Prætentiøs tekst om kunst

Det her blo­gind­læg hand­ler om for­mid­ling og kunst. Og om for­mid­ling af kunst. Og om for­mid­lin­gens kunst. Er der noget vær­re end at læse en tekst, der vir­ker fuld­stæn­dig som sort snak? Eller lyt­te til en oplæs­ning af en tekst, der slet ikke giver nogen mening.

Og selv om man for­sø­ger at læse tek­sten igen og igen og igen, så vir­ker det sta­dig lige meget som sort snak. Man begyn­der at tæn­ke ved sig selv.

Er det mig, der har mis­for­stå­et et eller andet? Er jeg dum? Hvor svært kan det være at for­stå? Er for­fat­te­ren autist? Er det over­ho­ve­det menin­gen, at det­te skal læses af andre?”

Male­ne hav­de en ople­vel­se i den ret­ning med neden­stå­en­de tekst fra en fol­der om en kunst­ner i vores loka­l­om­rå­de. Jeg har ind­talt den for jer. Så kan I jo se, om det er for­stå­e­ligt.

Uddrag fra “Liv­styd­ning — sprog og myte” fra 1993 (Ogg Vor­bis, 741kb)

Og her kom­mer så afte­nens 500.000-kroners spørgs­mål: Bli­ver for­stå­el­sen af tek­sten bed­re, hvis man spil­ler den bag­læns? Døm selv!

Uddrag fra “Liv­styd­ning — sprog og myte” fra 1993. Spil­let bag­læns. (Ogg Vor­bis, 725kb)

Vi mod­ta­ger ger­ne kom­men­ta­rer om tek­stens for­stå­e­lig­hed i kom­men­ta­rer­ne.

For­bru­gero­p­lys­ning: Ogg Vor­bis-filer kan spil­les med bl.a. føl­gen­de medi­e­af­spil­le­re: Sque­eze­Cen­ter, foobar2000, Winamp, Fre­eAmp, Win­dows Media Play­er med en plu­gin, VLC Media Play­er, XMMS, xine, iTu­nes med en Qui­ck­ti­me-kom­po­nent, og man­ge fle­re afspil­le­re.