Poesiens dag

I dag er det poesi­ens dag. Inspi­re­ret af Søn­dags­a­vi­sens opfor­dring, for­fat­te­de jeg det­te lil­le digt:

Poesi’r jeg elsker dig!
En gul sed­del med søde ord
En hil­sen på mit skri­ve­bord
En hvi­sken i mit øre
Kær­lig­heds­ord som kun jeg kan høre

Poesi’r jeg elsker dig!

Årskortet til ARoS er indviet nu

I dag tog vi bybus­sen ind til Maga­sin og byt­te­de den aller­sid­ste gave, der skul­le byt­tes og gik der­ef­ter til ARoS for at veks­le vores gave­kort til et års­kort. Det var nem­lig menin­gen, at vi vil­le se Bjørn Nør­gaards udstil­le­de kar­to­ner til Dron­nin­gens gobe­li­ner.

Udstil­lin­gen stop­per d. 9. sep­tem­ber, så det var ved at være sid­ste chan­ce for os, da vi har pla­ner for de næste par wee­ken­der. Det sam­me gør udstil­lin­gen af land­skabs­ma­ler Janus la Cours male­ri­er — og det end­te der­for med, at vi brug­te 2–3 timer der­in­de i sel­skab med Nør­gaards skit­ser, nota­ter, teg­nin­ger, kal­ker og far­ve­prø­ver og la Cours utro­li­ge, næsten foto­re­a­li­sti­ske Djursland­ska­ber. En dej­lig måde at bru­ge en lør­dag efter­mid­dag på. Det års­kort skal nok tje­ne sig selv ind!

Joakim har offentliggjort billeder

Joakim har offent­lig­gjort en ræk­ke bil­le­der fra vores bryl­lup. De kan ses i hans Smug­Mug-gal­le­ri. Og mens vi ven­ter på, at vores offi­ci­el­le foto­gra­fer ven­der hjem fra ferie, så vi kan få fat i alle portræt­bil­le­der­ne af gæster­ne og bru­de­par­ret, sid­der vi og sor­te­rer i bil­le­der. Vi skal jo fin­de et godt bil­le­de, som kan bru­ges til tak­ke­kor­tet.

 

Jeg faldt eksem­pel­vis lige over det, hvor rise­ne vir­ke­lig har fået fart på. Foto­gra­fen er Rolf. Det gæl­der jo i øvrigt sta­dig, at hvis du har bil­le­der fra vores bryl­lup, så mod­ta­ger vi ger­ne en kopi.

Billeder før og efter bryllupsnatten

Om efter­mid­da­gen tog Rolf det­te bil­le­de uden­for kir­ken — og vi lig­ner jo en hel mil­li­on. Hver. Der­ef­ter kom så bryl­lups­nat­ten.

champagneglas

Dagen derpå

Dagen der­på var vi knap så velud­se­en­de, men vi smi­le­de sta­dig som om hele ver­den til­hør­te os. Per­son­ligt glæ­der jeg mig til at få det jak­ke­sæt på igen. Tak til Rolf for det øver­ste bil­le­de og til Kas­per for at være på plet­ten, da det neder­ste bil­le­de skul­le sky­des.

Nu er vi blevet hr. og fru Høyer Kold

… Og  vi er sta­dig ret træt­te!

Vi var jo så kål­høg­ne at fra­væl­ge en gave­ko­or­di­na­tor og i lør­dags fik vi straf­fen 🙂 Men vi har kla­ret gave­byt­nin­gen med bra­vour. Inspira­tion og Imerco stod for stør­ste­delen af vores gave­byt­nings­b­jerg. I går fik Aal­borg-afde­lin­ger­ne såle­des en IKEA-pose hver med gaver, til gen­gæld fik vi til­go­de­be­vi­ser.  I dag blev Århus-afde­lin­ger­ne så fre­kven­te­ret — tal­ler­ke­ner købt og Kit­che­nAid bestilt.

Ingen af os har væn­net os til at gå med ring end­nu, men når vi læg­ger den om afte­nen, føles det alli­ge­vel under­ligt ikke at have den på.

Der blev taget man­ge bil­le­der på dagen. Da vores egen bryl­lups­fo­to­graf er på en uges ferie, må I lige ven­te med at se det offi­ci­el­le resul­tat. Ind­til da hen­vi­ser vi til Rol­fs smuk­ke portræt af det forel­ske­de bru­de­par 😉

Vi ven­der til­ba­ge med fle­re min­der, histo­ri­er, memoi­rer og bil­le­der fra Den Sto­re Dag, når vi får bed­re over­skud. Rig­tig man­ge tak til alle jer, som var med til at gøre vores sto­re dag til en fest og tak for gaver­ne!

Så er hun taget afsted

…og næste gang, jeg ser hen­de, er hun pyn­tet og klar til at bli­ve gift. Om 2½ time er hun Male­ne Høy­er Kold i stort bryl­lups­skr­ud og røde, tåre­fyld­te øjne. Mine som­mer­fug­le i maven er så småt ved at ind­fin­de sig.

I går send­te min bror Hei­ne en SMS:

Hej bro­der… Hva så? Er man ved at kun­ne mær­ke som­mer­fug­le­ne?

Hvor­til jeg på det tids­punkt kun­ne sva­re, at det hav­de plan­læg­nin­gen slet ikke lev­net tid til end­nu. Men nu er som­mer­fug­le­ne ved at være her. Jeg er så spændt på at se hen­de skri­de op af kir­ke­gul­vet i hvidt — smuk som aldrig før.

Her­hjem­me er der styr på alle for­be­re­del­ser — alt kører på skin­ner. Nu mang­ler vi bare, at solen duk­ker frem bag byge­sky­er­ne, at græs­plæ­nen tør­rer i et par timer inden gæster­ne kom­mer, at Male­ne og jeg højlydt siger “Ja” på det rig­ti­ge tids­punkt og gæster­ne kom­mer igen­nem Lim­fjord­s­tun­nel­len i tide.

Jeg glæ­der mig til en rig­tig god dag!

Limfjordstunnelen indsnævres igen

Så kom­mer der lige en tra­fik­mel­ding til de af vore læse­re, der skal til bryl­lup i det nord­jy­ske den­ne wee­kend og som kom­mer syd­fra: Lim­fjord­s­tun­ne­len bli­ver igen luk­ket med kun et spor far­bart i beg­ge ret­nin­ger. Det vil sige, at der sik­kert igen kom­mer kæm­pelan­ge køer, som det kan tage time­vis at kom­me igen­nem.

Det vil alt­så sige, at hvis du påreg­ner at sid­de i Hal­lund Kir­ke kl. 13:00 på lør­dag til et bryl­lup, så kan det meget vel beta­le sig at hol­de øje med http://www.trafikken.dk og så bereg­ne nog­le ekstra hal­ve timers kør­sel. Sid­ste wee­kend brug­te vi som bekendt dob­belt så lang tid på at kom­me til Nord­jyl­land, som vi ple­jer.

God køre­tur — vi ses på lør­dag!

Opskriften på Tusindfryd-småkagerne

Småka­ger­ne, der hed­der noget så poe­tisk som Tusind­fryd, er til­sy­ne­la­den­de fra en meget gam­mel opskrift. Ikke noget nyt fusions­køk­ken med inspira­tion fra mole­kylær­bi­o­lo­gi, japansk fiske­ri eller syd­eu­ro­pæ­isk pasta­cir­kus. Det her er fra Far­mors tid.

  • 200 g hve­de­mel
  • 100 g kar­tof­fel­mel
  • 100 g flor­me­lis
  • 2 tsk vanil­lesuk­ker

Oven­stå­en­de ingre­di­en­ser sig­tes sam­men og blan­des efter­føl­gen­de med:

  • 50 g hak­ket cho­ko­la­de
  • 50 g hak­ke­de val­nød­de­ker­ner
  • 50 g hak­ke­de røde og grøn­ne cock­tail­bær
  • 250 g smør

Rul­les til en pøl­se (3–4 cm i dia.) og rul­les ind i køk­ken­film eller bage­pa­pir. Stil­les koldt i 1–2 timer. Skæ­res i 2mm ski­ver (har du en gam­mel Raad­vad rug­brød­s­skæ­rer, så brug den!). Bages ved 200 gra­der i 8–10 minut­ter.

Der er fle­re bil­le­der på ulrik­kold!

Grubestegt lam smager godt

Her i 11. time har vi prø­vet dele af hoved­ret­ten af til bryl­lup­pet. Det viser sig hel­dig­vis, at gru­be­stegt lam sma­ger rig­tig godt 🙂

Kok­ken hav­de ikke prø­vet at lave gru­be­stegt lam før — men han mener selv, at det end­da er let­te­re end at ste­ge pat­te­gris over bål. Skep­ti­ker­ne er også over­be­vi­ste. Lam­met sma­ger him­melsk, når det har lig­get i jor­den og kogt i rød­vin og kryd­derur­ter i 3–4 timer.

Vi blev inspi­re­ret af Fri­lands­ha­vens opskrift på jord­lam, som ingen af os dog hav­de prø­vet at sma­ge — og vi føl­te der­for, at der var et vist behov for at afprø­ve opskrif­ten før vi ser­ve­rer ret­ten for 45 sult­ne gæster på lør­dag.

Det var dog ikke pro­blem­frit, at nå frem til lam­met, som blev ser­ve­ret hos mine for­æl­dre, da Lim­fjord­s­tun­nel­len var spær­ret og kun hav­de et åbent spor i beg­ge ret­nin­ger. På en lør­dag! Lige midt i feri­e­ti­den! For de, der ikke ved, hvil­ke kon­se­kven­ser det har, så vil jeg lige kort illu­stre­re med et par bil­le­der af lan­ge bil­kø­erden Nord­jy­ske Motor­vej. Vi brug­te ekstra 1½ time for at kom­me frem. Det vil i prak­sis sige dob­belt så lang tid. Hmprf. Og mine (kom­men­de) svi­ger­for­æl­dre, som også skul­le spi­se med, brug­te 4 timer på at kom­me frem inklu­siv en fær­ge­tur over Lim­fjor­den, som vi håbe­de vil­le være hur­ti­ge­re. Tro om igen.

Men til trods for for­hin­drin­ger­ne nåe­de vi alle sam­men frem og lam­met smag­te dej­ligt. Kok­ken har fået mulig­hed for at juste­re sin opskrift belært af erfa­rin­ger­ne — og vi to for­vent­nings­ful­de unge, gif­te­kla­re men­ne­sker ved nu, hvad det er, vi kom­mer til at ser­ve­re.

Vi glæ­der os til at spi­se jord­lam sam­men med jer på lør­dag!