5 minutter i den lokale æter

I mit job som pro­jek­t­me­d­ar­bej­der i Turist­grup­pen Vestjyl­land sen­der jeg af og til pres­se­med­del­el­ser ud. I dag rin­ge­de så sel­ve­ste Radio Klit­holm for at få et eks­klu­sivt inter­view med mig i anled­nin­gen af, at vi har sendt vores Him­mel & Hav maga­sin ud.

Så i dag kl. 17.11 til 17.16 var jeg sim­pelt­hen live on air 🙂 Nu kan jeg skri­ve 5 radioop­træ­de­ner på mit CV. En gang på DR (det heden­gang­ne pro­gram Uland Under­sø­ger) og 2 gan­ge på Stu­den­ter­ra­dio­en i Aal­borg. Og sidst men ikke mindst på Radio Djursland, hvor vi sang Sank­ta Lucia i 5. klasse.

Hvis der er nogen som har opta­get det, så mod­ta­ger jeg ger­ne en lyd­fil til arkivet 🙂

Relaterede indlæg


Udgivet

i

af