Jeg har taget nyt arbejde hos Ørskov Web i Skjern

Male­ne anty­de­de det i går og jeg skrev det på Jai­ku før nytår: jeg har sagt op hos Dan­ske Bank, da jeg nu er ble­vet ansat hos rek­la­me-, mar­ke­ting-, orga­ni­sa­tions­ud­vik­lings-, web- og meget andet -virk­som­he­den Ørskov A/S, der lig­ger i Skjern. Jeg star­ter i afde­lin­gen Ørskov Web som front-end-udvik­ler.

Det lyk­ke­des mig at være til sam­ta­le d. 22. decem­ber, mod­ta­ge til­bud om ansæt­tel­se d. 23. decem­ber (på vej på jule­fe­rie, skri­ve under på kon­trakt d. 29. decem­ber og sige op hos Dan­ske Bank d. 30. decem­ber såle­des at jeg nu kan fra­træ­de med udgan­gen af janu­ar og der­med til­træ­de med ind­gan­gen af febru­ar.

Jeg glæ­der mig meget til at star­te på et nyt job hos en virk­som­hed der er væsens­for­skel­lig fra Dan­ske Bank på man­ge områ­der: Først og frem­mest på stør­rel­se og pla­ce­ring. Pla­ce­rin­gen i Skjern bety­der, at jeg nu ende­lig i prak­sis flyt­ter til Ring­kø­bing for at bo sam­men med Male­ne. Der­med er det slut med at være pend­leræg­te­par (fedt ord!), som hun skrev i går. Det bety­der, at jeg nu ende­lig skal have flyt­tet de sid­ste ting fra kæl­de­ren i Tilst til vores fæl­les lej­lig­hed i Ring­kø­bing. Jeg glæ­der mig til vi skal bo sam­men igen.

Jeg kom­mer helt sik­kert også til at sav­ne mine gode kol­le­ga­er fra Dan­ske Bank og mulig­vis også de excel­len­te arbejds­for­hold, der fin­des i finans­bran­chen. Det er svært at fin­de dem bed­re.

Med min­dre, natur­lig­vis, at jeg kan lok­ke Ørskov til at pak­ke min arbejds­plads ind i sprød bacon. Det top­per vist alt. Også bacons­naps.

Nå, det blev vist lige tid til at gå i seng.

12 Replies to “Jeg har taget nyt arbejde hos Ørskov Web i Skjern”

  1. @Andreas: Tak for det — jeg glæ­der mig til at flyt­te hjem igen. Og du og B er natur­lig­vis altid vel­kom­men v/ Ring­kø­bing Fjord 🙂

    @Malene: Ja, det ved jeg 😡

Lukket for kommentarer.