Fortællefestival på Nr. Vosborg

For et styk­ke tid siden var vi i for­tæl­lin­gens og fan­ta­si­ens ver­den, da vi besøg­te her­re­går­den Nr. Vos­borg lige syd for Vemb ved Holste­bro. Nr. Vos­borg er lige genåb­net i for­å­ret 2008 efter en omfat­ten­de restau­re­ring.

Vi kun­ne desvær­re ikke del­ta­ge i hele festi­va­lens pro­gram, da der også var Føde­va­re­mes­se i Ring­kø­bing, som vi syn­tes, vi skul­le del­ta­ge i. Mas­ser af lækre deli­ka­tes­ser, mas­ser af men­ne­sker. Det er utro­ligt som arran­ge­men­ter med mad kan træk­ke folk til.

Da vi ikke kun­ne del­ta­ge i lør­da­gens dags­pro­gram, der ellers bød på for­tæl­lin­ger om Niels Hol­ger­sen, “Dren­gen og ham Jesus”, “Prin­sen der drog ud efter liv­sens vand” og for­tæl­lin­ger fra nye talen­ter fra efter­sko­len i Vostrup, men­te vi, at en god start på afte­nens for­tæl­lin­ger vil­le være at spi­se af for­tæl­lebuf­fe­ten, der blev ser­ve­ret i Nr. Vos­borgs fine café. Det kor­te resumé: God mad, mas­ser af den.

Der­ef­ter kaste­de vi os ud i afte­nens for­tæl­lin­ger. Her­re­går­dens borg­gård var ble­vet udsty­ret med højta­le­re til at for­stær­ke den elek­tro­ni­ske musik fra musi­ke­ren Spej­der­ro­bot, der hav­de kom­po­ne­ret et styk­ke musik til en gam­mel for­tæl­ling om man­den med den blå kap­pe, der byg­ge­de Nr. Vos­borg. Stem­nin­gen blev yder­li­ge­re for­stær­ket af, at der var tændt bål og at her­re­går­den var befol­ket af unge men­ne­sker i sto­re mun­ke­kut­ter, der intet sag­de, men blot pege­de og diri­ge­re­de os rundt.

Vi hør­te tre histo­ri­er:

Lisbeth Filtenborg fortalte en del af 1001 Nats eventyr.
Lis­beth Fil­ten­borg for­tal­te en del af 1001 Nats even­tyr.

Lis­beth Fil­ten­borg for­tal­te uddrag fra 1001 nats even­tyr om Sze­he­ra­za­de og sul­ta­nen, der brutalt slår alle de unge piger ihjel, der ikke kan under­hol­de ham. Ali Afsher spil­le­de ara­bi­sk musik til.

Michael Lykke fortalte historien om hvorfor der er stjerner på himlen. Det har noget med ild at gøre.
Micha­el Lyk­ke for­tal­te histo­ri­en om hvor­for der er stjer­ner på him­len. Det har noget med ild at gøre.

I fan­gekæl­de­ren sad Lene Sko­v­hus og for­tal­te skum­le histo­ri­er om den gru­som­me rak­ker­kvin­de Lan­ge Mar­gret­he, der af en eller anden årsag hav­de valgt at spi­se bør­ne­hjer­ter. Lan­ge Mar­gret­he har til­sy­ne­la­den­de været spær­ret inde på Nr. Vos­borg inden hun blev sendt til ret­ten i Viborg. Og nog­le gan­ge kan man måske høre hen­de klyn­ke om nat­ten i kæl­de­ren. Eller måske er det sjæ­le­ne efter de 6 børn, hun nåe­de at slå ihjel. Eller måske er det hele bare en histo­rie.

Bag­ef­ter for­tal­te Micha­el Lyk­ke en fan­ta­stisk histo­rie om, hvor­dan stjer­ner­ne på him­len er kom­met til. De er skabt af grim­ri­a­ner­ne, der sid­der i Jor­dens indre og ska­ber alle væse­ner. En dag fandt den grim­me­ste grim­ri­an ud af, at han vil­le ska­be en mak­ker til månen, som sad helt ale­ne oppe på him­len. Og for at gøre en lang histo­rie kort, så lyk­ke­des det ham ikke helt — men til gen­gæld så har han nu skabt de utro­ligt man­ge stjer­ner på him­len. Micha­el Lyk­ke vil sik­kert ger­ne selv for­tæl­le histo­ri­en i dens ful­de udstræk­ning, hvis du spør­ger ham pænt.

Ulfborg-Vemb Koret synger en godnatsang inden vi går hjem.
Ulf­borg-Vemb Koret syn­ger en god­natsang inden vi går hjem.

Ulf­borg-Vemb Koret var afte­nens sid­ste kul­tu­rel­le indslag. De stod i borg­går­den og sang god­natsan­ge i lyg­ter­nes skær inden vi drog afsted mod biler­ne for at køre hjem igen. Flot, hyg­ge­ligt, fol­ke­ligt.

Vi kan godt anbe­fa­le både Nr. Vos­borgs buf­fet og også For­tæl­lefesti­va­len, som vi ser frem til at del­ta­ge i i stør­re omfang næste år. Måske end­da med over­nat­ning på Nr. Vos­borg.