Et indlæg om fondue

Fon­due er åben­bart ved at være eller bli­ve in igen. Der er i hvert fald en klar ten­dens i sta­ti­stik­ken for vores blog, hvor de3 mest brug­te søge­ord, som sen­der besø­gen­de ind på vores side er:

 1. dan­sesko — 150 besøg siden 1. okto­ber 2007
 2. fon­due — 105 besøg siden 1. okto­ber 2007
 3. cho­ko­la­de­ka­ge — 74 besøg siden 1. okto­ber 2007.

Cho­ko­la­de­ka­ge har vi alle­re­de skre­vet en mas­se om. Fon­due har vi ikke skre­vet ret meget om, men der lader til at være et behov. Der­for har jeg en plan om, at der snart skal kom­me et (fyl­dest­gø­ren­de?) ind­læg her på blog­gen om fon­due.

Øverst på listen står der dan­sesko. Vi har hel­ler ikke skre­vet man­ge ind­læg om dan­sesko — men jeg gæt­ter på, at inter­es­sen for dan­sesko­e­ne er opstå­et i kølvan­det på suc­cespro­gram­mer som Vild med Dans, Mere Vild med Dans, I Know What You Dan­ced Last Sum­merog suc­ces­op­føl­ge­ren Vild med Dans III: Mega­dans!

Hver­ken Male­ne eller jeg ved noget som helst om dan­sesko — vi ved kun noget om sko, man kan dan­se i. Hvil­ket i bund og grund vil sige alle sko — måske und­ta­get træsko. Dem skal man pas­se på med.

Isdans vil jeg slet ikke udta­le mig om lige nu. Men det er der andre, der vil.

Glæd dig til at læse om fon­du­et­y­per, fon­du­e­t­ek­nik­ker og ikke mindst ingre­di­en­ser­ne, man kan for­nø­je sig med i en fon­due.

Vi har snart rundet 10.000 sidevisninger

I dag bli­ver vist dagen, hvor vi run­der 10.000 side­vis­nin­ger her på blog­gen. Man­ge af dem kom­mer nok fra spam­ro­bot­ter, der har høstet og spist løs af vores hen­vis­nin­ger og tekst her på siden. Men hel­dig­vis har vi den rare Akis­met spam­be­skyt­tel­se, der nu har holdt mere end 5.000 spam­kom­men­ta­rer fra døren.

Jeg har også instal­le­ret et antal plu­gins — blandt andet et, der bur­de kun­ne hol­de styr på, hvor man­ge af jer læse­re, der abon­ne­rer på vores nyhe­der via RSS nyheds­fe­eds. Jeg er dog ikke sik­ker på, om den helt kan hol­de styr på det, så der­for vil jeg ger­ne høre fra dig i en kom­men­tar til det­te ind­læg, hvis du læser den­ne blog via RSS.

Og så vil jeg ger­ne lige gøre opmærk­som på, hvor stolt jeg er af min kone, der har taget det flot­te bil­le­de, du kan se i ind­læg­get “Smukt smyk­ke”. Det ser top­pro­fes­sio­nelt ud!

Smukt smykke

I dag har jeg fået et smyk­ke med posten. Et smukt smyk­ke, med en smuk tan­ke. Pak­ket i en boble­k­u­vert med påkli­stre­de hjer­ter. Det kan man kun bli­ve glad af!

Ved­hæn­get består af ordet smukt på dansk, og den ara­bi­ske beteg­nel­se for smuk.

Køb og bær smyk­ket og “Vis ver­den, at du har vilj­en til fæl­les­skab med andre — uan­set etnisk bag­grund, reli­gion, soci­al sta­tus og kul­tu­rel­le for­skel­le”.

Du kan læse mere om smyk­ket, sagen og idékvin­der­ne her.

Et smukt smykke

Himmelsk gulerodssuppe m. citron

Vi er så gla­de for vores basiskas­se fra Aars­ti­der­ne. I den­ne uge er vi ble­vet beri­get med red core-gule­rød­der. De lig­ner per­sil­le­rød­der i stør­rel­sen. Iføl­ge Aars­ti­der­ne er de “fan­ta­sti­ske til kog­ning — men spis dem ikke rå”.

Den med­føl­gen­de opskrift skul­le prø­ves og resul­ta­tet var uhm­mm…

REd Core gulerodssuppe

 • 1 løg
 • 2–3 fed hvid­løg
 • 300 g kar­tof­ter
 • 500 g red core gulerod (eller alm. gule­rød­der)
 • 2 spsk. olie
 • 1 timi­an­k­vist
 • 1–1,5 l bouillon/vand
 • skal og saft fra 1 citron
 • evt. 1 rød peber­frugt
 • dræ­net youg­hurt

Løg og hvid­løg snit­tes fint og sau­te­res i olie. Groft­hak­ke­de gule­rød­der og kar­to­f­ler kom­mes ved og sau­te­rer med et par minut­ter. Bouillon/vand hæl­des over, så det dæk­ker, timi­an til­sæt­tes og sup­pen koger til alt er mørt. Sup­pen blen­des og sma­ges til med salt, peber, skal og saft af citron. Til­sæt­tes evt. rød peber­frugt i fine tern og ser­ve­res med dræ­net youg­hurt og godt brød.

Ny blender fra KitchenAid

I går kun­ne vi hen­te vores nye blen­der fra Kit­che­nAid. En smuk oran­ge­far­vet maski­ne, der har den gode egen­skab, at man sta­dig kan tale sam­men, mens den kører på fuld drøn. Og jeg skal lige hil­se og sige, at fuld drøn er 10.000 omdrej­nin­ger i minut­tet. 500W motor og med mas­ser af plads i kan­den.

Vi fik et kon­tant­be­løb i jule­ga­ve og byt­te­de der­ef­ter en Zwil­ling Vier Ster­ne køk­kenk­niv til kon­tan­ter. Det var lige præ­cis nok til at beta­le for blen­de­ren hos Pix­ma­nia i Frank­rig. De love­de gan­ske vist, at der ikke vil­le gå mere end et par dage før blen­de­ren vil­le stå for­an vores dør, men der gik nu alli­ge­vel over en uge.

Nu er der klar til blen­der­fest, isknus­ning, smoo­t­hie­kon­struk­tion og sup­pe­frem­stil­ling i stor stil.

KitchenAid Blender Tangerine

Molly Kanin

Jeg fik en syma­ski­ne af Ulrik i jule­ga­ve. Jeg har nem­lig ban­det over min gam­le syma­ski­ne — som jeg fik i kon­fir­ma­tions­ga­ve i 1989 — i et styk­ke tid og fik den der­for aldrig brugt. Så jeg er glad for det nye eksem­plar.

Maski­nen er nu ind­vi­et og den fun­ge­rer upå­kla­ge­ligt og er super bru­ger­ven­lig. Jeg lag­de ud med at vil­le sy en stof­ka­nin. Fandt et møn­ster, som jeg hav­de klip­pet ud fra et gam­melt Hen­des Ver­den, fik købt stof i IKEA samt fiber­fyld og knap­per i Stof og Stil. Da jeg gik i gang, fandt jeg dog ud af, at ska­be­lo­nen til krop og ben mang­le­de… Så det måt­te jeg selv kre­e­re.

Efter en efter­mid­dags møje og besvær har jeg har end­nu engang fået bekræf­tet, at jeg ikke har tål­mo­dig­hed til pil­le­ar­bej­de. Så min ambi­tion om at sy en lil­le hånd­fuld af slagsen, må jeg lige over­ve­je… Men måske jeg fin­der en nem­me­re løs­ning…

Pro­to­ty­pen kom i hvert fald til at se sådan ud. Opkaldt efter under­teg­ne­de og givet til Lou­i­ses nyfød­te Emma, som blev født d. 15/12–07.

Stofkanin prototype

Bagte kartofler med gorgonzola

Vi har nydt ret­ten som til­be­hør et par gan­ge, så nu må det være på tide at dele den med læser­ne. Jeg ved ikke, hvor jeg har opskrif­ten fra, den er et af man­ge udklip­pe­de opskrif­ter, som jeg har sam­let i en map­pe.

Først et mad­mo­tiv…

Bagte kartofler med gorgonzola

Og så opskrif­ten…

Til 4 per­so­ner

 • 4 bage­kar­to­f­ler
 • 100 g blød gor­gon­zo­la (eller anden mild blå­skim­me­lost)
 • lidt flø­de
 • salt og peber
 1. Bag de skrub­be­de kar­to­f­ler møre ved 200 gr. (ca. 1 time) og lad dem køle noget af.
 2. Skær et låg af kar­to­f­ler­ne og skrab så meget af ind­ma­den som muligt ud i en skål.
 3. Mos ind­ma­den med en gaf­fel, til­sæt osten og mos vide­re. Rør fyl­det blødt med lidt flø­de (eller bare lidt mælk) og smag det til med salt og peber. Fyld det til­ba­ge i skal­ler­ne og stil kar­to­f­ler­ne koldt, hvis de ikke skal gøres fær­dig med det sam­me.
 4. Stil dem i en 200 gr. varm ovn i ca. 30 min., eller til de er gen­nem­var­me og let gyld­ne.