The Unfinished Swan — et nyt spil til Nintendo Wii

Det er læn­ge siden vi sidst har skre­vet om Nin­ten­do Wii. Lige for tiden er den ikke meget tændt — men mon ikke det kom­mer, når de kol­de og mær­ke afte­ner nu er her. Jeg snub­le­de nær­mest over en begej­stret for­om­ta­le til et kom­men­de spil til Wii.

Det kom­men­de spil The Unfi­nis­hed Swan er et sky­de-og-find-vej-ud-af-labyrin­ten-spil. Det vil sige, at det træk­ker på de klas­si­ske sky­de­spil i før­ste per­son (Duke Nukem, Doom, Wol­fenste­in, Qua­ke, etc.), hvor det dybest set hand­ler om at fin­de ud af en “labyrint” (et gam­melt hus, en nazi­fæst­ning, et for­ladt rum­skib, etc.). Blot er der (så vidt jeg kan se på spil­lets dem­ovi­deo­er) ingen mon­stre i labyrin­ten. Og til en start er der kun een far­ve. Enten sort eller hvid.

Som spil­ler er man der­for udsty­ret med en slags paint­ball-pistol i form af Wii­mo­ten. Den kan sen­de far­ve­kug­ler afsted i den mod­sat­te far­ve, som den labyrint, man befin­der sig i. Det vil sige, at i en sort labyrint sky­der man med hvi­de kug­ler og omvendt.

Nu gæl­der det om at sky­de væg­ge­ne ful­de af far­ve, så man kan skel­ne dem fra hin­an­den og der­i­gen­nem navi­ge­re igen­nem labyrin­ten. Lyder det kom­pli­ce­ret?

Jeg er vild med den fly­den­de spi­l­op­le­vel­se (der er også kun to far­ver at vise!) og det super­simp­le game­play.

Se mere i video­en her neden­for.


The Unfi­nis­hed Swan — Tech Demo 9/2008 from Ian Dal­las on Vimeo.

Det er da kre­a­tivt og super­sim­pelt. Og nær­mer sig kunst.

Link til video­en [via Digi­tal Tools]

35 smukke hi-speed-fotografier

Der er nu noget helt vidun­der­ligt smukt over højha­stig­heds­fo­to­gra­fi­er, der er taget i det split­se­kund, hvor vores men­ne­ske­li­ge øje slet ikke kan føl­ge med. Har du eksem­pel­vis nogen sin­de set neden­stå­en­de før?

Det er utroligt, hvad højhastighedsfotografering kan få ting til at ligne. [Lånt fra www.crestock.com]
Det er utro­ligt, hvad højha­stig­heds­fo­to­gra­fe­ring kan få ting til at lig­ne. (Lånt fra www.crestock.com)
Der er fle­re fan­ta­stisk flot­te bil­le­der på Smas­hing Maga­zi­ne’s arti­kel om smuk­ke bil­le­der i den­ne stil.

Bil­le­det er fra Cre­sto­ck [via Smas­hing Maga­zi­ne].