Ny Nike+

Jeg køb­te jo en Nike+ for nog­le mine jule­ga­ve­pen­ge. Efter at have løbet ca. 30 km fik jeg den­ne besked på min iPod-skærm:

The sen­sor bat­te­ry is run­ning low. Repla­ce the sen­sor soon”.

Hvis der er noget der kan hid­se mig op, så er det når jeg ikke for­står, hvor­for ting ikke vir­ker! Så jeg sat­te selv­føl­ge­lig Ulrik til at fin­de ud af hvad der kun­ne være galt. Efter lidt søgen på net­tet fandt han ud af, at det åben­bart ikke er et ukendt fæno­men, at en Nike+ løber tør for bat­te­ri før tid. Der loves, at man kan bru­ge den i 1000 timer og jeg hav­de kun brugt den i knap fire timer!

I dag er den ble­vet byt­tet uden kny i den loka­le Sport­s­ma­ster. Det ser ud som om, at de data jeg har gemt fra tid­li­ge­re løb kan bru­ges sam­men med den nye sen­sor. I mor­gen fin­der jeg ud af, om det også vir­ker i prak­sis.