Lyset var slukket

Vi vil ger­ne være med til at sen­de et sig­nal om, at vi pas­se på vores jord, atmos­fæ­re, ener­gires­sour­cer osv. Der­for har vi del­ta­get i kampag­nen Sluk lyset Dan­mark. Vi sluk­ke­de lyset mel­lem kl. 20 og 21. I ste­det har vi haft et par stea­rin­lys tændt, selv­om de også udle­der CO2, men trods alt ikke så meget, som hvis vi hav­de haft hele lej­lig­he­den oplyst.

Earth Hour 2008

Antoniuuuuuus!!!

Tid­li­ge­re er vi stødt på et mær­ke­ligt natur­fæ­no­men hos os — se bil­le­det her­un­der — hvor vi skrev til Skov- og Natursty­rel­sen og spurg­te, om der fand­tes van­dren­de pin­de i Dan­marks frie natur. Det gør der ikke, med­min­dre de er flyg­tet fra deres fan­gen­skab…

Vandrende pind

Nu tum­ler vi med et nyt myste­ri­um her på matrik­len…

Sid­ste uge blev områ­det omkring vores ter­ras­se og hoved­dør sky­de­ski­ve for kon­ky­li­er og andre strand­skal­ler. Først tro­e­de vi, at det var nogen af nabo­er­nes børn, som syn­tes, at det var sjovt at kaste ting ind på vores ter­ras­se. Før­ste gang det ske­te, kig­ge­de Ulrik ud af vin­du­et for at se, om det var bør­ne­ne, der lave­de løjer. Men der var ingen at se! Så ske­te det igen et kvar­ter efter. Så gik jeg ud på ter­ras­sen for at skæl­de even­tu­el­le bal­la­de­ma­ge­re ud… Men igen, ingen at se eller høre…

Vores teo­ri er, at det er områ­dets ska­der og kra­ger, der har sid­det og gjort tagren­der rene og kastet kon­ky­li­er­ne “over­bord”. Men hvem har lagt dem der? Vi bor trods alt knap 8 km fra Århus Bugt og gider måger eller lig­nen­de at fly­ve så langt for at spi­se sneg­le i fred?

Ken­der nogen sva­ret? Ellers må vi spør­ge Skov- og Natursty­rel­sen igen.

Her får I det sam­le­de bevis­ma­te­ri­a­le.

Konkylier i haven

Megacookie

Bare så I ikke går og tror, at vores udskej­el­ser i køk­ke­net altid går godt, får I lige et bil­le­de af dagens bom­mert 🙂

En mega­cook­ie…

Mega cookie

Det gode råd fra os er: Brug hel­le­re fle­re bage­pla­der, når I bager cook­i­es…

En blondinevits

Føl­gen­de blon­di­ne­vits fandt vej til Male­nes tele­fon i dag:

Blon­di­nen har fået en rød Fer­ra­ri af sin gif­te elsker. Ude på motor­vej­en skal hun prø­ve den af. Ved et uheld kom­mer hun til at over­ha­le en poli­ti­bil. Da hun bli­ver stop­pet, ser hun en blond, kvin­de­lig betjent sti­ge ud af patrul­je­vog­nen. Tjah, så kan hun jo ikke rig­tig bru­ge tri­ck­et med at løs­ne en knap 🙂

Den kvin­de­li­ge betjent beder om at se hen­des køre­kort. Hun gri­ber tasken og roder søgen­de i den efter køre­kor­tet. Efter en tid for­bar­mer betjen­ten sig og siger “dit køre­kort er et styk­ke pla­stik med dit bil­le­de på”. Blon­di­nen lyser op og ræk­ker fluks sit hånd­spejl til betjen­ten. Betjen­ten kig­ger på spej­let, suk­ker og siger “Du skul­le da bare have sagt, at du var betjent, så kun­ne vi have und­gå­et al besvæ­ret. Hav en god dag!”

Det er da meget skægt 🙂

Aflysning af Michael Carøe Show

Vi skul­le have været til Micha­el Carøe Show (ja, vi er ved at være sat­te…) i Musik­hu­set d. 25. april. Men men, Micha­el skal åben­bart være vært i et nyt pro­gram på TV2, så fore­stil­lin­ger­ne er aflyst.

Jeg hav­de ellers glæ­det mig til at gen­hø­re Mark Linns sprø­de stem­me. Egent­lig var det mest pga. ham, at jeg fik lok­ket Ulrik med 😉

Håber, at Musik­hu­set får en afta­le med trio­en igen…

Dagens gode gerning

Jeg har været ude med ind­sam­lings­bøs­sen i dag for Fol­kekir­kens Nød­hjælp.

Op og ned, op og ned, op og ned i eta­ge­e­jen­dom­me. Kan vist godt sige, at jeg fik var­men…

Dagens gode ger­ning gav 564,25 kr til børn og unge, hvis fami­li­er lever med kon­se­kven­ser­ne af aids-epi­de­mi­en.