Gavekoordinator eller ej?

Nu er vi gået i gang med at udvi­de gavei­de­li­sten med alskens sto­re og små ting, som vi synes er prak­ti­ske, smar­te, flot­te, pæne, dej­li­ge, tek­ni­ske og alt muligt andet godt. Og til det kan man jo natur­lig­vis søge inspira­tion på det sto­re Inder­net — læg i øvrigt mær­ke til, at når man goog­ler “bryl­lups­blog”, så lig­ger vi pt. #2 🙂

På man­ge andre sider der­u­de i det Sto­re Vide Spind kan man se, at andre har valgt at udnæv­ne en gave­ko­or­di­na­tor — det vil sige en per­son, der hol­der styr på, at der ikke er alt for man­ge gæster, der køber præ­cist den sam­me gave. Men så er pro­ble­met vel hel­ler ikke stør­re? Det er vel ikke vær­re end til jul eller fød­sels­dag, når man risi­ke­rer at få et eller fle­re eksem­pla­rer af den sam­me CD, DVD-film, skjor­te, strøm­per, bade­ring eller udstil­lings­mon­tre?

Vi har der­for valgt ikke at udnæv­ne en gave­ko­or­di­na­tor. Kort og godt. Selv om bryllup.dk til­by­der hjælp i form af deres gave­sty­rings­mo­dul til at gøre plan­læg­nin­gen frem til den sto­re dag let­te­re, har vi valgt at tro på, at besvæ­ret (læs: udfor­drin­gen) med at byt­te even­tu­el­le dub­let­ter af gaver bag­ef­ter bli­ver mini­malt.

Er traditioner vigtige?

Hjem­me hos os har vi dis­ku­te­ret, om det er vig­tigt at føl­ge tra­di­tio­ner for­di de er tra­di­tio­ner — eller om man skal føl­ge dem for­di de er roman­ti­ske?

Helt kon­kret dre­jer det sig om tra­di­tio­ner­ne, der siger, at brudg­om­men ikke må se bru­dens kjo­le (eller bru­den på sel­ve dagen) før beg­ge par­ter står i kir­ken. Men er det vig­tigt? Hvad er argu­men­ter­ne (tra­di­tions­bund­ne eller roman­ti­ske) for at man ikke må se hin­an­den før man står i kir­ken?

Jeg fin­der det en smu­le under­ligt, at man som et intel­li­gent, velud­dan­net, moder­ne men­ne­ske skal føl­ge tra­di­tio­ner­ne bare for­di de er der. Jeg er af den opfat­tel­se, at det er i orden at stil­le spørgs­mål og udfor­dre gam­le måder at gøre tin­ge­ne på.

Så jeg spør­ger lige den dan­ske blogs­fæ­re: Skal man føl­ge tra­di­tio­ner­ne for­di de er der og for­di vores histo­ri­ske bag­grund balan­ce­rer på dem og for­di de er en stærk del af vor kul­tur? Eller skal man se igen­nem fin­gre­ne med de tra­di­tio­ner, der bli­ver besvær­li­ge, synes gam­mel­dags eller måske end­da stri­der imod vores måde at leve sam­men på?

Jeg har min hold­ning og Male­ne har hen­des — men hvad siger I andre? Kom­men­ta­rer mod­ta­ges ger­ne!

Man kan kun have ét efternavn!

Tid­li­ge­re skrev vi, at vi hav­de sendt blandt andet nav­ne­æn­dring­blan­ket­ter­ne. Nye i faget som vi er, var de udfyldt for­kert. Man kan kun have ét efter­navn, så ved I det! 🙂 Alt mel­lem for­navn og efter­navn er mel­lem­navn! Nu får vi så til­sendt nye nav­ne­æn­dring­blan­ket­ter, så vi kan udfyl­de dem kor­rekt. Det kun­ne nem­lig ikke bare gøres over tele­fo­nen, for så vil det være doku­ment­falsk, eller noget…

Brudekjole

I dag har jeg prø­vet bru­dekjo­ler — gulvlan­ge hvi­de og elfen­bens­far­ve­de kre­a­tio­ner med cor­sa­ger, per­ler, tyl og kæm­pe tun­ge slæb. Dej­ligt at være prin­ses­se i en times tid! Det bli­ver dog ikke en af kre­a­tio­ner­ne fra i dag, som jeg svan­ser op ad kir­ke­gul­vet i. Jeg skal nem­lig gif­tes i en blan­ding af beg­ge mine mødres kjo­ler, så jeg er spændt på hvad resul­ta­tet bli­ver 🙂 Mere om det sene­re…

Det kommer, det kommer…

Min far rin­ge­de i dag og men­te bestemt, at vi hav­de glemt noget på vores blog… “Der står ikke noget på jeres gave­li­ste og hvor er kør­sels­vej­led­nin­gen?”. Vi reg­ner ikke med, at folk stormer ud og køber gaver til os alle­re­de eller tager turen til Øster Brøn­der­s­lev-kan­ten. Til dem der undrer sig, så skal både kør­sels­vej­led­ning (som du kan fin­de her mid­ler­ti­digt) og ønske­li­ste nok bli­ve lagt ind. Sådan en ønske­li­ste skal jo tæn­kes igen­nem 😉

Telefonnummer og mailadresse

Jeg har lig­get søvn­løs i nat (eller i hvert fald lig­get og spe­ku­le­ret da jeg våg­ne­de). Var der mon skre­vet tlf.nr. under SU?? Det kun­ne jeg så kon­sta­te­re, at det var der ikke…
Da det ikke er alle invi­te­re­de, som har vores tlf. nr. må vi håbe, at de kan fin­de vores tlf.nr på anden vis (via fami­lie, Krak, De Gule Sider…) eller også kom­mer de her:

  • Ulrik: 2440 8448
  • Male­ne: 2263 6083
  • e‑mail: hoey­er­kold (a) os (punk­tum) dk
  • Pr. 1/6–2007 har vi des­u­den fået fast­net-tele­fon: 8616 8448

Papirerne er sendt

I dag har Male­ne trod­set for­å­rets luner for at kom­me på post­hu­set og sen­de vores under­skrev­ne ægte­skab­ser­klæ­ring og nav­ne­æn­drings­blan­ket­ter.
Hen­ne på post­hu­set lag­de hun først en stor A4-kuvert med adres­sen

Viel­ses­kon­to­ret
Råd­hu­set, vær. 212
8100 Århus C

…og bad om fri­mær­ke til den. Der­ef­ter bad hun om 40 fri­mær­ker og den flin­ke post­da­me gjor­de en stor ind­sats for at fin­de de pæne­ste fri­mær­ker, da hun jo straks hav­de luret, at de måt­te være til invi­ta­tio­ner­ne. Tak for hjæl­pen, rare post­da­me.
Invi­ta­tio­ner­ne er på vej med Post Dan­mark — en del af dem bli­ver dog udle­ve­ret ansigt til ansigt, når vi møder de hel­di­ge.

Han bliver flot!!!

Han bli­ver så flot, når vi skal gif­tes (det er han jo også nu), men han bli­ver ekstra flot d. 18/8. I går var vi nem­lig i Aal­borg og fin­de bryl­lup­støj til Ulrik. Jeg måt­te næsten fæl­de en tåre. Jeg kom­mer vist til at bru­ge vand­fast masca­ra på bryl­lups­da­gen 🙂

HøyerKolds bryllupsblog er gået i luften!

Her er det før­ste blo­gind­læg på vores nye, fæl­les blog, som i over­ve­jen­de grad kom­mer til at hand­le om det fore­stå­en­de bryl­lup, vi skal hol­de i august måned.

Og hvem er “vi” så? Male­ne Høy­er og Ulrik Kold, to forel­ske­de tur­tel­du­er, der for et par måne­der siden beslut­te­de sig for at bli­ve gift d. 18. august 2007. Det må være nok om os lige nu. Der kom­mer sik­kert fle­re, lan­ge histo­ri­er om vores for­hold, vej­en til bryl­lup­pet og den efter­føl­gen­de hver­dag.

Tan­ken er, at vi mini­mum en gang om ugen vil skri­ve om små og sto­re udfor­drin­ger, over­ra­skel­ser, over­vej­el­ser og plan­læg­ning i for­bin­del­se med at bli­ve gift og sme­det sam­men.

Vi håber og tror på, at ven­ner og fami­lie samt andre inter­es­se­re­de vil fin­de for­nø­jel­se ved at føl­ge med her på blog­gen.

Vel­kom­men til!