Børnetøj i Hune

Min fæt­ter Micha­el Gre­ger­sen og hans kære­ste Met­te Ander­sen har for nylig åbnet en bør­ne­tøjs­bu­tik i Hune ved den jyd­ske vest­kyst. Butik­ken hed­der Den Lil­le Drøm og vi var et smut for­bi for at se loka­ler­ne, da vi alli­ge­vel skul­le til sølv­bryl­lup i Blok­hus.

Facaden på butikken Den Lille Drøm i Hune.

Inden­for i butik­ken er der en fin disk, som er teg­net og malet af en bekendt.

Den håndmalede disk i butikken.

Micha­el og Met­te læg­ger vægt på, at varer­ne skal være i god kva­li­tet og til at beta­le. De to inde­ha­ve­re skri­ver selv om sor­ti­men­tet:

I Den Lil­le Drøm er alle mær­ker og leve­ran­dø­rer nøje udvalgt, og vi sæl­ger ikke noget i butik­ken som vi ikke selv kan stå inde for. Der bli­ver lagt meget vægt på kva­li­te­ten af pro­duk­ter­ne.

Alle varer bli­ver tjek­ket for fejl og behand­let med nøj­som uma­ge for at sik­re kun­der­ne den bed­ste ople­vel­se ved at købe bør­ne­nes tøj og til­be­hør i Den Lil­le Drøm.

Butikslokalet i Den Lille Drøm.

Der er kælet for bør­ne­hyg­gen i butik­ken, som ud over de to flot­te pris­me­ly­se­kro­ner også har en him­mel­seng, hvor bør­ne­ne kan se teg­ne­film, mens mor shop­per.

Prøverum og himmelseng i butikken.

Og her til sidst kan vi brin­ge et bil­le­de af de stol­te, nybag­te butik­sin­de­ha­ve­re i Den Lil­le Drøm: Micha­el og Met­te.

Michael Gregersen og Mette Andersen i Den Lille Drøm i Hune.

De har god grund til at se stol­te ud, for lokal­sam­fun­det har alle­re­de taget godt imod dem og bragt fle­re artik­ler i loka­la­vi­ser­ne. Her er blandt andet en arti­kel fra Loka­la­vi­sen Syd­ve­st­vend­sy­s­sel, der hed­der “ ‘Den Lil­le Drøm’ er ble­vet til vir­ke­lig­hed”.

Til­lyk­ke med modet til at sprin­ge ud i det — og held og lyk­ke med butik­ken!

 Bil­le­der­ne fra butik­ken kan ses i stør­re udga­ve på 23HQ.dk/ulrikkold