Test af chokoladekager 2. del

Vi har jo givet os selv den utak­nem­me­li­ge opga­ve at fin­de en cho­ko­la­de­ka­ge til vort bryl­lup 🙂 I går kaste­de vi os ud i en Gua­na­jakage uden mel fra Claus Mey­ers “Lidt men godt om cho­ko­la­de”. Opskrif­ten fin­des også her. Min invol­ve­ring bestod i at beklæ­de en bage­pla­de med bage­pa­pir og så gik jeg ind i stu­en med et: “Du kal­der, hvis du skal have hjælp!” Der er nem­lig ikke køk­ken­bord­plads til, at to per­so­ner kan være i gang på sam­me tid.

Ulrik hak­ke­de cho­ko­la­de, kom det i vand­bad, piske­de ægge­hvi­der, piske­de ægge­blom­mer, rev marci­pan, blan­de­de det sam­men, som skul­le blan­des sam­men, så det så ud til, at alt var i den skøn­ne­ste orden, så jeg behø­ve­de jo ikke at blan­de mig.

Plud­se­lig lød der et brøl fra køk­ke­net. Ulrik hav­de brændt sig på vand­ba­det. Da jeg jo godt kun­ne reg­ne ud, at han hav­de brændt sig, behø­ve­de jeg jo ikke at spør­ge, hvad der var sket. I ste­det råb­te jeg: “Vil du have tips? (som i gode køk­ken­råd)”. Hvor­til han sva­re­de irri­te­ret: ” Jeg vil ikke have chips, jeg vil have hjælp!” Ja, sådan kan man bli­ve mis­for­stå­et i kam­pens hede… Så jeg måt­te i køk­ke­net og red­de ham 😉 Jeg tog mig af den smel­te­de cho­ko­la­de og ryd­de­de op, så der blev lidt bord­plads igen. Og voilà efter 15 min. i ovnen var kagen klar, hvil­ket var halvt så lang tid som for­be­rel­sen.

Som I måske kan for­stå, så får kagen ikke gode karak­te­rer for sin bru­ger­ven­lig­hed, der skul­le bru­ges for man­ge skå­le 🙂 Kagen egner sig des­u­den mere som “lag­ka­ge­bun­de”, da den er max. 1½ cm høj og fly­der ud på 3/4 af bage­pla­den. Så den sco­rer hel­ler ikke på æste­ti­ken. Men det skal dog siges, at den er rig­tig saf­tig og fast. Den blev i hvert fald spist med vel­be­hag. Lidt oran­ge­s­mag vil­le klæ­de den godt og så skal den helst spi­ses med is/creme fraî­che til.

Inden vi spi­ser det hele, er der lagt noget på frys, så des­ser­ten til næste uges gæster er kla­ret 🙂

78 Replies to “Test af chokoladekager 2. del”

  1. Vi sæt­ter pris på at i sådan for­be­re­der jer til vores besøg 😉 Vi skal nok tage til­be­hør a’la is med 🙂

  2. Pingback: Titel | HøyerKold
  3. Hej med jer
    Jeg kan godt for­stå, at Mey­er måske ikke var helt så stort et hit. Han gør det så besvær­ligt, for­di alting skal i vand­ba­de og den slags. Men min erfa­ring er, at man godt kan sny­de lidt, og kager­ne bli­ver lige gode for det. Hans opskrift på ‘Min før­ste ynd­lings-cho­ko­la­de-kage’ kan rig­tig godt anbe­fa­les — den er saf­tig, fuld af smag og ret enkel at bage.
    Ellers så prøv og lur på min side igen — hvis I vil prø­ve noget lidt klægt med en fan­ta­stisk rig cho­ko­la­des­mag med et hint af kaf­fe, så kig efter ‘svensk cho­ko­la­de­ka­ge med espres­so’. Jeg har engang prø­vet at til­sæt­te en god hånd­fuld øko­lo­gisk appels­in­skal, og det klæ­der den rig­tig godt. Hvis I gør det, kan I for­sø­ge at und­la­de kaf­fen — måske bli­ver det alli­ge­vel lidt for hef­tig en blan­ding. Held og lyk­ke med det. Jeg glæ­der mig alle­re­de til cho­ko­la­de-kræs 🙂

Lukket for kommentarer.