Ting, der ikke passer sammen

  1. Er det vort dan­ske svar på heste­h­vi­ske­ren?
  2. Jeg får lyst til at foto­gra­fe­re
  3. Jeg går alt for lidt med slips. Gad vide om det er for­di, jeg aldrig har lært, hvor­dan man gør?
  4. Find og lyt til musik på net­tet med Gro­oves­hark.
  5. Tag på motor­cy­kel til Cher­no­byl med Ele­na. En hår­rej­sen­de tur i ulveland.

Og så lige en 6‑ordsroman til at run­de af med.

Slut. Han skred. Mage­løs i Seatt­le.” –Ulrik Høy­er Kold

Vi er på nettet igen

Hej Ver­den!

I efter­mid­dags lyk­ke­des det os at kom­me på net­tet igen. Det ver­den­s­oms­pæn­den­de Inder­næd, alt­så.

I går rin­ge­de jeg og tal­te med TDC Sup­port for at få dem til at hjæl­pe mig, da der til­sy­ne­la­den­de ikke var liv igen­nem fra rou­te­ren og til tele­fon­kab­let. Jeg lave­de en afta­le med den rare TDC-sup­por­ter (som det viste sig, at jeg hav­de gået i fol­ke­sko­le sam­men med!) og i mor­gen tid­lig skul­le der være kom­met en TDC-tek­ni­ker.

Det viste sig imid­ler­tid at være fuld­stæn­dig unød­ven­digt for efter at have sys­let lidt med rou­te­ren og der­ef­ter ladet den stå og hvi­le nat­ten over (alt­så rou­te­ren), så vil­le den plud­se­lig ger­ne være med til at ser­vi­ce­re os med net­værk. Meget mystisk, når der nu i går var abso­lut mini­malt tegn på liv.

Under alle omstæn­dig­he­der bety­der det, at vi nu kan begyn­de at blog­ge mere regel­mæs­sigt igen. Og der er skam sket noget at blog­ge om. Læs med her på blog­gen!

Knæknavneord på sprogmuseet

Del­te ord (eller sam­men­sat­te ord) har en ten­dens til at sprin­ge i øjne­ne hos en spro­gen­tu­si­ast — spe­ci­elt hvis det er gjort for­kert. Via Blog­bog­sta­ver fandt jeg den­ne arti­kel på Sprog­mu­se­et om nav­ne­ord, der knæk­ker.

Jeg ved ikke, om det er for­di orde­ne bli­ver alt for lan­ge og ikke er i stand til at hol­de sig selv oppe og der­for knæk­ker midt­vejs? Eller om det er for­di det er meget let­te­re at over­skue kor­te ord, når man skal sta­ve til dem?

I Toppens Isbar i Søndervig kan man købe fad øl.
I Top­pens Isbar i Søn­der­vig kan man købe fad øl.

Men det mest pud­si­ge ved artik­len var nok, at de også hav­de fun­det skil­tet i Søn­der­vig hos Top­pens Isbar, hvor man kan købe fad øl. Hvem i alver­den gider drik­ke den slags? Jeg vil hel­le­re have een med noget brus i. Ikke for meget.

Læs mere hos Sprog­mu­se­et [via Blog­bog­sta­ver]

Kirsebærblomstte

Jeg drik­ker for det meste hvid eller grøn te — kun hvis der ikke er andet, kan jeg en sjæl­den gang nøjes med pose­te med lemons­mag.

I dag har jeg smagt en helt ny te, Swe­et Saku­ra Tea. Det er japan­ske kir­se­træb­lom­ster, der er kon­ser­ve­ret på en bestemt måde, så de kan put­tes i varmt vand og drik­kes som te. Blom­sten lig­ger i en luft­tæt pose i noget suk­ker­la­ge, så man skal tage den ud med den med­føl­gen­de pind. Lige­som for­skel­li­ge grøn­ne og hvi­de te-typer, fol­der de sig ud, når de kom­mer i van­det. Blom­sten spi­ses bag­ef­ter og skul­le gøre godt for huden.

Du kan bestil­le teen via oven­stå­en­de  link.

Forelsket i en vampyr

Vi var i Ring­kø­bing Bio i fre­dags og se ung­doms­vam­py­r­fil­men Twi­light. Det vil­le nok ikke være en film, som vi var taget ind at se, men Ulrik skul­le have sin før­ste kioskvagt og jeg tog med for at se fil­men.

Fil­men hand­ler om Bel­la, der flyt­ter fra Arizo­na til sta­ten Was­hin­g­ton og bli­ver dra­get af en mær­ke­lig fyr på det nye gym­na­si­um og han af hen­de. De bli­ver selv­føl­ge­lig kære­ster, men kan det lade sig gøre, når den ene er en vam­pyr?

Jeg må indrøm­me, at det er en film, jeg godt kun­ne fore­stil­le mig at se igen på DVD. For det før­ste var det super­flot­te bil­le­der hele fil­men igen­nem og for det andet blev en af hoved­rol­ler­ne spil­let af en for mig helt ukendt sku­e­spil­ler — Robert Pat­tin­son. Ikke siden Leo­nar­do DiCaprio, i Baz Luhr­mans Romeo & Juli­et, er jeg fal­det så pla­dask for en karak­ter på film! Der var bare så meget karis­ma over den knægt!!

Jeg glæ­der mig til at se mere til ham!

Ringkøbing Kirke bruger et af vores billeder

I går aftes rin­ge­de Mere­te Ørskov, sog­ne­præ­sten i Ring­kø­bing sogn for at høre, om hun ikke måt­te bru­ge et eller fle­re bil­le­der, som hun hav­de fun­det af Ring­kø­bing Fjord med mit navn på. Hun var nem­lig i gang med at rek­la­me­re for pil­grims­van­drin­ger­ne rundt om Ring­kø­bing Fjord på Ring­kø­bing sogns hjem­mesi­de. Van­drin­ger­ne fin­der sted i for­bin­del­se med temau­gen om van­dre­tu­re i Vestjyl­land. Bil­le­det kan ses på 23 og ser sådan ud:

En mystisk rute ud i det glå.
En mystisk rute ud i det grå.

Vores bil­le­der på 23 er alle­sam­men fri­gi­vet under Cre­a­ti­ve Com­mons-licen­sen Attri­bu­tion-Non­Com­merci­al-Sha­re­A­li­ke, der bety­der, at man(!) må bru­ge bil­le­der­ne, hvis bru­gen lever op til føl­gen­de krav:

  • Navn­gi­vel­se (Nav­net på foto­gra­fen skal frem­gå)
  • Ikke-kom­merci­el brug (bil­le­det må ikke bru­ges til at tje­ne pen­ge)
  • Del på sam­me vil­kår (hvis bil­le­det ændres eller anven­des i andre kre­a­ti­ve vær­ker, så skal dis­se fri­gi­ves under sam­me vil­kår)

Eller som der står hos CreativeCommons.dk:

Den­ne licens til­la­der, at andre bear­bej­der, her­un­der ændrer og til­pas­ser, dit værk med et ikke-kom­merci­elt sig­te på betin­gel­se af, at de kre­di­te­rer dig og licen­se­rer det nye værk på til­sva­ren­de vil­kår. Andre kan down­lo­a­de og spre­de dit værk til offent­lig­he­den lige­som ved by-nc-nd licen­sen, men de må også over­sæt­te, ændre og for­fat­te nye vær­ker base­ret på dit værk. Alle nye vær­ker base­ret på dit værk skal licen­se­res under en til­sva­ren­de licens, hvor­for enhver bear­bej­del­se også vil for­bli­ve ikke-kom­merci­el.” –http://www.creativecommons.dk/om/

Jeg glæ­der mig i mit stil­le sind over, at der er nogen, der har glæ­de af de bil­le­der vi går og tager.

Få motion og viden på samme tid i Vestjylland

Vandring ved Vestjylland
Van­dring i Vestjyl­land

Jeg bli­ver lige nødt til at lave lidt rek­la­me for min arbejds­plads. Vi har nem­lig et pro­jekt i gang, der hed­der 100 Sun­de Ople­vel­ser. En del af pro­jek­tet er temau­ger der skal afhol­des i løbet af det­te og de næste to år (og for­hå­ben­ligt i fle­re år frem­over). I uge 21 er tema­et Van­dring i Vestjyl­land. Bliv inspi­re­ret af tek­sten her­un­der eller gå ind på QualityTime.dk.

Hvis du vil ople­ve Vestjyl­land på nært hold, så find van­dresko­e­ne frem. Se den høje him­mel over det åbne land­skab, oplev kystens kilo­me­ter­lan­ge sand­stran­de eller mærk hedens spe­ci­el­le atmos­fæ­re på din van­dre­tur. Hvad enten du er til van­dring, trek­king, pil­grims­van­dring eller stav­gang vil Vestjyl­lands fan­ta­sti­ske natur dan­ne ram­men om din akti­ve ferie.

Du væl­ger selv om du vil føl­ge pil­grims­ru­ten omkring Ring­kø­bing Fjord, wal­ka­bout, lan­ge van­dre­tu­re med over­nat­ning eller få kul­tur­hi­sto­ri­ske ople­vel­ser ude i natu­ren med de man­ge arran­ge­re­de ture i uge 21. Van­dre­sti­er igen­nem stor­slå­et natur med rigt plan­te- og dyre­liv. Pil­grims­ru­ter med mulig­hed for for­dy­bel­se. Til dig med lyst til at sli­de på van­dre­støv­ler­ne byder Vestjyl­land på kilo­me­ter­lan­ge van­dre­tu­re.

Hol­der du af at gå i natu­ren, langs havet, gen­nem heden, rundt om søen og fjor­de og over bak­ker og dale er Vestjyl­land det helt ret­te sted for dig, din fami­lie og ven­ner. Rundt i den vstjy­ske natur er van­dre­sti­er­ne mar­ke­ret og det er kun dig selv der sæt­ter kilo­me­ter­græn­sen. At van­dre i Vestjyl­lands mang­fol­di­ge natur giver ikke bare sund motion, men har også en posi­tiv effekt på humør og sind. Den vestjy­ske natur er både afstres­sen­de og bero­li­gen­de for sjæ­len. At gå er god og nem motion.

Sæt kryds i kalen­de­ren i og omkring Kri­sti Him­mel­fart­s­fe­ri­en. Ønsker du et pro­gram til­sendt, så kan du skri­ve til mig i kom­men­tar­fel­tet.

Der­u­d­over er der temau­ger­ne

  • Fiske­ri i Vestjyl­land i uge 37
  • Fug­le i Vestjyl­land i uge 39

Pro­gram til dis­se kom­mer sene­re, men du kan læse om uger­ne på qualitytime.dk.