta­dig plads på sushi-kurset i Holste­bro på søn­dag d. 13. september.

Jeg synes, at I skal gå ind på qualitytime.dk og tjekke fiske­te­mau­gen ud. Du kan også direkte til de for­skel­lige fiske­re­la­te­rede akti­vi­te­ter.

Vi tager kamera med i aften, så der skal nok blive nogle fine sushi-motiver til et senere blogindlæg…

I uge 37 star­ter temau­gen om fugle, så der er også ople­vel­ser for fugleinteresserede

Weekend med ild og sværdkamp

Denne wee­kend har stået i de pri­mi­tive ople­vel­sers tegn. Fre­dag aften drog vi afsted på vores før­ste lejr med Klan Waingunga. Det var Male­nes før­ste ople­velse med en spej­der­lejr. Hun kla­rede den med bra­vour. Jeg er så stolt af hende!

Jeg har jo været spej­der og med­lem af KFUM-Spejderne i Dan­mark i næsten 20 år, men var sta­dig spændt på at tage afsted på lejr sam­men med Klan Waingunga for før­ste gang. Det er trods alt kun 2. gang vi mødes og det var der­for spæn­dende at til­bringe et døgns tid i hin­an­dens selskab.

Som man kan se på bil­le­derne her­over, så morede vi os og til­bragte en masse tid omkring bålet med at lære hin­an­den at kende, lave mad over bål, snakke gamle spej­der­hi­sto­rier, dis­ku­tere kla­nens frem­tid og stra­te­gien for at få flere med­lem­mer. Hvis du er inter­es­se­ret i at lave spej­der­ar­bejde på “de voks­nes” præ­mis­ser i Vestjyl­land, så kan du kon­takte os på Face­book, sende en mail til kontakt@ulrikkold.dk eller lægge en kom­men­tar her på blog­gen, så ven­der vi til­bage til dig hur­tigst muligt.

Vi kom hjem fra klan­lej­r­tur alle­rede igen lør­dag efter­mid­dag og brugte derpå resten af lør­da­gen på at ind­hente det energi– og søvnun­der­skud, der var opstået efter før­ste uge på arbejde og en lejrtur.

Søn­dag tog vi til vikin­ge­mar­ked i Bork Vikin­ge­havn for at få en ople­velse af, hvor­dan livet var for mere end 1.000 år siden i Danmark.

Vi kom omkring kl. 12:00, hvor den før­ste omgang Kamp var annon­ce­ret. Vi nåede at tage en del bil­le­der af de kæm­pende kri­gere, der ivrigt opild­nede til­sku­erne til at råbe og huje med. Det fore­gik på dansk, tysk og engelsk, så alle mar­keds­gæ­ster havde en mulig­hed for at for­stå, hvad der foregik.

Der­ef­ter gik vi en tur blandt mar­ked­stel­tene og kig­gede på vikin­ge­smyk­ker, –sværd, skjolde, naturind­far­vet garn, flad­brød, mjød og meget mere.

Desværre begyndte det at regne midt under opto­get, der bragte en ny figur af Frej til viet (et hel­ligt offer­sted) i Bork Vikin­ge­havn, så vi valgte at tage hjem lidt før det ellers var pla­nen. Vi havde (opti­misk nok) ikke taget noget regntøj eller andet over­tøj med, så vi fortrak fra ste­det og blev enige med os selv om, at næste år tager vi regntøj med.

Øm i bener’n — pilgrimsvandring om Ringkøbing Fjord

I går havde jeg den store for­nø­jelse at være med på før­ste del af den pil­grims­van­dring rundt om Ring­kø­bing Fjord, som Turist­grup­pen Vestjyl­land og Viborg Pil­grims­cen­trum har sam­ar­bej­det om at arran­gere. Hele turen er ca. 120 km lang, jeg nøje­des dog med at gå ca. 20 km fra Ring­kø­bing kirke til Nr. Lyng­vig fyr.

Turen star­tede i Ring­kø­bing kirke med mor­genan­dagt. Kl. 10.30 begyndte vi at gå langs fjor­den til Søn­der­vig og der­fra ad Vest­ky­st­ru­ten til Nr. Lyng­vig fyr. Vi blev mødt af et par byger, men ikke noget, der ikke kunne hol­des ude af et godt sæt regntøj. Under­vejs holdt vi større og min­dre pau­ser blandt andet ved Gl. Sogn kirke, hvor vi fik et rundstykke og en kop kaffe. Kl. 16.45 ankom vi til Nr. Lyng­vig fyr, trætte og ømme i benene - men glade!

Det var en fan­ta­stisk tur! Bare at gå og gå. Gå i stil­hed. Gå og tale sam­men. Dele livs­hi­sto­rier. Stoppe op for at se på en gulds­purv, der badede i en vand­pyt. Stoppe op for at se en lang række som­mer­fug­lel­ar­ver der mavede sig hen over stien. Stoppe op for at høre gøgen. Gå og synge. Lukke øjnene og nyde for­års­so­len. Stoppe op i livet og bare nyde at være.

Pil­grims­van­dring behø­ver ikke at være den store tur ad pil­grims­ru­ten El Camino til San­ti­ago de Com­po­stela, det kan også være en tur fra kirke til kirke her­hjemme i Dan­mark, eller ad Hær­vejen.

Du kan nå at være med endnu, turen slut­ter på fre­dag. Efter pla­nerne gen­ta­ges van­drin­gen næste år i uge 21. Og jeg kan kun anbe­fale det!

Pilgrimsvandring om Ringkøbing fjord - udsigt til kitesurfere
Pil­grims­van­dring om Ring­kø­bing fjord — udsigt til kitesurfere

En ny roverklan har set dagens lys

I dag har Malene og jeg været til stif­tende klan­ting i rover­kla­nen, som hed­der Klan Waingunga. Det bety­der, at jeg nu har beslut­tet at trække KFUM-uniformen på igen og aktivt invol­vere mig i spejderarbejdet.

Det er en ny ople­velse for Malene at begive sig ind i spej­der­u­ni­ver­set, men for mig var det et glæ­de­ligt gen­hør med udtryk som Roland-kursus, rovere, tve­jer, bål­kap­per, kor­p­set og mange andre. Vi var til møde her i Ring­kø­bing hos en lokal spej­der, der havde invi­te­ret os til et møde med klan­le­der Niels Juhl og kor­p­s­kon­su­lent Liane Brandt fra De Grønne Spej­dere i Hor­sens. De under­holdt i et par timer om hvor­dan de i Hor­sens dri­ver en rover­klan med fokus på voksne spej­dere. En klan, hvor man kan være med og have gode spej­dero­p­le­vel­ser i ste­det for kun at få spejderlederoplevelser.

Det var netop ideen om en klan for voksne spej­dere med fokus på spej­dero­p­le­vel­serne, der var oplæg­get til en ny klan i Ringkøbing-området. Da vi var sam­let fra tre for­skel­lige grup­per i Vestjyl­land, blev det dog hur­tigt beslut­tet, at vi skal for­søge os med en distrikt­s­klan — altså en klan for hele distrik­tet, der hed­der Lun­de­næs Len Distrikt.

Ind­til vi mod­ta­ger refe­ra­tet (og jeg kan huske alle detal­jerne), så kan jeg ori­en­tere om, at efter­å­rets pro­gram for kla­nen kom­mer til at bestå i blandt andet en tur til det naturs­kønne område Nymøl­le­da­len ved Ring­kø­bing, del­ta­gelse i Euro­pæ­isk Mid­delal­der­festi­val i Hor­sens sam­men med Klan Rag­na­rok (tak for invi­ta­tio­nen til Niels og Liane!), snap­se­frem­stil­ling og del­ta­gelse i JOTA/JOTI 2009 samt Land­stræf  20:09 i Skive. Det skal nok blive et inter­es­sant efterår.

Hvis du er nuvæ­rende eller tid­li­gere vok­sen spej­der (fra 17 år og opef­ter) i Vestjyl­land og har lyst til at få nogle gode spej­dero­p­le­vel­ser sam­men med andre voksne lige­sin­dede, så er du meget vel­kom­men til at hen­vende dig. Vi stil­ler ingen krav om, at du er eller har været med­lem af KFUM-spejderne i Dan­mark. For os hand­ler det om den gode spej­dero­p­le­velse og det gode samvær med andre. Hvis du føler dig til­talt af oven­stå­ende, så hold dig ikke til­bage — vi sva­rer på mail eller tele­fon. Vi vil elske at høre fra dig!

Og for jer, der undrer jer over, hvad Waingunga bety­der, så er det vist på tide at finde Rudy­ard Kiplings Jung­le­bo­gen frem: Waingunga er flo­den, hvorom Kipling skri­ver, at når tør­ken efter­hån­den udtør­rer alle vand­hul­ler og små vand­løb, var der kun vand i flo­den Waingunga. For at alle dyrear­ter kunne over­leve, vedtog man at Waingunga var dét fri­sted, hvor alle dyr kunne opholde sig uden frygt for at blive ædt. Her var fred og for­dra­ge­lig­hed og en masse akti­vi­tet. Sådan håber vi, vores klan bliver!

Ringkøbing Kirke bruger et af vores billeder

I går aftes rin­gede Merete Ørskov, sog­ne­præ­sten i Ring­kø­bing sogn for at høre, om hun ikke måtte bruge et eller flere bil­le­der, som hun havde fun­det af Ring­kø­bing Fjord med mit navn på. Hun var nem­lig i gang med at rek­la­mere for pil­grims­van­drin­gerne rundt om Ring­kø­bing Fjord på Ring­kø­bing sogns hjem­meside. Van­drin­gerne fin­der sted i for­bin­delse med temau­gen om van­dre­ture i Vestjyl­land. Bil­le­det kan ses på 23 og ser sådan ud:

En mystisk rute ud i det glå.
En mystisk rute ud i det grå.

Vores bil­le­der på 23 er alle­sam­men fri­gi­vet under Cre­a­tive Com­mons–licen­sen Attribution-NonCommercial-ShareAlike, der bety­der, at man(!) må bruge bil­le­derne, hvis bru­gen lever op til føl­gende krav:

  • Navn­gi­velse (Nav­net på foto­gra­fen skal fremgå)
  • Ikke-kommerciel brug (bil­le­det må ikke bru­ges til at tjene penge)
  • Del på samme vil­kår (hvis bil­le­det ændres eller anven­des i andre kre­a­tive vær­ker, så skal disse fri­gi­ves under samme vilkår)

Eller som der står hos CreativeCommons.dk:

Denne licens til­la­der, at andre bear­bej­der, her­un­der ændrer og til­pas­ser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte på betin­gelse af, at de kre­di­te­rer dig og licen­se­rer det nye værk på til­sva­rende vil­kår. Andre kan down­lo­ade og sprede dit værk til offent­lig­he­den lige­som ved by-nc-nd licen­sen, men de må også over­sætte, ændre og for­fatte nye vær­ker base­ret på dit værk. Alle nye vær­ker base­ret på dit værk skal licen­se­res under en til­sva­rende licens, hvor­for enhver bear­bej­delse også vil for­blive ikke-kommerciel.” –http://www.creativecommons.dk/om/

Jeg glæ­der mig i mit stille sind over, at der er nogen, der har glæde af de bil­le­der vi går og tager.

Få motion og viden på samme tid i Vestjylland

Vandring ved Vestjylland
Van­dring i Vestjylland

Jeg bli­ver lige nødt til at lave lidt rek­lame for min arbejds­plads. Vi har nem­lig et pro­jekt i gang, der hed­der 100 Sunde Ople­vel­ser. En del af pro­jek­tet er temau­ger der skal afhol­des i løbet af dette og de næste to år (og for­hå­ben­ligt i flere år frem­over). I uge 21 er temaet Van­dring i Vestjyl­land. Bliv inspi­re­ret af tek­sten her­un­der eller gå ind på QualityTime.dk.

Hvis du vil opleve Vestjyl­land på nært hold, så find van­dresko­ene frem. Se den høje him­mel over det åbne land­skab, oplev kystens kilo­me­ter­lange sand­strande eller mærk hedens spe­ci­elle atmos­fære på din van­dre­tur. Hvad enten du er til van­dring, trek­king, pil­grims­van­dring eller stav­gang vil Vestjyl­lands fan­ta­sti­ske natur danne ram­men om din aktive ferie.

Du væl­ger selv om du vil følge pil­grims­ru­ten omkring Ring­kø­bing Fjord, wal­ka­bout, lange van­dre­ture med over­nat­ning eller få kul­tur­hi­sto­ri­ske ople­vel­ser ude i natu­ren med de mange arran­ge­rede ture i uge 21. Van­dre­stier igen­nem stor­slået natur med rigt plante– og dyre­liv. Pil­grims­ru­ter med mulig­hed for for­dy­belse. Til dig med lyst til at slide på van­dre­støv­lerne byder Vestjyl­land på kilo­me­ter­lange vandreture.

Hol­der du af at gå i natu­ren, langs havet, gen­nem heden, rundt om søen og fjorde og over bak­ker og dale er Vestjyl­land det helt rette sted for dig, din fami­lie og ven­ner. Rundt i den vstjy­ske natur er van­dre­sti­erne mar­ke­ret og det er kun dig selv der sæt­ter kilo­me­ter­græn­sen. At van­dre i Vestjyl­lands mang­fol­dige natur giver ikke bare sund motion, men har også en posi­tiv effekt på humør og sind. Den vestjy­ske natur er både afstres­sende og bero­li­gende for sjæ­len. At gå er god og nem motion.

Sæt kryds i kalen­de­ren i og omkring Kri­sti Him­mel­fart­s­fe­rien. Ønsker du et pro­gram til­sendt, så kan du skrive til mig i kommentarfeltet.

Der­u­d­over er der temaugerne

  • Fiskeri i Vestjyl­land i uge 37
  • Fugle i Vestjyl­land i uge 39

Pro­gram til disse kom­mer senere, men du kan læse om ugerne på qualitytime.dk.

Vesterhavet

I dag ville jeg ønske, at jeg havde haft et kamera med. Eller at jeg kunne have haft jer med!

Lige efter arbejde gik jeg nem­lig en tur langs Vester­ha­vet. Solen gik lige så stille ned. Bøl­gerne bru­sede ind mod kysten. Det var sim­pelt­hen bare wauw!

Jeg fandt glas­styk­ker og sten med hul i. Jeg løb gade­d­ren­ge­hop. Jeg vif­tede med armene og fik en masse måger til at flyve. Jeg luk­kede øjnene og lyt­tede til bøl­gerne. Jeg stod på en høj klit og spej­dede ud mod sol­ned­gan­gen. Jeg stors­mi­lede. Jeg fik tårer i øjnene. Jeg fik bob­ler i maven af glæde. Til sidst sad jeg på en bænk og bare nød sce­ne­riet, de vilde skyer og den pink­far­vede hori­sont. Jeg nød livet!

Sådan er det at bo ved Vesterhavet…

Helse– & wellness-messe i Lyne Hallen

I efter­mid­dags drog vi ‘søn­den­fjords’ til Lyne for at besøge helse– og wellness-messen. På væg­gene i hal­len hang der rek­la­mer for de lokale virk­som­he­der, bl.a. Kvong Pro­duk­t­han­del og en eller anden lokal kar­tof­fel­fa­brik, så det var meget ‘ekso­tisk’. Jeg har tid­li­gere været til hel­se­mes­ser i Aal­borg og Århus, hvor der ple­jer at være et meget stort frem­møde, så jeg var meget over­ra­sket over al den sving­plads der var. De er nok ikke så alter­na­tive her­ude vest på…

Vi star­tede besø­get med et fored­rag med Lone Katrin Han­sen, kendt fra Kanal 4’s ‘Jag­ten på den 6. sans’, som for­talte om sine ople­vel­ser i pro­gram­met. Bag­ef­ter gav hun små demon­stra­tio­ner på clair­voy­ance. Til­hø­rerne lånte hende en gen­stand (smykke e.l.), som de havde gået med gen­nem læn­gere tid, hvor­ef­ter hun kunne sige en masse kloge ord om eje­ren og den­nes liv. Jeg synes som altid, at det er spæn­dende at over­være alter­na­tive ting. Ulrik var der­i­mod lidt skeptisk.

Udover at jeg fik mig en clairvoyance-session, så købte vi disse uund­vær­lige ting:

En Xensus hoved­mas­sa­gepind. Man bli­ver så salig efter en gang mas­sage med sådan én.

En pakke eng­le­kort, som ifølge ind­lægs­sed­len “giver et her og nu bil­lede af den situation/udvikling/proces/problematik, som du er i gang med lige nu”. Jeg købte dem fordi, jeg tid­li­gere er stødt på dem og fordi de er så fine.

Det var så lør­da­gens kul­tur­til­bud, som vi bed på. God weekend!

Rugbrød, æblerov og vikinger

Så fik jeg det ende­lig gjort!

I mange år har jeg kig­get på lækre rug­brøds­op­skrif­ter og tænkt: “Det vil jeg også prøve at bage en dag!”. Nu har jeg ende­lig taget mig sam­men til at lave rug­brød helt fra bun­den. Ikke noget med en Amo-brødblanding, men med min egen egen sur­dej. Det føles godt at pro­du­cere selv :-) Og det sma­ger til­med godt!

I skal selv­føl­ge­lig ikke sny­des for resultatet…

Vi har nydt solen i wee­ken­den og gjort gla­de­ligt brug af vores over­dæk­kede ter­rasse eller have­stue om man vil. Her­fra kan man følge med i Ring­kø­bings pul­se­rende liv og holde øje med, hvor mange der er taget på lør­dag­sind­køb ud fra antal­let af par­ke­rede biler. På græs­plæ­nen, som I måske kan skimte i bag­grun­den, har vi to fine æble­træer, som vi har glæde af i denne tid. Vi skal dog være hur­tig ude og hente æbler, for vores naboer fyl­der deres rola­tor­kurve op, inden dug­gen er fordampet.

I dag har vi været til til­flyt­te­rar­ran­ge­ment. Først til formiddagskaffe/te/rundstykker på Fahl Kro, hvor vi tryk­kede hånd med sel­ve­ste borg­meste­ren. Her­ef­ter en tur i Bork Vikin­ge­havn, som er et mini Hjerl Hede, bare med vikin­ger. Hende på bil­le­det her­un­der, var ikke én af de vikin­ger vi mødte, selvom hun ser lidt far­lig ud :-)

Koncert med Caroline Henderson

I aften skal jeg opleve det vestjy­ske kul­tur­liv… Mine ører skal for­kæ­les med dej­lig jazz fra Caro­line Hen­der­son i Vostrup Tea­ter– og Musik­hus, som er ble­vet udråbt som Årets For­e­ning 2008! Jo jo, de kan skam også ude i det mørke Vestjyl­land :-)

Det lig­ger vest for Tarm ud til Ring­kø­bing Fjord, så det bli­ver en halv times køre­tur i for mig ukendt land.

Jeg har desværre ikke kame­raet i min vare­tægt i denne uge (vores dele­barn), så jeg må se, om jeg kan trylle med mit mobilkamera…