Tidslinje for HøyerKold bloggen

Jeg tester lige dipity.com-tids­linj­en for vores blog.


Drop en kom­men­tar, hvis du har noget klogt at sige…

UPDATE: Jeg har skru­et lidt på vores RSS-feed med hjælp fra Micha­el, såle­des at tids­linj­en nu inde­hol­der alle ind­læg fra vores blog. Tak for hjæl­pen!

6 Replies to “Tidslinje for HøyerKold bloggen”

 1. Man kan ikke se dipi­ty tin­gen i en RSS rea­der (eller ikke i Goog­le Rea­der skal jeg sige). Ellers ikke så meget andet at sige at “So ein ding muss ich auch haben” 🙂

  For­re­sten nu jeg er igang; jeg vil­le have spurgt hvad du skal lave Ulrik — der­u­de west på — ud over at bage lækre kager og tage flot­te bil­le­der?

 2. Hej Micha­el,

  tak for kom­men­ta­rer­ne om Dipi­ty i RSS. Jeg kan sag­tens fore­stil­le mig, at det går galt i Goog­le Rea­der — jeg har ikke lige eks­pe­ri­men­te­ret så meget med script-tags i RSS til at vide, om det går godt.

  Og med hen­syn til min gøren og laden ude west ow: jeg reg­ner med at bli­ve i Dan­ske Banks udvik­lings­af­de­ling i Bra­brand et styk­ke tid end­nu. Pla­nen er at pend­le til Århus og arbej­de der et par dage eller 3 om ugen og så pend­le hjem igen og arbej­de hjem­me­fra et par dage. På et tids­punkt bli­ver jeg sand­syn­lig­vis træt af det og så må jeg fin­de ud af, hvor jeg så skal arbej­de — even­tu­elt som selv­stæn­dig. Er det noget, der kan anbe­fa­les, Micha­el?

  Værel­set i Århus eller omegn, som jeg vil bru­ge som pend­ler­væ­rel­se, har jeg ikke fun­det end­nu, men det sat­ser jeg på at have styr på inden 1/7, da vi sene­st skal være ude af lej­lig­he­den i Tilst d. 15/7.

  Arbejds­plad­sen i Vestjyl­land er jeg til gen­gæld mere spændt på. Gad vide, om der er mas­ser af gode usa­bi­li­ty-stil­lin­ger der­u­de? Vest­as har en afde­ling i Vide­bæk, der laver noget it. Det kun­ne være en mulig­hed.

 3. Hey igen. i Dipi­ty kan man fodre den med sin blogs word­press blogs url og så tager den arki­vet med så det ike kun er de sid­ste 10–20 items i ens RSS feed som kom­mer med i time­linj­en.

  Mht. livet som selv­stæn­dig, så vil jeg da selv­føl­ge­lig anbe­fa­le det 🙂 Men det er ikke et sim­pelt spørgs­mål at sva­re på for der er ting som kar­ri­e­re, kol­le­ga­er og sik­ker­hed, der skal vejes op imod fri­hed, selv­be­stem­mel­se og selv­mo­ti­va­tion.

  I søn­dags sad jeg og drak øl med en ame­ri­ka­ner der arbej­de som udvik­ler for en min­dre ame­ri­kansk bank. Han hav­de sagt sit job op for han vil­le til Euro­pa. De til­byd ham at arbej­de som fre­elan­cer. I dag efter 2 år i War­sawa og et halvt i Prag arbej­der han sta­dig for den sam­me arbejds­gi­ver. Jeg er ikke sik­ker på at Dan­ske Bank er helt så cool med at have fjer­n­ar­bej­de­re, men det er da ikke umu­ligt.

  Jeg synes sta­dig Ste­ven Sned­kers arti­kel om fjer­n­ar­bej­de fra 2002 hol­der, Pene­l­ope Trunk og man­ge andre gør det også.

  Kas­per G er for resten lige gået solo i Køben­havn.

 4. Hej Micha­el,

  tak for tip­pet om Dipi­ty! Det viste sig dog, at det ikke var URL’en, men som vi ved fæl­les hjælp fandt ud af, så var det antal­let af ind­læg i RSS-fee­det, der skul­le stil­les på for at få alle ind­læg med på Dipi­ty-tids­linj­en.

Lukket for kommentarer.