Og en hilsen til søens folk: vor læser på Samsø

Siden vi star­te­de med at bru­ge Goog­le Ana­ly­ti­cs for mere end en måned siden, har vi bemær­ket en mærk­vær­dig for­de­ling af besø­ge­ne fra de dan­ske byer. Ud over at det lader til at Jyl­land har fået røde hunde, så er der en mar­kant plet omkring Tra­neb­jerg på Sam­sø.

 

Vi hav­de for­ven­tet besøg fra Aal­borg, Ring­kø­bing, Oden­se, Køben­havn, Brønd­by Strand og man­ge andre byer i Dan­mark — men så vidt vi ved, ken­der vi ikke nogen på Sam­sø. Vi har en mistan­ke om, at det måske er Poul Krebs, der bru­ger vores blog som inspira­tions­kil­de til sit næste album. Har du et godt bud på, hvor­for Sam­sø og Tra­neb­jerg lig­ger så højt på listen? Og glem ikke, at der er fle­re bil­le­der på 23hq.com/ulrikkold!

Fri mig fra min fastnettelefon!

Som vi tid­li­ge­re har skre­vet, så har vi fået fast­net­te­le­fon. Desvær­re er vi ble­vet alt for for­vænt med mobi­li­te­ten ved mobil­te­le­fo­ner, så nu går vi og kig­ger efter et sæt trå­d­lø­se tele­fo­ner, som vi kan ønske os til bryl­lup­pet.

Desvær­re er det besvær­ligt at skaf­fe sig et over­blik over mulig­he­der­ne på det trå­d­lø­se tele­fon-mar­ked, så nu spør­ger vi læser­ne til råds:

  • Hvil­ke mær­ker er god kva­li­tet?
  • Hvad skal en god trå­d­løs tele­fon kun­ne?
  • Er det godt at have to hånd­sæt?

Øvri­ge erfa­rin­ger eller hen­vis­nin­ger mod­ta­ger vi natur­lig­vis glad og ger­ne.

Morgengaven er reddet!

Jeg har lige været en tur omkring MAKE Maga­zi­nes blog, hvor jeg opda­ge­de det­te smyk­ke, der vil pas­se ind i enhver (tid­li­ge­re) Com­mo­do­re 64-ejers hjem — eller om hans kære­stes eller kom­men­de kones hals. Smyk­ker­ne er fra Mike & Maai­ke — og vir­ke­lig en fryd for øjet. Sam­men med 8‑bit-slip­set.  Så slip­set til jak­ke­sæt­tet er også red­det.

Men jeg vil godt lige spør­ge igen: er mor­gen­ga­ven end­nu en tra­di­tion, man kan være for­u­den? Vi har i hvert fald fra­valgt den. Bryl­lup­pets omkost­nin­ger bli­ver jo ikke min­dre af også at skul­le købe mor­gen­ga­ver — men på den anden side set, så er der jo ingen, der siger, at en gave behø­ves at koste tusind­vis af kro­ner for at være beun­drings­vær­dig, roman­tisk og kun­ne huskes i man­ge år frem­over.

Hvad siger du til mor­gen­ga­ver? Har du fået eller givet en mor­gen­ga­ve, da du blev gift? For­ven­ter du selv at få eller give mor­gen­ga­ve til dit eget bryl­lup? Jeg vil ger­ne høre dit bud på end­nu en tra­di­tion.

Mareridt

I nat hav­de jeg mare­ridt om vort fore­stå­en­de bryl­lup.

Jeg drøm­te, at min gode venin­de Mari­an­ne, som har fået til opga­ve at ord­ne hår og make-up på mig på dagen, først duk­ke­de op et kvar­ter før bryl­lup­pet. Hun hav­de egent­lig mere travlt med at gøre sig selv klar, så jeg måt­te hur­tigt kaste noget masca­ra på vip­per­ne og mit hår hang bare og var kede­ligt.

På vej til kir­ken gik jeg for­bi en tank­sta­tion med ben­zin til kr 7.00!! Og jeg var totalt ærger­lig over, at jeg ikke hav­de tid til eller mulig­hed for at tan­ke! Da jeg jo var i tids­nød, ven­te­de jeg på en bil ved tank­sta­tio­nen, men hen­de, som jeg vil­le låne bilen af, kør­te bare!! Så jeg måt­te gå.

Da jeg kom til kir­ken var der ingen men­ne­sker. Jeg gik ale­ne op til alte­ret og fik at vide, at jeg nu var gift. Og så tænk­te jeg meget skuf­fet; var det bare det?! Sene­re i drøm­men, fik jeg dog at vide, at det måt­te være noget, som jeg hav­de drømt, for jeg fik nem­lig chan­cen igen.

Det er åben­bart essen­sen af det jeg bekym­rer mig om for tiden: Bryl­lup og ben­zin­pri­ser 😀

Jeg holder mit tøjbudget

Male­ne har sid­det og talt sam­men på vores ind­køb af tøj og sko til bryl­lup­pet. Det viser sig, siger hen­des tal, at jeg har holdt mig inden­for mit tøj­bud­get — med 5 øre 🙂 Sådan skal man plan­læg­ge sine ind­køb!

Bryllupssnaps

Vi syn­tes, at det vil være et ander­le­des indslag at ser­ve­re en bryl­lups­bit­ter for bryl­lups­gæ­ster­ne. Og da mor Bir­te er en ørn til at kre­e­re kryd­der­snap­se, fore­slog vi hen­de at lave en jord­bær­snaps til Den Sto­re Dag. I dag har vi fået mel­din­gen om, at jord­bær­re­ne er klar, så nu kan frem­stil­lin­gen begyn­de. Opskrif­ten bli­ver mulig­vis een af føl­gen­de: fra aperitif.no, fra drikkeabc.dk, fra Aal­borg Akvavit eller en helt fjer­de. Eller også har hun sin helt egen hem­me­li­ge recept på rød snaps.

Vinterbillede af Hallund Kirke

Som de opmærk­som­me måske har bemær­ket, så hav­de vi en plan om tage et smukt mid­som­mer­bil­le­de af Hal­lund Kir­ke. Det gik imid­ler­tid i vasken. Hel­dig­vis fin­des der små alfer og hjæl­pen­de nis­ser ude i det dan­ske land, som har sendt os et bil­le­de af Hal­lund Kir­ke — dæk­ket i sne. Som­mer­bil­le­det må ven­te. Tak for hjæl­pen, Bir­te.

Der er fle­re bil­le­der på 23, som du kan fin­de et link til i menu­en her i siden.

Bryllupsinstruktion

I jag­ten på bryl­lups­sal­mer faldt jeg over den­ne glim­ren­de instruk­tion. Her står klart og tyde­ligt hvad præ­sten, bru­den, gom­men, bru­dens ledsa­ger og gom­mens for­lover skal gøre før, under og efter viel­sen — med teg­nin­ger og det hele. Så blev vi så klo­ge.

Kan så kon­sta­te­re, at vi ikke har tænkt over hvem, der skal være vores navn­giv­ne vid­ner og hvem der skal være Ulriks for­lover. SKAL der egent­lig være en for­lover?

Har efter­føl­gen­de fun­det den­ne side, som for­kla­rer lidt om for­love­rens rol­le. Tror nu ikke, at vi har tænkt os, at en evt. for­lover skal lave så meget. Han skal nok bare hol­de Ulrik ved sel­skab i den hal­ve time, inden jeg duk­ker op.

To måneder tilbage

Om lige præ­cis to måne­der sker det 🙂 Om lige præ­cis to måne­der går jeg ned ad kir­ke­gul­vet til “Her comes the bri­de”. Da jeg er meget rør­strøm­sk anlagt, bli­ver det sik­kert med svøm­men­de øjne, at jeg kig­ger min kom­men­de hus­bond i øjne­ne.

Vi har lavet en aftale med præsten

Vi har for nylig lavet en afta­le med pastor Stig Ras­mus­sen om at mødes med ham lør­dag d. 28. juli for at gen­nem­gå bryl­lups­hand­lin­gen. Her skal vi også afta­le med ham, hvil­ke sal­mer der skal syn­ges. Hvis du, kære læser, har gode ide­er til bryl­lups­sal­mer, tager vi ger­ne imod dem.

Vi er natur­lig­vis også nødt til at læg­ge hove­d­er­ne i blød for at fin­de ud af, hvad han skal for­tæl­le om os under viel­sen.

Vi hav­de egent­lig også tænkt os at køre for­bi kir­ken for at tage bil­le­der, så I kan se, hvor hyg­ge­lig den lil­le lands­by­kir­ke er. Men kame­ra­ets bat­te­ri­er svig­te­de os i sid­ste øje­blik og vi har ingen opla­der med — så bil­le­der­ne må ven­te til en anden god gang.