Korte, danske romaner på blot seks ord

Hem­ingway opfandt den meget kor­te roman­form på blot 6 ord. Efter sigen­de var det på grund af et væd­de­mål, hvor han blev udfor­dret på net­op det: At skri­ve en histo­rie på blot 6 ord. For nylig har Uffe Sten­strop taget skri­ve­sti­len op sit Twit­ter-feed og jeg har nydt at læse dan­ske, kor­te histo­ri­er. Skri­ve­sti­len pas­ser utro­ligt godt til vor tids mest hype­de medie: mikro­blog­gen.

Der­for har jeg nu tænkt, at jeg her på blog­gen vil bidra­ge med en eller fle­re 6-ord­s­ro­ma­ner. Ini­ti­a­ti­vet har alle­re­de tid­li­ge­re været taget op (blandt andet hos Sten­strop), men en god ting kan aldrig over­dri­ves og i mine øjne så er leg med det dan­ske sprog en god ting.

En god histo­rie skal for­tæl­le noget og ger­ne inde­hol­de en udvik­ling. Men det er ikke altid nød­ven­digt at beskri­ve den­ne udvik­ling. Eksem­pel­vis histo­ri­en her fra Robert Piil:

Det kun­ne have været så godt.” –hen­tet fra før­nævn­te side hos Sten­strop

Det står hen i det uvis­se, hvad det er, der kun­ne have været bed­re. Men det er helt sik­kert, at tin­ge­ne ikke er opti­ma­le. Langt de fle­ste nor­ma­le men­ne­sker kan med meget stor sand­syn­lig­hed nik­ke gen­ken­den­de til histo­ri­en uden præ­cist at vide, hvad den hand­ler om.

Som afrun­ding på det­te ind­læg vil jeg ger­ne frem­vi­se en 6-ord­s­ro­man fra hen­holds­vis Male­ne og jeg:

Og sådan blev jeg kon­ge her.” –Ulrik Høy­er Kold

Honey, I’m home.” “Oh, shit” –Male­ne Høy­er Kold

Har du nog­le 6-ord­s­ro­ma­ner, der er bed­re, så læser vi dem ger­ne i kom­men­ta­rer­ne.

Lukket for kommentarer.