Tag-arkiv: vinter

Stranden ved Søndervig er sneklædt

I søn­dags gik vi en tur på stran­den i Søn­der­vig. Lige nu er den dæk­ket af is og sne på grund af den kolde vin­ter, vi har haft i Dan­mark i de sid­ste par måneder.

Hel­dig­vis var vin­den i nor­døst og der­for var der læ og dej­ligt vejr på stran­den. Det betød, at vi fik mulig­hed for at tage nogle dej­lige vin­ter– og sne­bil­le­der, som du kan se ovenfor.

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udgave af Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern skri­ver avi­sens udsendte om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvide Sande.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om mange år ville kunne berette for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kunne gå fra Ring­kø­bing til Hvide Sande…”

Det kunne være fedt at svæve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nogle nogle modige mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret undervejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ringkøbing-Skjern og nyd endnu et par smukke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lange skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbådehavn

Billeder af is og sne fra Ringkøbing

Mens nord­jy­derne sner inde, så kom­mer der her lidt ude­bil­le­der fra Ring­kø­bing Fjord.

Her spil­ler far og søn ‘sne­bold’ på isen, der til­sy­ne­la­dende er tyk nok.

Far og søn spiller snebold på isen
Far og søn spil­ler ‘sne­bold’ på isen

Bemærk her, hvor­dan isen atter er fros­set til efter at være sprækket.

Isen er sprækket og frosset til igen.
Isen er spræk­ket og fros­set til igen.

Den nys­ger­rige gla­cio­log under­sø­ger isen, hvor van­det står blank oven på isen. Bemærk, hvor­dan isen er begyndt at ‘pakke’ op mod kanten.

Malene studerer en våge i isen.
Malene stu­de­rer en våge i isen.

Isen pak­ker i meget større omfang læn­gere ude.

Isen pakker på Ringkøbing Fjord.
Isen pak­ker på Ring­kø­bing Fjord.

Et alter­na­tivt sol­fil­ter: Et stykke fjor­dis fra Ring­kø­bing Fjord.

Solen set gennem et stykke is.
Solen set gen­nem et stykke is.

Og så lidt bio­logi: Isfug­len til­hø­rer skri­ge­fug­lene, der oftest er meget far­ve­strå­lende tro­pe­fugle. Her­hjemme kan de ses over hele lan­det, men ses hyp­pigst i Midt– og Østjyl­land. Hvis du aldrig har set en isfugl før, så giver vi dig her chan­cen. Vi var hel­dige at have kame­raet fremme, da et enkelt eksem­plar fløj rundt ved en lille våge i Ring­kø­bing Fjord.

En isfugl over en våge i isen i Ringkøbing Fjord.
En isfugl over en våge i isen i Ring­kø­bing Fjord.
Endnu et billede af den lille isfugl
Endnu et bil­lede af den lille isfugl
Isfuglen sidder stille på en sten.
Isfug­len sid­der stille på en sten.

Vinteren har givet op igen

I dag har vej­ret (igen) været rig­tig kede­ligt gråt, vådt og blæ­sende — det er som om vin­te­ren har opgi­vet at være vin­ter. Som om det der med at holde tem­pe­ra­tu­ren nede og lade være med at blæse og bare være en frost­klar dag er lidt for svært. 2008 viste sig imid­ler­tid fra sin mest vin­ter­ven­lige side på årets aller­sid­ste dag.

Ons­dag d. 31. decem­ber kørte Malene og jeg fra Ring­kø­bing over Holste­bro og Viborg til Tern­d­rup for at fejre nytår­s­af­ten. Der gjorde vi et holdt på et ukendt sted langs lan­de­vejen for at tage disse bil­le­der af den frost­klædte skov. Nyd bil­le­derne — der er som sæd­van­lig flere på 23.

Malene går en tur i den frostklædte skov med ryggen til kameraet.
Malene går en tur i den frost­klædte skov med ryg­gen til kameraet.
Nærbillede af isklædt græsstrå
Nær­bil­lede af isklædt græsstrå
En lysning i skoven med et fint hvidt slør
En lys­ning i sko­ven med et fint hvidt slør

(puh, så nåede jeg det alli­ge­vel inden midnat!)

Vinterbillede af Hallund Kirke

Som de opmærk­somme måske har bemær­ket, så havde vi en plan om tage et smukt mid­som­mer­bil­lede af Hal­lund Kirke. Det gik imid­ler­tid i vasken. Hel­dig­vis fin­des der små alfer og hjæl­pende nis­ser ude i det dan­ske land, som har sendt os et bil­lede af Hal­lund Kirke — dæk­ket i sne. Som­mer­bil­le­det må vente. Tak for hjæl­pen, Birte.

Der er flere bil­le­der på 23, som du kan finde et link til i menuen her i siden.