Dagens palindrom

Jeg har lige med glæ­de gen­læst det palin­drom, der duk­ke­de op i mit hoved en tid­lig sen­som­mer­mor­gen: Skal du ud, laks?

I dag har jeg hen­tet under­hold­nin­gen hos Elkan.dks sto­re palin­drom­sam­ling og brin­ger dagens palin­drom: Amok-igle red­der elg i koma.

Du kan læse mere om palin­dro­mer på Wikipe­dia eller på palindromer.dk

Til­fø­jel­se! Et bonus­pa­lin­drom: Male­nes ene lam. Hen­tet fra den usor­te­re­de og ucen­su­re­re­de palin­drom­li­ste hos Elkan.

Mælk og øl

Jeg har lige fun­det ud af, at direk­tø­ren for Arla hed­der Tuborgh til efter­navn…

Ja, så kan man tæn­ke over det… hm, hm!

Vesterhavet

I dag vil­le jeg ønske, at jeg hav­de haft et kame­ra med. Eller at jeg kun­ne have haft jer med!

Lige efter arbej­de gik jeg nem­lig en tur langs Vester­ha­vet. Solen gik lige så stil­le ned. Bøl­ger­ne bru­se­de ind mod kysten. Det var sim­pelt­hen bare wauw!

Jeg fandt glas­styk­ker og sten med hul i. Jeg løb gade­d­ren­ge­hop. Jeg vif­te­de med arme­ne og fik en mas­se måger til at fly­ve. Jeg luk­ke­de øjne­ne og lyt­te­de til bøl­ger­ne. Jeg stod på en høj klit og spej­de­de ud mod sol­ned­gan­gen. Jeg stors­mi­le­de. Jeg fik tårer i øjne­ne. Jeg fik bob­ler i maven af glæ­de. Til sidst sad jeg på en bænk og bare nød sce­ne­ri­et, de vil­de sky­er og den pink­far­ve­de hori­sont. Jeg nød livet!

Sådan er det at bo ved Vester­ha­vet…

En rettelse til Bayesian Top Title Learning plugin

Jeg har lige lavet en ret­tel­se til Word­Press-plu­gi­net, der hed­der Bay­esi­an Top Tit­le Lear­ning (BTTL). Det lig­ger nu i vores menu i høj­re side og viser en ræk­ke ind­læg, der kan være inter­es­san­te i for­hold til det eller de ind­læg, der bli­ver vist lige nu.

For­fat­te­ren, Greg Ver Ste­eg, har skre­vet en lang PDF om hvor­dan han bru­ger et Bay­esi­ansk net­værk til at træ­ne et plu­gin til at vise de mest inter­es­san­te ind­læg frem. Jeg syn­tes det lød spæn­den­de og instal­le­re­de det her på http://hoeyerkold.dk

Jeg fandt imid­ler­tid et pro­blem, da plu­gi­net ikke vil­le lin­ke kor­rek­te til de ind­læg, der blev vist frem. Jeg skynd­te mig at ret­te fejl­en og sen­de Greg en opda­te­ring. Hvis du ikke kan ven­te på at der kom­mer en opda­te­ret udga­ve af BTTLWordPress.org, så kan du jo selv lave den sam­me ret­tel­se (det kræ­ver een linie).

På linie 50 ret­ter du føl­gen­de link:
... href="wp-content/plugins/bttl.php?guid='.rawurlencode($item->guid).'&items='.$item->ID.'&stamp='.$timestamp.'"...

til føl­gen­de:
...href="'.get_bloginfo('url').'/wp-content/plugins/bttl.php?guid='.rawurlencode($item->guid).'&items='.$item->ID.'&stamp='.$timestamp.'"...

På godt dansk: til­føj kodestum­pen get_bloginfo('url'), så der bli­ver hen­vist til den map­pe, hvor BTTL lig­ger.

Det var dagens nør­de­de indslag. Tak for nu.

Upda­te: Greg har opda­te­ret BTTL på sin hjem­mesi­de. Jeg har down­lo­a­det og instal­le­ret den nye ver­sion her på siden.

En demonstration af BeatBearing og C3 Loops fra NordiCHI 2008

Peter Ben­nett, som jeg tid­li­ge­re har omtalt (se neden­stå­en­de hen­vis­nin­ger), har lige udgi­vet et par video­er fra Nor­di­CHI 2008. Den ene video er hans opta­gel­ser af Rikard Lin­dells DJ og VJ-appli­ka­tion C3 Loops, der vha. cir­ku­læ­re fin­ger­be­væ­gel­ser kan zoo­me ind og ud på det til­sy­ne­la­den­de uen­de­ligt sto­re “skrivebord”/miksermiljø. Jeg brug­te en del tid på at lege med C3 Loops. Det vir­ker fedt og over­be­vi­sen­de og ikke mindst så invi­te­rer det til at under­sø­ge, hvor­dan bru­ge­ren arbej­der med et uen­de­ligt stort arbejds­om­rå­de i mod­sæt­ning til det, vi ken­der i dag fra både MacOS, Win­dows og de Linux-græn­se­fla­der, jeg ken­der til.


C3 Loops demo at NordiCHI’08 from Peter Ben­nett on Vimeo.

Men det vir­ke­ligt inter­es­san­te — set fra et selv­for­her­li­gel­ses­per­spek­tiv(!) —  er at Peter også har klip­pet en lige godt 4 minut­ter lang film sam­men, hvor man kan se Anders Mik­kel­sen, Rikard Lin­dell og jeg lege med og dis­ku­te­re Beat­Bea­ring.

Det er helt tyde­ligt at se, hvor­dan Beat­Bea­ring kan være med til at gøre elek­tro­nisk musik til en langt mere legen­de ople­vel­se. Vi for­sø­ger end­da (til­sy­ne­la­den­de) at gen­ska­be New Orders super­hit “Blue Mon­day” vha. Beat­Bea­ring. Kig med, grin med og leg med.


Beat­Bea­ring inte­r­a­cti­ve demo at NordiCHI’08 from Peter Ben­nett on Vimeo.

Se video­en af mig, der spil­ler på Beat­Bea­ring [via Pete’s Sonic Art Research Blog]

Dagens Gode Råd: Få Euromaster til at sende dine dæk

Male­ne har lige opda­get en for­del ved at hand­le med en lands­dæk­ken­de kæde: Euro­ma­ster (dæk­spe­ci­a­li­ster­ne) kan sen­de dine dæk til et andet sted i lan­det, hvis det er nød­ven­digt. De skri­ver ikke selv noget om det.

Vi har net­op lige selv hen­tet vores vin­ter­dæk i Århus for at køre dem tværs over Jyl­land og få dem opbe­va­ret i Ring­kø­bing i ste­det. Det for­tal­te de os så i Ring­kø­bing, at det kun­ne de da have kla­ret for os.

Der­for brin­ger vi her det gode råd vide­re: Lad være med selv at have bøv­let med at frag­te dine dæk. Brug spe­ci­a­li­ster­ne. De har alli­ge­vel stor­drifts­for­de­le­ne.

(Det­te ind­læg er IKKE spon­se­ret af Euro­ma­ster)

Ringkøbing Fjord på en vindstille solskinsdag

2–3 gan­ge om ugen løber jeg en tur. Halv­de­len af ruten går langs fjor­den.

For knap to uger siden var vej­ret sim­pelt­hen så smukt, at jeg var tæt på at tude — men der skal nu hel­ler meget til 🙂 Det er øje­blik­ke som dis­se, som gør, at jeg er glad for at være flyt­tet til Ring­kø­bing. Væk fra Tilst og Bil­ka-land og ikke mindst den tra­fik­ke­re­de Viborg­vej.

Tænk at være så pri­vi­li­ge­ret, at der 5 min. fra ens hjem kan se sådan ud på en klar efter­års­dag!

 

Ulrik tog bil­le­der­ne fre­dag d. 31. okto­ber, da Maria var på besøg med Ida og Aksel. En helt fan­ta­stisk dag at gå en tur langs fjor­den!

The Unfinished Swan — et nyt spil til Nintendo Wii

Det er læn­ge siden vi sidst har skre­vet om Nin­ten­do Wii. Lige for tiden er den ikke meget tændt — men mon ikke det kom­mer, når de kol­de og mær­ke afte­ner nu er her. Jeg snub­le­de nær­mest over en begej­stret for­om­ta­le til et kom­men­de spil til Wii.

Det kom­men­de spil The Unfi­nis­hed Swan er et sky­de-og-find-vej-ud-af-labyrin­ten-spil. Det vil sige, at det træk­ker på de klas­si­ske sky­de­spil i før­ste per­son (Duke Nukem, Doom, Wol­fenste­in, Qua­ke, etc.), hvor det dybest set hand­ler om at fin­de ud af en “labyrint” (et gam­melt hus, en nazi­fæst­ning, et for­ladt rum­skib, etc.). Blot er der (så vidt jeg kan se på spil­lets dem­ovi­deo­er) ingen mon­stre i labyrin­ten. Og til en start er der kun een far­ve. Enten sort eller hvid.

Som spil­ler er man der­for udsty­ret med en slags paint­ball-pistol i form af Wii­mo­ten. Den kan sen­de far­ve­kug­ler afsted i den mod­sat­te far­ve, som den labyrint, man befin­der sig i. Det vil sige, at i en sort labyrint sky­der man med hvi­de kug­ler og omvendt.

Nu gæl­der det om at sky­de væg­ge­ne ful­de af far­ve, så man kan skel­ne dem fra hin­an­den og der­i­gen­nem navi­ge­re igen­nem labyrin­ten. Lyder det kom­pli­ce­ret?

Jeg er vild med den fly­den­de spi­l­op­le­vel­se (der er også kun to far­ver at vise!) og det super­simp­le game­play.

Se mere i video­en her neden­for.


The Unfi­nis­hed Swan — Tech Demo 9/2008 from Ian Dal­las on Vimeo.

Det er da kre­a­tivt og super­sim­pelt. Og nær­mer sig kunst.

Link til video­en [via Digi­tal Tools]

35 smukke hi-speed-fotografier

Der er nu noget helt vidun­der­ligt smukt over højha­stig­heds­fo­to­gra­fi­er, der er taget i det split­se­kund, hvor vores men­ne­ske­li­ge øje slet ikke kan føl­ge med. Har du eksem­pel­vis nogen sin­de set neden­stå­en­de før?

Det er utroligt, hvad højhastighedsfotografering kan få ting til at ligne. [Lånt fra www.crestock.com]
Det er utro­ligt, hvad højha­stig­heds­fo­to­gra­fe­ring kan få ting til at lig­ne. (Lånt fra www.crestock.com)
Der er fle­re fan­ta­stisk flot­te bil­le­der på Smas­hing Maga­zi­ne’s arti­kel om smuk­ke bil­le­der i den­ne stil.

Bil­le­det er fra Cre­sto­ck [via Smas­hing Maga­zi­ne].

Den årlige julebagedag

Det er snart tid for den årli­ge jule­ba­ge­dag sam­men med Joakim og Astrid. I år har vi også invi­te­ret Rolf og Maria. Det skal nok bli­ve en dej­lig dag med jule­ka­ger, brænd­te fin­gre og opskrif­ter spredt ud over alt.

I dag rin­ge­de Joakim og spurg­te bekym­ret til vores kost­om­læg­ning. Om den nu ikke kol­li­de­re­de med jule­ba­ge­da­gen?

Der til er der jo kun eet svar, når man er glad for kager: Jo, hvis man er puri­ta­ner! Men som med alt andet, så kan man være ekstre­mist eller mere prag­ma­tisk. Og med maden er vi ret prag­ma­ti­ske.

Natur­lig­vis skal der kager til, når det er jul. Og den gode mad må vi også ger­ne spi­se. Sålæn­ge den inde­hol­der mas­ser af de gode fedt­sy­rer, mas­ser af pro­te­in, vita­min og mine­ral og nog­le lang­som­me kul­hy­dra­ter. Ikke alle de dér raf­fi­ne­re­de, lyn­hur­ti­ge suk­ker­for­mer.

Men tak for­di du spurg­te, Joakim.