Opgradering af WordPress

To kor­te nyhe­der her fre­dag mor­gen: En oplys­ning til læser­ne om blog­gen (OLB) og der­ef­ter en nør­det ori­en­te­ring.

Først en OLB: Jeg har opgra­de­ret blog­mo­to­ren bag Høy­er­Kold fra ver­sion 2.3.3 til nye­ste ver­sion (Word­Press 2.6.1). Det gik rime­ligt smer­te­frit. Sam­ti­dig opgra­de­re­de jeg de plu­gins, vi bru­ger, der også hav­de en opda­te­ring til­gæn­ge­lig. Det bety­der, at vi nu er langt mere drifts­sik­re og for­hå­bent­lig også hur­ti­ge­re. Sig ende­lig til, hvis I ople­ver det mod­sat­te eller fin­der uove­r­ens­stem­mel­ser.

Og så den nør­de­de ori­en­te­ring: Udover at opgra­de­re til Word­Press 2.6.1 instal­le­re­de jeg to nye plu­gins: Word­Press Auto­ma­tic Upgra­de og Plu­gin Cen­tral.

Det gik min­dre godt. De to plu­gins kræ­ver skri­ve­ret­tig­he­der til ser­ve­ren. De spør­ger også beg­ge to pænt efter bru­ger­navn, adgangs­ko­de og meget andet godt. Ingen pro­blem med det.

Pro­ble­met opstår først i det sekund, de to plu­gins prø­ver at gem­me noget på ser­ve­ren. Når PHP kører i safe mode (som man bør!), så kan de ikke få lov til at gem­me noget på ser­ve­ren. Der­med er de ikke meget værd.

Det kan da godt ske, at jeg har over­set en mulig­hed i opsæt­nin­gen af PHP, men når jeg ikke selv sty­rer ser­ve­ren — og min udby­der skri­ver, at jeg kan IKKE slå safe mode fra — så er der ikke man­ge mulig­he­der.

Der­for blot en kort ori­en­te­ring til alle, der over­ve­jer at instal­le­re Word­Press Auto­ma­tic Upgra­de eller Plu­gin Cen­tral: Tænk lige først over safe mode og skri­ve­ad­gang. Det kan spa­re ca. et kvar­ters hoved­brud. Og til kon­su­lent­løn kan det nok godt beta­le sig 🙂

Lukket for kommentarer.