Tillykke til mig!

Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig­Til­lyk­ke til mig!!!!!!!!!!!!

Dannebrog

Jeg bli­ver sør­me 33 år i dag! Hvor er tiden ble­vet af??

Tanker efter flytning

Så er vi flyt­tet til Ring­kø­bing! Og vi har fået inter­net — yiha!

Jeg går og nus­ser med de sid­ste ting, tæn­ker sto­re indret­ning­s­tan­ker, meget af det kan jeg selv, men når det kom­mer til at bore med den sto­re slag­bo­re­ma­ski­ne, så siger jeg alt­så stop. Hos os står jeg der­for med støv­su­ge­ren og suger beton­stø­vet væk inden det ram­mer gul­vet. Meget piget 🙂

Vi har dog fun­det ud af, at vi end­nu en gang er flyt­tet ind et sted hvor væg­ge­ne er helt vildt dum­me!! Så de gal­le­ri­li­ster, som skul­le op at hæn­ge må vi drop­pe i den­ne omgang…

Det har været lidt af en udfor­dring at flyt­te til noget lidt min­dre og med meget min­dre opma­ga­si­ne­rings­plads, men hel­dig­vis er vi gode til at kas­se­re ting, som vi ikke har brugt det sene­ste år… og lidt til…

Vi er jo flyt­tet i ældre­bo­lig, i olde­kol­le, tri­net før ple­je­hjem­met. Vi reg­ner ikke med, at vi kom­mer til at bli­ve gene­ret af nabo­er, der spil­ler musik til langt ud på nat­ten eller hol­der fest… Næ næ pro­ble­met med larm i den­ne byg­ning har en helt anden karak­ter: TV-APPARATER DER ER SKRUET HELT VILDT HØJT OP, FORDI ELLERS KAN DE JO IKKE HØRE HVAD DER SKER INDE I FJERNSYNET!!

Men jeg brok­ker mig ikke, for det er nær­mest det ene­ste bevis på, at vi har nog­le nabo­er. Og så møder vi hjem­me­hjæl­pe­re i opgan­gen i ny og næ.

Men ellers er det en dej­ligt sted lige midt i Ring­kø­bing, lige mel­lem Net­to, Kvi­ck­ly og Aldi og tæt på gåga­den.

Det sjove­ste ved at bo i en ældre­bo­lig er indret­nin­gen: ingen dør­kar­me, sky­de­dø­re i ste­det for almin­de­li­ge døre, en kon­ge­stol af et toilet (meget godt hvis man bli­ver lidt træt der­u­de, så kan man lige læne sig op ad arm­læ­ne­ne). Det vær­ste er, at der kun er én køk­ken­skuf­fe — til bestik. Alle under­ska­be og skuf­fer under køk­ken­bor­de­ne er fjer­net til for­del for et køre­stols­ven­ligt mil­jø. Så igen alt for lidt opma­ga­si­ne­rings­plads…

Nå, det jeg egent­lig vil­le, var at vise jer et bil­le­de…

Toiletrulleholderaskebæger

Det er de små ting i hver­da­gen, der gør livet lidt sjove­re 🙂 Og her­med har vi intro­du­ce­ret vores toile­trul­le­hol­de­ra­ske­bæ­ger. OG SKRU NED FOR DET FJERNSYN!!

Vi holder (måske) en pause

I skri­ven­de stund er vi i gang med at pak­ke det sid­ste ned her i vores hjem i Tilst. Male­ne ryd­der op, smi­der ud og put­ter i kas­ser og jeg er i gang med at ord­ne det aller­sid­ste inden PC’en her bli­ver sluk­ket og pak­ket ned. På man­dag bur­de TDC have lavet ny bred­bånds­for­bin­del­se til os i Ring­kø­bing. Ingen ved, om det bli­ver rea­li­te­ter­ne.

Der­for offent­lig­gør vi her en kort ræk­ke bil­le­der, som Male­ne har taget i Ring­kø­bing for nylig. Efter en tung regn­by­ge brød solen igen­nem igen — og foto­gra­fen føl­te sig kal­det til at tage en serie bil­le­der.

Solen bryder igennem efter en tung regnbyge i Ringkøbing

Solen bryder igennem efter en tung regnbyge i Ringkøbing

Solen bryder igennem efter en tung regnbyge i Ringkøbing

Det er med andre ord TDC, der bestem­mer om I kan få lov til at se resten af bil­led­se­ri­en, hvis det har inter­es­se. Af sam­me grund kan der være lan­ge svar­ti­der på mails, vi får til­sendt på den fæl­les mailadres­se.

Der­u­d­over kan jeg kon­sta­te­re, at jeg nok skal gøre et eller andet aktivt for at ind­dra­ge del­ta­ger­ne i min sta­fet­leg. Der har ikke været den sto­re respons end­nu, så ind­til vi snak­kes ved igen, så må jeg hel­le­re for­sø­ge det.

Ind­til vi ses igen: Hav det godt og husk at besø­ge os i Ring­kø­bing — vi har et gæste­væ­rel­se til rådig­hed. Nyd nu som­me­ren og dem I hol­der af.

Online stafetleg — vil du lege med?

Jeg har fået sådan en væl­dig lyst til at lege sta­fet eller “fan­ge­leg” på net­tet. Jeg har ikke fun­det andre, der har en god dansk over­sæt­tel­se af begre­be, men det kan ople­ves under begre­bet “at tag­ge andre”. Jeg har kaldt det en sta­fet­leg — selv om den mere direk­te dan­ske over­sæt­tel­se vel egent­lig er fan­ge­leg. Det hand­ler ikke om at fan­ge andre, men om at give noget vide­re. Læs med her, hvis du undrer dig.

Det går i al sin enkel­hed ud på, at jeg nu nedskri­ver en ræk­ke reg­ler for hvor­når jeg må give sta­fet­ten vide­re. Der­ef­ter giver jeg sta­fet­ten vide­re til  5 men­ne­sker jeg ken­der, som jeg ger­ne vil have med i legen. Der­ef­ter er det et eks­pe­ri­ment at se, om sta­fet­ten bli­ver taget op og om mine“legekammerater” vil lege med.

Reg­ler­ne for at give sta­fet­ten vide­re er føl­gen­de:

 1. Vælg et kul­tu­rar­ran­ge­ment i den nær­me­ste for­tid eller frem­tid
 2. For­tæl (kort?) om kul­tu­rar­ran­ge­men­tet
  1. Var du/skal du være del­ta­ger, til­sku­er eller måske arran­gør?
  2. Hvor fandt/finder arran­ge­men­tet sted?
  3. Hvor­for fik/får det­te arran­ge­ment andel i din spar­som­me fri­tid?
  4. Hvad fik/får du ud af arran­ge­men­tet?
  5. Hvor­for skal andre (ikke) gøre det sam­me som du?
 3. Giv der­ef­ter sta­fet­ten vide­re til 5 andre — husk at lin­ke til den, der gav dig sta­fet­ten

Jeg star­ter selv med at over­hol­de mine reg­ler og giver der­ef­ter sta­fet­ten vide­re.

ad 1) I den kom­men­de wee­kend, fra tors­dag d. 5. juni 2008 og frem til lør­dag, skal jeg til Spot Festi­val 2008. Den har vist den offi­ci­el­le titel Spot 08, så det vil jeg kal­de den her­ef­ter.

ad 2) Spot 08 er et festi­val i Århus for nye­re dansk og nor­disk musik. Festi­va­len kører nu på 14. år og er ble­vet stør­re og stør­re gen­nem tiden. I år kom­mer der 116 stør­re eller min­dre bands og kunst­ne­re. Det dre­jer sig om at høre noget nyt musik, “være med på bea­tet”, sid­de i solen med en øl og ikke mindst nyde noget nyt musik. Jeg ved godt, den er der to gan­ge — men det er også vig­tigt på en musik­festi­val.

ad 2.1) Jeg skal igen i år være almin­de­lig, døde­lig publi­kum og give DKK 495,- for at høre alt musik, jeg over­ho­ve­det gider og kan kom­me til. Jeg kom­mer ikke til at for­try­de det.

ad 2.2) Spot 08 fore­går på 14 sce­ner rundt om i Århus. I år har Musik­hu­set mulig­hed for at læg­ge end­nu fle­re sce­ner til, så jeg vil sky­de på, at det i år bli­ver end­nu mere kon­cen­tre­ret om Musik­hu­set end det har været de fore­gå­en­de år.

ad 2.3) Jeg tager til Spot 08 for­di jeg er begej­stret for musik — og for­di Spot Festi­va­len giver mig mulig­hed for at høre nog­le bands, kunst­ne­re og kon­stel­la­tio­ner, som jeg ellers aldrig vil­le fal­de over i min fær­den i musik­bu­tik­ker og på net­tet. Og så for­di Spot 08 er lige i nær­he­den.

ad 2.4) Jeg bli­ver opda­te­ret på musik og jeg har mødt ind­til fle­re rare men­ne­sker, som jeg håber at se igen i år til Spot.

ad 2.5) Jeg synes helt sik­kert, at man skal tage med til Spot, hvis man har mulig­he­den for det. Alt­så hvis man er inter­es­se­ret i nye­re dansk og nor­disk musik. Og godt tør tage nog­le udfor­drin­ger på musiks­ma­gen. Tag dog med!

Dine svar på oven­stå­en­de spørgs­mål behø­ves ikke bli­ve stil­let så fir­kan­tet op, som jeg her har gjort for at illu­stre­re kon­cep­tet. Du bestem­mer helt selv for­men så læn­ge ind­hol­det er der. Jeg erklæ­rer her­med sta­fet­le­gen åben!

For at få legen star­tet godt op, giver jeg her­med sta­fet­ten vide­re til en lang ræk­ke men­ne­sker. Lad mig star­te med stu­di­e­kam­me­ra­ter fra Infor­ma­tik-stu­di­et: Andreas Haugs­trup, Micha­el Carøe, Anders Bøgh Mor­ten­sen, Hen­rik Far­re, Hen­rik Jep­sen, Lars Søren­sen, Kas­per Gar­næs og Kas­per Duhn. Der­u­d­over skal Joakim Recht, Rolf Njor Jen­sen, Tho­mas Ledet, Søren Han­sen og min æld­ste lil­le­bror Jakob Kold også have en sta­fet. Jeg håber, I vil lege med — og i øvrigt opda­ger, at I er med i legen!

Du kan i øvrigt læse mine anmel­del­ser af Spot 2007 og Spot 2006 på min helt egen pri­va­te, per­son­li­ge (og nu til dags ret hem­me­li­ge) blog på http://ulrikkold.dk/blog