En rettelse til Bayesian Top Title Learning plugin

Jeg har lige lavet en ret­tel­se til Word­Press-plu­gi­net, der hed­der Bay­esi­an Top Tit­le Lear­ning (BTTL). Det lig­ger nu i vores menu i høj­re side og viser en ræk­ke ind­læg, der kan være inter­es­san­te i for­hold til det eller de ind­læg, der bli­ver vist lige nu.

For­fat­te­ren, Greg Ver Ste­eg, har skre­vet en lang PDF om hvor­dan han bru­ger et Bay­esi­ansk net­værk til at træ­ne et plu­gin til at vise de mest inter­es­san­te ind­læg frem. Jeg syn­tes det lød spæn­den­de og instal­le­re­de det her på http://hoeyerkold.dk

Jeg fandt imid­ler­tid et pro­blem, da plu­gi­net ikke vil­le lin­ke kor­rek­te til de ind­læg, der blev vist frem. Jeg skynd­te mig at ret­te fejl­en og sen­de Greg en opda­te­ring. Hvis du ikke kan ven­te på at der kom­mer en opda­te­ret udga­ve af BTTLWordPress.org, så kan du jo selv lave den sam­me ret­tel­se (det kræ­ver een linie).

På linie 50 ret­ter du føl­gen­de link:
... href="wp-content/plugins/bttl.php?guid='.rawurlencode($item->guid).'&items='.$item->ID.'&stamp='.$timestamp.'"...

til føl­gen­de:
...href="'.get_bloginfo('url').'/wp-content/plugins/bttl.php?guid='.rawurlencode($item->guid).'&items='.$item->ID.'&stamp='.$timestamp.'"...

På godt dansk: til­føj kodestum­pen get_bloginfo('url'), så der bli­ver hen­vist til den map­pe, hvor BTTL lig­ger.

Det var dagens nør­de­de indslag. Tak for nu.

Upda­te: Greg har opda­te­ret BTTL på sin hjem­mesi­de. Jeg har down­lo­a­det og instal­le­ret den nye ver­sion her på siden.