Fjordløbet 2009 ved Ringkøbing Fjord

Den 10. maj 2009 er der Fjord­lø­bet 2009. Det er 30. gang, der skal løbes Fjord­lø­bet. Vi reg­ner med at løbe med på 10 km-ruten.

Løbet fin­der sted ved Ring­kø­bing Sta­dion på Kon­ge­vej­en og bli­ver arran­ge­ret af Ring­kø­bing Atle­tik & Motion (RAM), der er en under­af­de­ling af Ring­kø­bing Idræts­for­e­ning.


Vis stort kort

Pri­ser­ne for del­ta­gel­se er mel­lem 25 og 50 kro­ner alt efter løbe­rens alder og den valg­te distan­ce. De nær­me­re detal­jer kan man fin­de i fol­de­ren, der kan hen­tes på RAMs hjem­mesi­de (PDF). Der er til­mel­ding inden d. 1. maj 2009 — ellers koster det DKK 20,- ekstra i del­ta­ger­ge­byr.

Vi ses der­u­de!

Den Danske Encyklopædi/Den Store Danske — helt gratis på nettet

Jeg har tit tænkt på, at det vil­le være fedt med et læk­kert lek­si­kon. Men jeg gider sim­pelt­hen ikke at have en lek­si­kon­sam­ling på 54 kg, som Den Dan­ske Encykl­o­pæ­di fra Gyl­den­dal. Der­for glæ­der det mig usi­ge­ligt, at før­nævn­te lek­si­kon er kom­met på net­tet til fri afbe­nyt­tel­se. Inspi­re­ret af det bru­ger­sty­re­de Wikipe­dia kan man selv være med til at ska­be ind­hol­det, dog sid­der der en flok på 1100 fri­vil­li­ge eks­per­ter og tjek­ker ind­hol­det før­end det fri­gi­ves.

Iføl­ge Poli­ti­ken er Den Sto­re Dan­ske med sine 161.000 artik­ler alle­re­de stør­re end det dan­ske Wikipe­dia, som ‘kun’ har 103.780 artik­ler.

Tjek beta-ver­sio­nen (test-ver­sion) ud på denstoredanske.dk.

Sig farvel til Internet Explorer 6

Som en bevidst web­ud­vik­ler og ‑nørd er jeg nødt til at hen­vi­se til Søren Hug­ger Møl­lers side om at opgra­de­re Inter­net Expl­o­rer 6 til enten ver­sion 7 eller 8.

Inter­net Expl­o­rer 6 er fra 2001, og er i dag for­æl­det på man­ge områ­der. Inter­net Expl­o­rer 6 har pro­ble­mer med at vise moder­ne web­s­i­tes og er også bag­ud sik­ker­heds­mæs­sigt.

via drop-ie6.dk — Sig far­vel til Inter­net Expl­o­rer 6.

Latterfremkaldende læsning i Politiken

Jeg er i gang med at læse mig igen­nem en stor mæng­de tryk­te udga­ver af omni­bus­a­vi­sen Poli­ti­ken, som jeg har gemt siden som­me­ren 2008 (ja, jeg er dår­lig til at læse mine avi­ser!). I den for­bin­del­se er jeg nu kom­met til Nils Thor­sen og Keld Hybels rej­se­be­ret­ning “Jor­den rundt i fire dage”.

D’her­rer Thor­sen og Hybel er jour­na­li­ster på Poli­ti­ken. Par­ret fik et beske­dent beløb, et antal arbejds­da­ge og opga­ven: Find ud af, hvad det gør ved men­ne­sket at rej­se. De kom til­ba­ge med den sur­re­a­li­sti­ske rej­se­be­ret­ning i tre kapit­ler. De skal huske den jour­na­li­sti­ske vin­kel, der består de tre sæl­gen­de fak­to­rer: Almin­de­li­ge men­ne­sker, kend­te ansig­ter og sex.

På nuvæ­ren­de tids­punkt mang­ler jeg sta­dig at læse tred­je del af histo­ri­en, men alle­re­de nu har jeg under­trykt en hel del lat­ter­ud­brud. Det skul­le jo nødigt hed­de sig, at Poli­ti­ken er lat­ter­væk­ken­de læs­ning 🙂

Hvis nogen er i tvivl om, at vi er ovre i den sati­ri­ske gen­re, så kan jeg hjæl­pe med at skri­ve, at Keld Hybel er een af de faste for­fat­te­re til spal­ten Ugen, der gik i Poli­ti­ken. Lige­som Huxi Bachs Uge­revy på DRs P3, så er Ugen der gik et sati­risk blik på ugens mest frem­træ­den­de eller betyd­nings­ful­de begi­ven­he­der. Nils Thor­sen har desvær­re ikke tid­li­ge­re været på min radar.

Jeg kan med stor glæ­de anbe­fa­le rej­se­be­ret­nin­gen Jor­den rundt i fire dage i tre dele.

1. del: Ud med Knud

2. del: Gen­nem glasvæg­gen

3. del: Jeg har aldrig rejst med nogen, jeg kun­ne lide bag­ef­ter

Supernem rugbrødsopskrift

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om mit nybag­te rug­brød, der­for har vi tit besø­gen­de på blog­gen, der søger efter rug­brøds­op­skrif­ter. Men de må føle sig ret snydt, for jeg har ikke skre­vet en opskrift på rug­brød. Nu vil jeg hjæl­pe alle de rug­brøds­hungren­de læse­re… Jeg har fun­det den­ne super­nem­me opskrift i koge­bog­s­klas­si­ke­ren God Mad — Let At Lave.

Hur­tigt Rug­brød (1 stk.)

Aflang form, 1½ liter

Ingre­di­en­ser

 • 25 g gær
 • 1 dl lun­kent vand
 • 3 dl kær­ne­mælk
 • 1 tsk salt
 • 250 g groft rug­mel
 • ca. 275 g sig­te­mel

Frem­gangs­må­de

 • Rør gæren ud i lun­kent vand
 • Til­sæt kær­ne­mælk, salt og rug­mel
 • Slå dej­en godt sam­men (eller gør som jeg: smid det hele i Kit­che­nAid’en)
 • Til­sæt lidt af sig­te­me­let
 • Tag dej­en ud på et mel­drys­set bord og ælt den igen­nem med så meget mel, at den sta­dig er smi­dig (bare ælt vide­re i Kit­che­nAid’en)
 • Sæt dej­en til hæv­ning et lunt sted ca. 1 time
 • Slå dej­en ned
 • Form dej­en til et brød
 • Læg brø­d­et i en smurt form
 • Lad det efter­hæ­ve i ca. 30 minut­ter
 • Tænd ovnen på 200 gra­der
 • Prik brø­d­et med en gaf­fel og pensl med koldt vand
 • Bag brø­d­et på neder­ste rib­be i ca. 60 minut­ter (Brug evt. ste­ge­ter­mome­ter ved bag­ning. Cen­trum­tem­pe­ra­tu­ren skal i rug­brød være 88 til 90 gra­der)
 • Tag straks brø­d­et ud af for­men, når det er bagt
 • Lad det køle af på en rist

Krus i Pantone-farver

I snart 4 uger har jeg arbej­det hos Ørskov Web. Det bety­der, at jeg til dag­lig omgås dyg­ti­ge folk, der tæl­ler Pho­tos­hop og Illu­stra­tor (og resten af Ado­be Cre­a­ti­ve Sui­te) som deres vig­tig­ste værk­tø­jer. Som nye­ste mand i virk­som­he­den må jeg natur­lig­vis spil­le efter de reg­ler og bru­ge den jar­gon, der fin­des på ste­det. Design, lay­out, for­mer, far­ver, udtryk, ind­tryk.

Der­for ser jeg frem til at for­tæl­le mine kol­le­ga­er om det far­ve­strå­len­de tekrus, som Male­ne har givet mig som et pla­ster på sår­et, da min “rig­ti­ge” fød­sels­dags­ga­ve end­nu ikke er kom­met med posten (noget med en for­hand­ler, der ikke har helt styr på sin kun­de­kon­takt).

Tekruset Pantone 549 C Pale Blue fra Whitbread Wilkinson.
Tekru­set Pan­to­ne 549 C Pale Blue fra Whit­bre­ad Wil­kin­son.

Kru­set er fra engel­ske Whit­bre­ad Wil­kin­son og for­hand­les i Euro­pa af Het­land Nor­dic. Kru­set er i den lyse­blå tone, der i fags­pro­get ken­des som Pan­to­ne 549 C Pale Blue og er ellers fuld­stæn­dig almin­de­ligt. Det fan­ta­sti­ske ved at eje et krus i Pan­to­ne-far­ve­ska­la­en er, at der her bli­ver lej­lig­hed til at sam­men­blan­de nør­de­ver­den og dag­lig­dag. Lige­som at tage en Fire­fox t‑shirt på — eller kli­stre en geo­ca­ching-strea­mer op i bilens bagr­u­de. Det sid­ste har vi ikke gjort end­nu, men geo­ca­ching er een af de ting, jeg kun­ne tæn­ke mig at prø­ve i 2009.

Der er mindst 9 andre far­ver krus at sam­le på — så jule- og fød­sels­dags­ga­ver­ne er red­det de næste man­ge år 🙂

Oprydningssalg

Jeg har fået en mail om opryd­nings­salgs hos Lot­te Kjær. Jeg kan dog ikke åbne mai­len, men i emne­fel­tet står der:

Kom og gør en god han­del!

Upda­te ons­dag d. 25/2: Jeg har nu set en annon­ce for opryd­nings­sal­get i loka­la­vi­sen. Det varer fra i dag til fre­dag d. 27/2, kl. 14–20!!

Hvis du kom­mer omkring Holste­bro, vil jeg der­for anbe­fa­le dig at smut­te omkring Lot­te Kjærs butik. Der­u­d­over har hen­des kunst­hånd­vær­ker­bu­tik har åbent hver tors­dag fra kl. 14.00 – 18.00 eller efter afta­le. Butik­ken byder på unikt kunst­hånd­værk, blandt andet:

 • Lot­te Kjær Design — strik med skæ­ve vink­ler og per­son­lig­hed.
 • Met­te Ploug — nuno­fil­tet uni­ka­be­klæd­ning.
 • Por­ce­lin­ge — smyk­ker og brug­s­ke­ra­mik.
 • Bodil Kel­dor­ff — gum­mi­ta­sker og bro­cher.

Upside of Anger er en overraskelse

Vi pak­ke­de pla­stik­ken af en af de DVD-film, der står i vores film­hyl­de. På dansk hed­der den Det Ku’ Ikke Være Bed­re men på engelsk hed­der den Upsi­de of Anger. En meget bed­re og mere sigen­de titel.

Fil­men hand­ler om en midal­dren­de kvin­de, Ter­ry Ann (spil­let af Joan Allen), der har fire unge eller voks­ne døtre. I star­ten af fil­men erfa­rer vi, at hen­des mand har for­ladt hen­de — sand­syn­lig­vis med hans sven­ske sekre­tær. Vor hoved­per­son bli­ver nu en bit­ter, aldren­de kvin­de, der ved hjælp af drinks og gal­de hol­der smer­ten fra døren. Hun bærer følel­ser­ne og smer­ten uden­på, lige­som døtre­ne også gør det. Det udlø­ser natur­lig­vis en lang ræk­ke kon­flik­ter.

Under­vejs i det­te dra­ma får een af døtre­ne, Andrea — kal­det Andy, et job på en lokal radio­sta­tion, hvor pro­du­ce­ren Shep (spil­let af instruk­tø­ren Mike Bin­der) ansæt­ter hen­de og kort efter bli­ver kære­ste med hen­de. Shep er over 40 og Andy er 20 år yngre. Det huer natur­lig­vis ikke Ter­ry at se hen­des unge, dyg­ti­ge dat­ter arm i arm med en selvg­lad sjover der er dob­belt så gam­mel.

Fil­men viser sig — udover den dra­ma­ti­ske ram­me — at rum­me en ræk­ke komi­ske indslag, hvor vi til­sku­e­re er nødt til et gri­ne af Ter­ry og hen­des ulyk­ke. Det viser sig imid­ler­tid også, at Ter­ry har en stærk indre kraft, der får hen­de til at behand­le ulyk­ker­ne både i drøm­me og i dags­lys.

Vi mær­ker og ser Ter­rys stær­ke fru­stra­tion, da hun over­ra­sker Shep og Andrea i seng sam­men og det går op for hen­de, at dat­te­ren ikke blot hol­der i hånd og går i bio­gra­fen med man­den.

Sekun­det sene­re spi­ser fami­li­en aftens­mad (Kevin Cost­ner spil­ler Ter­ry Anns nye ven) og her kom­mer fil­men til et ven­de­punkt, da der plud­se­lig bli­ver brugt helt andre vir­ke­mid­ler end vi reg­ner med. Se selv med neden­for. Og prøv at over­be­vi­se mig om, at du hav­de for­ud­set den drej­ning.

Fil­men kan anbe­fa­les. Jeg vil nok give den. 4 ud af 7 stjer­ner for histo­ri­en men en enkelt stjer­ne mere for udførs­len. Mike Bin­der får for­talt en film, der for os til at tæn­ke over vor egen indig­na­tion og anta­gel­ser om tin­ge­nes sam­men­hæng.

Mmm mangomousse

Her i anled­nin­gen af Ulriks fød­sels­dag har det stå­et i madens tegn. Vi har nem­lig haft for­æl­dre­be­søg, så der er ble­vet trak­te­ret. Blandt meget andet er der ble­vet ser­ve­ret mang­o­mous­se.

Mang­o­mous­se (4 per­so­ner)

Ingre­di­en­ser

 • 5 bla­de hus­blas
 • 2 mod­ne mangof­rug­ter
 • saf­ten af 1 appels­in
 • ca. 125 g suk­ker
 • 3 ægge­blom­mer (evt. past­euri­se­re­de)
 • 2 dl piske­flø­de
 • 1 spsk suk­ker
 • 1 lime­frugt
 • 2 spsk oran­ge­li­kør

Frem­gangs­må­de

 • Skær mango­er­ne igen­nem på langs af frug­ter­ne (skær ned på beg­ge sider af den sto­re sten). Skær det kød, der sid­der på ste­ne­ne, af. skr­æl tre af de hal­ve mangof­rug­ter (den den sid­ste hal­ve i køle­ska­bet) og skær kødet i min­dre styk­ker.
 • Læg hus­blas­sen i blød i koldt vand.
 • Kom 1/3 af mango­kø­det i en kas­serol­le med appels­in­s­aft, spsk. vand og halv­de­len af suk­ke­ret ( af de 125 g!).
 • Læf låg på og bring det i kog. Lad det koge gan­ske svagt i ca. 10 min. til en slags kom­pot. Tag kas­serol­len af blus­set.
 • Vrid van­det af hus­blas­sen og rør den i kom­pot­ten.
 • Kom resten af det rå mango­kød i blen­de­ren med kom­pot­ten. Eller bland kom­pot og mango­kød i kas­serol­len og blend med hånd­b­len­der. Blend til en jævn puré.
 • Hæld pure­en til­ba­ge i kas­serol­len (hvis du alt­så har brugt en blen­der og ikke en hånd­b­len­der…).
 • Til­sæt resten af suk­ke­ret og ægge­blom­mer­ne.
 • Sæt det over på lavt blus.
 • Rør i det kon­stant, ind­til det tyk­ner som en cre­me. Det må på intet tids­punkt nær­me sig koge­punk­tet.
 • Tag kas­serol­len af blus­set (fort­sæt med at røre).
 • Afkøl cre­men til den er lun­ken. Rør i den jævn­ligt.
 • Pisk flø­den stiv med en spsk suk­ker og vend den i mango­cre­men sam­men med likø­ren og reven skal af halv­de­len af lime­frug­ten.
 • For­del cre­men i glas og stil den koldt i mindst 6–7 timer.
 • Skær den sid­ste hal­ve mango i tyn­de strim­ler og ser­ver den oven på mous­sen med lidt reven limeskal over.
Mangomousse
Mang­o­mous­se