Sommer i Danmark

Det blev ikke til så man­ge bil­le­der i anden halv­del af vores ferie. Vi fik blandt andet set 3. sæson af vores ynd­lings­se­rie Batt­lestar Gala­cti­ca. Det er godt, at det har reg­net lidt i vores ferie…

Den stør­ste tur gik til Fyn. Til Hes­sela­ger hvor vi for før­ste gang skul­le besø­ge Mari­an­ne og Mika­el, som har fun­det en lil­le strå­tækt idyl. Der er ret lavt til lof­tet, hvil­ket kun­ne mær­kes i hove­d­et og ses på vores hold­ning 🙂

Stråtækt idyl

Der blev også tid til en lil­le smut­tur til Lun­de­borg, hvor noget af min fami­lie bor, blandt andet min 5‑årige nie­ce. Det er da som­me­ri­dyl, så det bat­ter!

Faster og niece på badebro

faster og niece på badebroenHer fra Ring­kø­bing sen­der jeg en glæ­de­lig som­mer­hil­sen ud til alle vores læse­re. God som­mer!

 

Færdigvarer og deres indpakning

Jeg er glad for, at vi køber øko­lo­gisk frugt og grønt via Års­ti­der­ne. Når jeg læser om den­ne tyske under­sø­gel­se, der sam­men­lig­ner mad­va­rers ind­pak­ning med de fær­di­ge ret­ter, så får jeg mere lyst til at købe frisk mad.

Det er utro­ligt, hvor meget man kan mani­p­u­le­re et bil­le­de med eks. Pho­tos­hop eller GIMP. Jeg er impo­ne­ret over, hvor­dan man kan få mad til at se så godt ud på pak­ken og så kede­ligt ud i pak­ken. Link [via Dansk Dyna­mit]

Så er den her: Dildmåleren

Jeg har ledt i mine gam­le arki­ver og fandt det­te uund­vær­li­ge red­skab frem: Dild­må­le­ren.

Det består kort og godt af et PDF-doku­ment, som du kan prin­te ud og der­ef­ter benyt­te i over­ens­stem­mel­se med anvis­nin­ger­ne. Neden­for kan du se et min­dre bil­le­de af dild­må­le­ren. God for­nø­jel­se!

Dildmåleren i mindre målestok

Link til at down­lo­a­de dild­må­le­ren (PDF, 600KB)

Sommerferiebilleder

Vi brin­ger her et lil­le udpluk af vores “feri­e­op­le­vel­ser”. Feri­en har ind­til vide­re budt på bryl­lup, byrund­t­ur, kano­tur, ven­ne- og fami­lie­be­søg, han­dywork og ren­gø­ring — alt det­te på kun en uge!

Dagens før­ste feri­e­dag stod på bryl­lup/30-års fødselsdag/indflytterfest hos Astrid og Joakim. Til­lyk­ke til bru­de­par­ret!

Astrid og Joakims bryllupskage

Jeg tog dog tid­ligt hjem, for dagen efter skul­le jeg stå i info­telt til 9. omgang af North Sea Beach Marat­hon i Hvi­de San­de. Det blæ­ste og små­reg­ne­de de før­ste timer, hvil­ket kan ses på bil­le­det her­un­der.

North Sea Beach Marathon 2008

Sene­re blev det dog et fan­ta­stisk vejr! Strand­sto­le­ne her­un­der er ble­vet for­ladt, for North Sea Beach Marat­hon 2008 er over­stå­et og opryd­nin­gen i gang.

Strandstole på Hvide Sande Strand til North Sea Beach Marathon 2008

Jord­bær­snaps skal vi ikke sny­des for i år. Sidst vi fik det, var til vores bryl­lup. Så der er lagt i kruk­ken til end­nu en omgang — mmm…

Jordbærsnaps

Vi har benyt­tet feri­en til at lære mere om vores nye by, så vi har været på histo­risk rund­t­ur i Ring­kø­bing. Turen gik blandt andet for­bi Ring­kø­bing Kir­ke, her står en moder­ne døbe­fond i glas. Solen skin­ne­de lige ind på sok­len og gav et flot lys­spil.

Døbefonden i Ringkøbing Kirke

I wee­ken­den var der fami­lie­træf på den Kold’­ske side. Ulriks faster og onkel bor lige op ad den nyan­lag­te Djurslands-motor­vej ved Lystrup. Vi vil­le lige smut­te op og kig­ge på motor­vej­en, men blev stop­pet efter et par meter med smat­tet mud­der…

Mudder på skoene

I dag har vi ondt i arme og skul­dre, for dagen i går stod på 7 timers ren­gø­ring af lej­lig­he­den på Stavns­vej. 2 år og 4 måne­der blev det til i vores før­ste fæl­les hjem…

Rengøring på Stavnsvej

Det var en omtrent­lig opsum­me­ring af, hvad vi nåe­de i løbet af den før­ste halv­del af feri­en. Den sid­ste uge er godt i gang og viser lig­nen­de, gode tak­ter. Vi glæ­der os og nyder også den sid­ste del af feri­en.