Vestkysten kan være tåget

I wee­ken­den var vi ude at køre en tur i det våde vejr — en cykel­tur brag­te os gen­nem sne, slud og regn­vejr. For­u­den natur­lig­vis for­bi den loka­le Kvi­ck­ly.

Den mest inter­es­san­te del af turen var udsig­ten ved Ring­kø­bing Fjord. Hori­son­ten var helt udvi­sket på grund af det fug­ti­ge vejr — og lige­som øjne­ne, så hav­de kame­ra­et svært ved at foku­se­re. Vi prø­ve­de alli­ge­vel at tage et par bil­le­der. Det her er det mest vel­lyk­ke­de.

Gråvejr over Ringkøbing Fjord
Gråvejr over Ring­kø­bing Fjord

Langs fjor­den løber fjord­s­tien, der bli­ver brugt flit­tigt af hund­e­luf­te­re, motio­ni­ster og cyk­li­ster. Vi løber der ger­ne en 2–3 gan­ge om ugen og har over­ve­jet at gøre vores tur langs fjor­den læn­ge­re. Den over­vej­el­se tager vi dog i os igen efter at have opda­get, at stien blot ender i det blå. Eller bur­de jeg sige det grå?

En mystisk rute ud i det grå.
En mystisk rute ud i det grå.
En mytisk rute ud i det blå.
En mytisk rute ud i det blå.

Det var næsten even­tyr­ag­tigt at stå dér og kig­ge ind i intet­he­den. Natu­ren er forun­der­lig.