Nytårshilsen 2007

Året 2007 får ikke lov til at for­svin­de helt uden en hil­sen og et til­ba­ge­blik fra os. Her i årets sid­ste timer er vi ved at gøre klar til nytårs­fest hos Kas­per og Maria.

Vi er dybt koncetrerede om hattene.

Så fine blev de — hat­te­ne

Vores fine nytårshatte

Hat­te­ne er hjem­mela­ve­de — lige­som man­ge af de ting, vi i årets løb valg­te at gøre eller prø­ve er helt og alde­les hjem­mela­ve­de. Eksem­pel­vis valg­te vi at hol­de vort bryl­lup lige efter vores egne hove­d­er. Det var d. 18. august 2007 og gæster­ne og ikke mindst vej­ret var med til at gøre dagen til en pragt­fuld milepæl for os beg­ge to.

Bryl­lup­pet var vel nok året mest skel­sæt­ten­de begi­ven­hed, da det har opta­get meget af vores tid i et halvt års tid frem til Den Sto­re Dag. Men vi har også ople­vet man­ge min­dre ting og besøgt man­ge men­ne­sker, der bety­der meget for os. Jule­af­ten fejre­de vi i år hos Bir­te og Niels Peter Kold og vi vil i den­ne for­bin­del­se også ger­ne ønske alle en glæ­de­lig jul — jule­kor­te­ne i år er ude­ble­vet, men til gen­gæld for­sø­ger vi at hol­de den­ne blog opda­te­ret i løbet af året.

Vi vil ger­ne sige tak for et dej­ligt 2007 til alle vi har tænkt på, talt med, været sam­men med og ikke mindst til alle jer, der ikke kun­ne fin­des en plads til i vores kalen­der i 2007. Vi håber på et godt 2008 for jer alle­sam­men og ikke mindst for os selv — det bli­ver van­ske­ligt at ska­be et lige så skel­sæt­ten­de 2008, men ikke desto min­dre vil vi gøre vort bed­ste.

Godt nytår!

fra Male­ne og Ulrik Høy­er Kold

Gør-det-selv juletræ

Så er der ble­vet pyn­tet lidt op til jul i det Høy­er­Kold’­ske hjem. I år er det ble­vet til et hjem­me­gjort jule­træ bestå­en­de af: et bundt sort­ma­le­de pil­e­gre­ne fra IKEA, rød sisals­nor, røde per­ler, lidt guld jule­py­nt og en lyskæ­de. Mere bli­ver det ikke til i år.

Hjemmegjort juletræ 2007

Næste år kun­ne det være sjovt med et jule­træ som det her­un­der fra Büro North. [via Baekdal.com]

Vores foretrukne pebernøddeopskrift

Peber­nød­der hører julen til og da det snart er jul, har vi natur­lig­vis bagt peber­nød­der. Det er sket efter en gam­mel opskrift, som min mor har brugt i man­ge år. Den er hen­tet fra en opskrift­sam­ling, der hed­der Menu og sma­ger dej­ligt af jul.

Peber­nød­der skal have lige præ­cis den stør­rel­se, som man for­ven­ter af en peber­nød. Ikke for stor og ikke for lil­le — den skal være een mund­fuld. Peber­nød­der skal være sprø­de og kry­dre­de, men må bestemt ikke øde­læg­ge hver­ken tæn­der eller appe­tit, synes vi her i huset. Der­for er den­ne opskrift helt per­fekt.

Klassiske pebernødder

 • 375g smør
 • 375g suk­ker
 • 3 æg
 • 850g mel
 • 1 tsk. stødt inge­fær
 • 2 tsk. stødt kar­de­mom­me
 • 1½ tsk. stødt kanel
 • 2 tsk. natron
 • 3 knsp. hvid peber
 • evt. revet citronskal

Smør og suk­ker røres blødt. Der­ef­ter røres æg i. Sigt mel m/ kryd­de­ri­er og natron og rør den i smør- og suk­ker­blan­din­gen.

Ælt dej­en og rul den ud i fin­ger­tyk­ke pøl­ser. Lad den even­tu­elt stå koldt i et par timer, så den bli­ver let­te­re at rul­le ud. Skær dej­en i pas­sen­de styk­ker og tril dem til kug­ler.

Læg dem her­ef­ter på en pla­de og husk, at de hæver en smu­le under bag­ning, så der skal være lidt mel­lem­rum mel­lem kug­ler­ne.

Peber­nød­der­ne bages i en 200°C varm ovn i 10–12 minut­ter.

Når peber­nød­der­ne er fær­di­ge, tages de af pla­den og læg­ges på et sted, hvor de kan slip­pe af med var­men (en bage­rist med papir på eller andet)

Et eksempel på dårlig service

Er det ikke dår­lig ser­vi­ce, når et hospi­ce sen­der deres patienter/klienter hjem igen? Op mod hver fjer­de rej­ser hjem igen, da de får det bed­re, skri­ver Nyheds­a­vi­sen i dag:

Ro og omsorg gør døen­de så fri­ske, at de kom­mer hjem. Op til hver fjer­de patient, der er ind­lagt på et hospi­ce, kom­mer hjem igen — i live.

Og er det i vir­ke­lig­he­den ikke en kli­ent? En patient er vel noget læger har, som de for­sø­ger at hol­de i live?

Den bedste brownieopskrift — jagten fortsætter

På arbej­de har jeg for nylig fået en helt fan­ta­stisk brow­nie, der er delt i to lag: en mørk nederst og en lys øverst. Jeg fik en fotoko­pi af opskrif­ten fra et gam­melt Spis Bed­re fra decem­ber, 2006.

Opskrif­ten lyder som føl­ger:

Mørk chokoladedej

 • 200g mørk cho­ko­la­de
 • 100g blødt smør
 • 3 sto­re æg
 • 300g rør­suk­ker
 • 5 spsk kaka­o­pul­ver
 • 150g hve­de­mel
 • 1tsk bage­pul­ver

Hvid chokoladedej

 • 200g hvid cho­ko­la­de
 • 100g blødt smør
 • 3 sto­re æg
 • 200g suk­ker
 • 150g hve­de­mel
 • 1 tsk. bage­pul­ver

Lav først den mør­ke cho­ko­la­de­dej. Hak den mør­ke cho­ko­la­de groft og smelt den over vand­bad.

Rør det blø­de smør i cho­ko­la­den, så den smel­ter. Pisk ægge­ne let sam­men i en anden skål og rør ægge­ne i cho­ko­la­de­mas­sen lidt efter lidt. Til­sæt der­ef­ter suk­ker, kakao, mel og bage­pul­ver og rør til du får en jævn dej.

Smør en lil­le bra­de­pan­de (ca. 25 x 35cm) og hæld cho­ko­la­de­dej­en deri.

Tænd ovnen på 160°C og til­be­red der­ef­ter den hvi­de cho­ko­la­de­dej efter nøj­ag­tig sam­me frem­gangs­må­de som den mør­ke dej. Hæld der­ef­ter den hvi­de dej over den mør­ke dej i for­men.

Bag ovnen i ca. en time, til den hvi­de dej er let gyl­den og en kød­nål kom­mer tør ud, når du prik­ker i mid­ten af kagen. Kagen skal dog sta­dig være let svam­pet inde­ni.

Vores erfa­ring er, at den­ne kage hol­der sig tung, klæg, læk­ker, fed­tet og meget andet godt i mindst en uge — så lang tid har den ind­til vide­re holdt. Vi kan nem­lig kun hol­de til at spi­se den i små styk­ker. Og gan­ske som man­ge andre brow­nies er den fak­tisk aller­bedst dagen der­på.

God for­nø­jel­se!

The 4400 er en fin serie

Vi er i gang med at se The 4400 for tiden. Det er en gan­ske udmær­ket serie, som man kan slu­ge et par afsnit af hver aften.

Seri­en hand­ler om 4400 men­ne­sker, der inden­for de sid­ste 60 år er for­s­vun­det spor­løst fra Jor­dens over­fla­de. Plud­se­lig en dag i 2005 duk­ker de op igen og den ame­ri­kan­ske rege­ring for­sø­ger nu at fin­de ud af, hvor de har været.  Det viser sig ret hur­tigt, at de 4400 har spe­ci­el­le evner, der ræk­ker langt ud over deres natur­li­ge for­må­en.

Her begyn­der seri­en at lig­ne X‑files, da den mand­li­ge og den kvin­de­li­ge hoved­per­son sam­men rej­ser rundt i USA for at opkla­re mere eller min­dre mysti­ske hæn­del­ser, der kan for­bin­des med de 4400. Der er imid­ler­tid fle­re læn­ge­re­va­ren­de histo­ri­er, der lever igen­nem seri­en, såle­des, at det ikke blot er enkelt­stå­en­de histo­ri­er, der kan over­stå­es på 40 minut­ter.

Hvis du synes, at X‑Men og X‑files var inter­es­sant, så vil du mulig­vis også synes, at The 4400 er en udmær­ket serie. Vi skal i hvert fald snart i gang med 3. sæson.

Dagens gode råd: Varm kakaomælk og is

Dagens gode råd er kort og godt: lad være med at blan­de varm kaka­o­mælk og is med cook­ie dough (ubagt kage­dej, en isty­pe, der er meget udbredt i USA. Sæl­ges blandt andet af Ben & Jer­ry’s). Det kan ikke anbe­fa­les, da kage­dej­en bare bli­ver kli­stret og ulæk­ker i bun­den af kop­pen. En ske­fuld gan­ske almin­de­lig vani­lieis er klart at fore­træk­ke.

Så er det råd givet vide­re — og vi kan ikke afvi­se, at der kom­mer fle­re gode råd for efter­ti­den. Følg med på blog­gen.