Jeg har registreret mig som bruger hos Facebook

Så fik jeg ende­lig taget mig sam­men til at regi­stre­re mig hos Face­book. Find mig under mit ful­de navn: Ulrik Høy­er Kold.

Jeg må vel bare erken­de, at der er man­ge af dem, jeg godt kun­ne tæn­ke mig at hol­de kon­takt med, der aldrig regi­stre­rer sig hos Lin­ke­dIn. Det fag­li­ge og pro­fes­sio­nel­le net­værk Lin­ke­dIn har bare aldrig rig­tigt slå­et igen­nem i Dan­mark på sam­me måde som Face­book har gjort det.

Nu har jeg bidt i det sure æble og trod­set mit prin­cip om ikke at sæl­ge ud af mine data til Face­book-djæv­len. Der har jo været mas­ser af nyheds­ud­sen­del­ser, ‑artik­ler og advars­ler om at pas­se på, hvad man udle­ve­rer om sig selv på det ver­den­s­oms­pæn­den­de net­værk Face­book. Jeg gider slet ikke at rem­se dem alle sam­men op.

Face­book, here I come!