Museumsture til Ringkøbing-Skjern Museum

Vi har købt et års­kort til Ring­kø­bing-Skjern Muse­um og der­for har vi nu ube­græn­set adgang til alle muse­ets besøgs­ste­der resten af 2009.

I feri­en har vi besøgt tre af muse­ets afde­lin­ger, nem­lig Dejb­jerg Jer­nal­der, Bunds­bæk Møl­le og Ring­kø­bing Muse­um. Bil­le­der­ne her­un­der er fra Bunds­bæk Møl­le og Dejb­jerg Jer­nal­der.

Bunds­bæk Møl­le har en udstil­ling om natio­na­le og regio­na­le tra­di­tio­ner året rundt med for­kla­rin­ger på deres oprin­del­se og betyd­ning. Det var stærkt fasci­ne­ren­de at lære om hvor­for det hed­der “at maje sig ud”, om nytårs­fort­sæt­ter, og om oprin­del­sen for bl.a. Mors og Fars dag. Alt i alt en udbyt­te­rig tur, der gjor­de os klo­ge­re.

Gåtu­ren rundt i Bjør­ne­mo­sen ud til Rak­ker­hu­set var lige hvad vi træng­te til efter fle­re timers tra­ven rundt i udstil­lin­ger­ne om rak­ker­ne hhv. tra­di­tio­ner­ne.

Vi kan anbe­fa­le at tage en tur til Bunds­bæk Møl­le og Dejb­jerg Jer­nal­der og tage mad­kur­ven med — for der er risi­ko for at nå at bli­ve sul­ten inden turen går hjemad igen.

Vi hav­de kun en time til­ba­ge inden luk­ke­tid til at nå at besø­ge Dejb­jerg Jer­nal­der og gik der­for hur­tigt igen­nem udstil­lin­gen om Dejb­jerg-vog­nen og livet i jer­nal­de­ren (ca. 500 f.Kr. til ca. 1.050 e.Kr.) og besøg­te leven­de­gø­rel­sen af lands­by­en.

En lil­le pige sad og lave­de ler­tøj og vi spurg­te hen­de, hvad det skul­le bru­ges til. Hun for­stod ikke dansk og tal­te kun tysk. Hun for­tal­te, at hun holdt en uges ferie i lands­by­en sam­men med sin fami­lie.

Det er åben­bart udbredt at tage til Dejb­jerg og hol­de som­mer­fe­rie dér, for det gik op for os, at samt­li­ge 5 fami­li­er, der boe­de i lands­by­en var tyske.

Et af måle­ne for det­te års som­mer­fe­rie var at besø­ge nog­le af vore loka­le attrak­tio­ner og vi kan nu med stolt­hed sæt­te kryds ud for mindst 3 af dem.

Har du besøgt et lokalt muse­um i din ferie?

Sesamkiks — en hjemmelavet lækkerbisken

Her i de var­me lunkn.. køli­ge som­me­da­ge er det vel på sin plads at ser­ve­re en hjem­me­bagt sesam­kiks til et lil­le mel­lem­må­l­tid (på nydansk: en sna­ck).

Hjemmelavede sesamkiks på dåse
Hjem­mela­ve­de sesam­kiks på dåse

Sesamkiks, ~50 stk

 • 250g hve­de­mel
 • 50g fuld­korns­mel
 • 125g smør
 • 75g sesam­frø
 • 1tsk hjor­te­taksalt
 • ½tsk salt, eller min­dre hvis smør­ret er salt.
 • ca. 3/4 dl vand

Bland de to slags mel i en skål og smul­dr smør­ret heri. Til­sæt sesam­frø, hjor­te­taksalt, salt og vand og ælt dej­en sam­men. Lad dej­en hvi­le koldt, så den bli­ver til at rul­le ud. Ger­ne en times tid eller to.

Del dej­en i min­dre por­tio­ner og rul dis­se por­tio­ner ud så tyndt som muligt på et mel­drys­set bord eller mel­lem to styk­ker bage- eller mad­pa­pir. Prik dej­en med en gaf­fel, så den ikke bob­ler op under bag­ning. Skær dej­en i fir­kan­ter (eller cirk­ler, tre­kan­ter, figu­rer… sålæn­ge de er nogen­lun­de lige sto­re) med en kage­spo­re, et pizza­hjul eller en kniv.

Skær kiksene ud med en kniv, en kagespore eller som her: et pizzahjul
Skær kik­se­ne ud med en kniv, en kage­spo­re eller som her: et pizza­hjul

Bag kik­se­ne på mid­ter­ste ril­le i ovnen i 10–12 minut­ter ved 200 gra­der Cel­si­us. Lad kik­se­ne køle af på en bage­rist og pak dem for­sig­tigt væk.

Husk at læg­ge en suk­ker­k­nald eller et styk­ke rug­brød ned til kik­se­ne, så even­tu­el fugt kan hol­des væk og kik­se­ne kan for­bli­ve sprø­de.

Vid­ste du i øvrigt at:

Hjor­te­taksalt er et hæve­mid­del, der er vel­eg­net til fla­de … kager”, citat: Dr. Oet­ker

Er det ikke en selv­mod­si­gel­se at lave hæve­mid­ler til fla­de kager?

God for­nø­jel­se med som­mer­bag­nin­gen!

Hjemtur fra Nynäshamn, feriebilleder #6

Vores tur hjem fra Nynäs­hamn har det taget et par dage at kom­me over. Der­for får I først nu bil­le­der­ne fra man­da­gens hjem­tur gen­nem det sven­ske land­skab.

Vi kør­te til Göte­borg, sej­le­de til Fre­de­riks­havn og over­nat­te­de hos Bir­te og Niels.

Dagen efter læn­se­de vi hin­d­bær- og sol­bær­bu­ske­ne, plyn­dre­de tomat­plan­ter­ne og tog et par roser i lom­men for så at køre mod Ring­kø­bing.

Vi var godt træt­te og mæt­te af ind­tryk og klar til at slap­pe af med 1½ uges ophold i og omkring Ring­kø­bing.

Feriebilleder #5

Vores sid­ste hele dag på ferie i Sve­ri­ge brug­te vi på at gå en tur i Käring­bo­da Natur­re­ser­vat, der lig­ger ikke så langt fra Nynäs­hamn.

Dagens vig­tig­ste lek­tie må være, at man skal være var­som med mad på tube!

Og husk at kon­trol­le­re arme, ben, arm­hu­ler og i øvrigt resten af krop­pen, når du har været en tur i sko­ven. Man ved aldrig, hvor man­ge sko­v­flå­ter, man kan slæ­be med hjem.

Langt ude på spid­sen af en halvø i den sven­ske skær­gård kan man godt opgi­ve at par­ke­re ulov­ligt. Vi mød­te en par­ke­rings­vagt yderst på Torö. Torö er i øvrigt mæg­tigt kede­lig, med min­dre man har adgang til alle de afspær­re­de områ­der eller er på vej til Ojö/Landsort. Vi kan ikke anbe­fa­le yder­spid­sen af Torö som turist­mål — men den skul­le efter sigen­de være et vig­tigt svensk sur­fer­om­rå­de. Vi så ingen sur­fe­re, så hvem ved…

I mor­gen ven­der vi snu­den hjemad mod Ring­kø­bing igen, men hold øje med blog­gen her — vi ven­der sik­kert til­ba­ge med fle­re rej­se­er­fa­rin­ger fra ind- og udland.

Tur til Stockholm, feriebilleder #4

I går tog vi med pen­deltåg til Sto­ck­holm for at ople­ve den sven­ske hoved­stad og bl.a. den meget omtal­te Gam­la Stan.

Det var desvær­re ikke til­ladt for os at tage bil­le­der på Det Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet (DA: Det kon­ge­li­ge mønt­ka­bi­net), så der­for kan vi ikke vise bil­le­der fra en god og under­hol­den­de udstil­ling. Af en eller anden grund, så lyk­ke­des det at fast­hol­de inter­es­sen for pen­ge, beta­lings­mid­ler, for­brug og inf­la­tion i mere end 5 minut­ter. Det var vidun­der­ligt fasci­ne­ren­de at læse histo­ri­ske fak­ta om beta­lings­mid­ler og bl.a. se en 1.000 mil­li­ar­der Mark-sed­del fra tiden efter 1. Ver­denskrig. Det koste­de 5.000 mil­li­ar­der (5 bil­li­o­ner!) Mark at veks­le til een søl­le dol­lar. Stak­kels tyske bor­ge­re, der har spa­ret op.

Vi vil ger­ne anbe­fa­le Kung­liga Mynt­ka­bi­net­tet til alle, der skal en tur til Sto­ck­holm og Gam­la Stan — vi var nødsa­get af sul­ten til at haste igen­nem sto­re dele af udstil­lin­gen, så sæt mas­ser af tid af til at gå for­bi alle mon­trer­ne. Og hvis man ikke kan hol­de inter­es­sen fan­gen af “det voks­ne ind­hold”, så fin­des der også en bør­ne­ud­stil­ling, der hand­ler om pira­ter og deres liv og vir­ke.

I dag har vi lavet noget helt, helt andet. Det kan I bl.a. få et hint om her på Nynäs Kajak & Upple­vel­ses blog, Nynäska­jaks blogg. Vi tog ikke selv kame­ra­et med ud på van­det, men glæ­der os til at se bil­le­der­ne og tek­sten, som vores gui­de Pel­le love­de os. I skri­ven­de stund står der ikke noget om vores tur “Bland kob­ber og skär” (DA: “Blandt klip­per og skær”). Vi vil imid­ler­tid godt anbe­fa­le turen til alle, der har lyst til at prø­ve at sej­le kajak. Det var vores før­ste erfa­ring med kajak — men sik­kert ikke den sid­ste.

Feriebilleder #3

Vores før­ste hele dag i Nynäs­hamn lak­ker mod enden. Her kom­mer de visu­el­le ind­tryk, vi ger­ne vil give vide­re.

Bemærk, at det er lyk­ke­des os at kom­me til at bo på et hotel­væ­rel­se, hvor der er plads til at køre køre­sto­le ind og ud af døren samt at der er ræk­værk ved siden af toilet­tet. Vi er åben­bart ikke fær­dig med at bo i han­di­cap­ven­li­ge boli­ger…

Følg med her på blog­gen og få fle­re ind­tryk direk­te fra Nynäs­hamn, Sve­ri­ge.

Feriebilleder #2

Lige­som i går, så får I lige dagens input fra vores ferie.

Vi er kørt hele vej­en fra Brønd­by Strand til Nynäs­hamn i dag — en tur på ~640 kilo­me­ter. Det tog os ca. 8 timer at kom­me frem inkl. frokost‑, ben­zin- og stræk­ke-ben-pau­ser, så vi har set rig­tig meget asfalt i dag.

Her er dagens mest inspi­re­ren­de ind­tryk.

Følg med her på blog­gen, hvor vi i mor­gen vil for­tæl­le mere om vores nye pen­sio­ni­st­hy­bel.

Betræk til sammenklappelige madrasser

Jeg kan ikke kla­re var­men, så i dag trak jeg inden­dø­re for at gøre et pro­jekt fær­digt.

Da vi flyt­te­de til Ring­kø­bing køb­te vi et par sam­men­klap­pe­li­ge madras­ser og jeg har læn­ge haft pla­ner om at sy et betræk til dem, for den ene er blå og den anden sort og det syn­tes jeg ikke så så fan­cy ud… Efter en dags anstren­gel­ser, er jeg ret stolt af mig selv.

Der er brugt:

 • En rest møn­stret IKEA-stof
 • Sort stof
 • Rød bæn­del
 • 2 tryk­k­nap­per
 • Sort og hvid syt­råd
 • En por­tion tål­mo­dig­hed
 • En Rock i Ring­kø­bing-kon­cert i bag­grun­den, bl.a. Poul Krebs
 • Diver­se mad og drik­ke til anstren­gel­ser­ne
Betræk til madrasser
Betræk til madras­ser
Et kig ind til madrasserne
Et kig ind til madras­ser­ne
Detalje med rød bændel
Detal­je med rød bæn­del