Tag-arkiv: vodka

Hjemmelavet kakaoessens — del 1

Vi har købt en for­fær­de­lig koge­bog. “Fri­stel­ser af Cho­ko­lade” fra Par­ra­gon Books. For det før­ste er den dår­ligt, hur­tigt og sju­sket over­sat fra engelsk. For det andet kan man ikke se, hvem der har skre­vet den. For det tredje kan ISBN-nummeret ikke fin­des på bogpriser.dk. For det fjerde kostede den vist 30,- kr. i Netto. Og for det femte er den pro­p­fuld af fan­ta­stisk lækre opskrif­ter på cho­ko­la­de­des­ser­ter, –kager, –småka­ger, –is og –kon­fekt. En helt igen­nem afsky­e­lig bog.

Opskrif­terne er fulde af den engel­ske målen­hed “cup” — og vi ejer ikke et ene­ste måle­bæ­ger med en “cup”-angivelse. Det viser sig, at en cup vand sva­rer til 237 mil­li­li­ter vand. Så er det jo bare med at komme i gang med en lom­me­reg­ner og gange op.

Lige ind­til det slår een, at en cup mel ikke vejer det samme som en cup vand eller en cup suk­ker — lige som 1 deci­li­ter mel hel­ler ikke vejer det samme som en deci­li­ter vand eller sukker.

Da vi løb igen­nem ingre­di­ens­li­sterne i bogen, opda­gede vi en inter­es­sant ingre­di­ens: cho­ko­la­de­es­sens. Hvad er det? Har I nogen­sinde hørt om det før? Jeg kan finde enkelte engelsk­spro­gede opskrif­ter, hvor “cho­co­late extract” bli­ver brugt — men jeg har endnu til gode at finde en opskrift på selv at lave chokoladeessens.

Der­for kastede jeg mig ud i at lave en cho­ko­la­de­es­sens selv. Jeg for­talte mig selv, at det måtte være meget som at lave en vanil­le­es­sens (eller vanilleud­træk), som jeg tid­li­gere har gjort.

Så jeg købte en por­tion rå kaka­obøn­ner hos Netspiren.dk, afskal­lede dem og put­tede de små styk­ker i et syl­te­tøjs­glas og fyldte glas­set med vodka. Jeg har ingen anelse om for­hol­det mel­lem kaka­obøn­ner og vodka, så nu har jeg put­ter 50–60 gram afskal­lede bøn­ner glas­set og fyldt ca. 300–350 ml vodka deri. Nu skal det sik­kert stå i en 3–6 måne­der og trække. Der­ef­ter vil jeg tro, at jeg kan begynde at bruge af det.

Men når udtræk­ket / essen­sen / snap­sen er klar, hvad kan jeg så bruge det til? Jo, ifølge kloge hove­der, så bru­ger man kaka­o­es­sens (der også kal­des cho­ko­la­de­es­sens, eller på engelsk “cho­co­late extract”) i mad­lav­ning og bag­værk til at til­føje en endnu stær­kere chokoladesmag.

Jeg er spændt på at dufte til glas­sets ind­hold, når det er klar om nogle måne­der. Lige nu vil jeg nøjes med at se far­ven skifte, når bøn­nerne afgi­ver smag og farve. Så må jeg tænke mig til resten.

Lav dit eget vanilleudtræk

Jeg faldt for nylig over opskrif­ten på at lave vaniljeudtræk/-ekstrakt selv. Der fin­des gan­ske enkelt et helt ame­ri­kansk site, Vanil­la­Re­view, der ikke beskæf­ti­ger sig med andet end vanilje.

Only 2% of vanilla fla­vor is made from real vanilla beans. This tuto­rial shows you how to make qua­lity homemade vanilla extract.

via VanillaReview.com · Make Vanilla Extract.

Jeg har lavet en prøve af vanil­jeud­træk. Det sma­ger fan­ta­stisk og duf­ter lige sådan. Prøv den, hvis du har modet på det. Det kan bru­ges til at hælde i olie/eddike-marinader, på frugtsa­la­ter og meget andet godt.

Kort og godt,  så lyder opskrif­ten som følger:

  1. Skrab vanil­je­kor­nene ud af ca. 30g vanil­jestæn­ger (ca. 6–8 stæn­ger) og skær stæn­gerne i 1½-2 cm længde
  2. Put både stum­perne og kor­nene ned i en fla­ske og hæld 250 ml spi­ri­tus på
  3. Husk at ryste og vende fla­sken jævn­ligt i den før­ste måneds tid. Start med en gang eller to om dagen i den før­ste uge. Der­ef­ter en gang om dagen eller et par gange om ugen i et par uge. Der­ef­ter ven­der du den bare, når du har lyst. Efter 6–7 uger kan du begynde at bruge af det. Husk at nøjes med et par drå­ber eller blot en teske­fuld af gangen.
  4. Hvis du har brugt så meget af udtræk­ket, at stæn­gerne kom­mer til syne i over­fla­den, så hæl­der du bare mere spi­ri­tus på.

God for­nø­jelse med eks­pe­ri­men­tet… Og husk at skrive, hvad dine erfa­rin­ger er her i kommentarerne!