Ud med det!!

Jo mere plads man har, desto mere gem­mer man…

Men vi har alt­så ikke sær­lig meget plads. Ca. 65 m² lej­lig­hed og 6 m² kæl­der­plads. Efter vi har holdt bryl­lup, har vi fået fle­re ting, blandt andet en Weber-grill. Ind­til vide­re har den stå­et i sin papkas­se under skri­ve­bor­det og ven­tet på godt vejr eller på, at vi fik plads i kæl­de­ren til den. Vi har langt om læn­ge fået ryd­det op i vores kæl­der­rum, så vi kan få plads til Weber-gril­len, så nu bli­ver den alt­så for­vist til kæl­de­ren 🙂

Dagen i går blev så dagen, hvor vi fyld­te Toy­o­ta’en med ting, som vi alli­ge­vel ikke har sav­net, siden vi sidst ryd­de­de op i kæl­de­ren, og kør­te til den loka­le gen­brugs­sta­tion. Her er con­tai­ne­re til småt brænd­bart, tøj, por­ce­læn, vin­du­er, pap, try­kim­pre­ne­ret træ og meget mere.

Vi har lært, at det nok er meget prak­tisk at grovsor­te­re ens affald hjem­me­fra! Men det er da også meget hyg­ge­ligt at gå fra con­tai­ner til con­tai­ner, og så får man jo snak­ket med de flin­ke folk, der arbej­der på plad­sen.