Brudekjole 2. del

Jeg har tid­li­ge­re nævnt noget om min bru­dekjo­le. Nu er den fær­dig. Efter 6 prøv­nin­ger hos Sig­ne — ejer af Ken­ne­dys bru­de- og sel­skabs­kjo­ler — har jeg fået min kjo­le hjem 🙂

Jeg for­tal­te jer, at den skul­le være en kom­bi­na­tion af mine mødres (ple­je­mor Inge og bio­lo­gi­ske mor Vibe­ke) bru­dekjo­ler. Inges kjo­le fra 1973 har været grund­mo­del­len. Lige siden jeg var lil­le, har jeg sagt, at jeg vil­le gif­tes i den kjo­le, men jeg var da alli­ge­vel spændt på, om det kun­ne lade sig gøre stør­rel­ses­mæs­sigt og om den i det hele taget faldt i min smag.

Kjo­len pas­se­de hel­dig­vis per­fekt. Der skul­le kun enkel­te juste­rin­ger og omsy­nin­ger til. Fra Vibe­kes kjo­le (model 1995) har jeg fået syet kni­blin­ger på ven­stre skul­der og ned over ærmet samt nederst på kjo­len ved høj­re fod. Kjo­len er des­u­den for­læn­get med chif­fon fra Vibe­kes kjo­le. Til håret har jeg fået syet de sam­me kni­blin­ger fast på en hår­bøj­le.

Sig­ne hav­de ikke før prø­vet at sy en bru­dekjo­le om, så det var også et spæn­den­de pro­jekt for hen­de. Hun har været rig­tig god til at lyt­te til mine behov og idéer samt give kre­a­ti­ve input. Jeg kan på det var­me­ste anbe­fa­le et bru­dekjo­le­sam­ar­bej­de med Sig­ne!

Resul­ta­tet? Ja, det får I at se d. 18/8–2007. Men I kan få lov til at se den­ne hur­tig­teg­ning af kjo­len 😉

En hurtig håndtegning af min brudekjole