Helse- & wellness-messe i Lyne Hallen

I efter­mid­dags drog vi ‘søn­den­fjords’ til Lyne for at besø­ge hel­se- og wel­l­ness-mes­sen. På væg­ge­ne i hal­len hang der rek­la­mer for de loka­le virk­som­he­der, bl.a. Kvong Pro­duk­t­han­del og en eller anden lokal kar­tof­fel­fa­brik, så det var meget ‘ekso­tisk’. Jeg har tid­li­ge­re været til hel­se­mes­ser i Aal­borg og Århus, hvor der ple­jer at være et meget stort frem­mø­de, så jeg var meget over­ra­sket over al den sving­plads der var. De er nok ikke så alter­na­ti­ve her­u­de vest på…

Vi star­te­de besø­get med et fored­rag med Lone Katrin Han­sen, kendt fra Kanal 4’s ‘Jag­ten på den 6. sans’, som for­tal­te om sine ople­vel­ser i pro­gram­met. Bag­ef­ter gav hun små demon­stra­tio­ner på clair­voy­an­ce. Til­hø­rer­ne lån­te hen­de en gen­stand (smyk­ke e.l.), som de hav­de gået med gen­nem læn­ge­re tid, hvor­ef­ter hun kun­ne sige en mas­se klo­ge ord om eje­ren og den­nes liv. Jeg synes som altid, at det er spæn­den­de at over­væ­re alter­na­ti­ve ting. Ulrik var der­i­mod lidt skep­tisk.

Udover at jeg fik mig en clair­voy­an­ce-ses­sion, så køb­te vi dis­se uund­vær­li­ge ting:

En Xensus hoved­mas­sa­gepind. Man bli­ver så salig efter en gang mas­sa­ge med sådan én.

En pak­ke eng­le­kort, som iføl­ge ind­lægs­sed­len “giver et her og nu bil­le­de af den situation/udvikling/proces/problematik, som du er i gang med lige nu”. Jeg køb­te dem for­di, jeg tid­li­ge­re er stødt på dem og for­di de er så fine.

Det var så lør­da­gens kul­tur­til­bud, som vi bed på. God wee­kend!