Fotos af Andreas Exner

I dag har jeg taget bil­le­der af byens loka­le gulds­med, Andreas Exner. Bil­le­der­ne skal bru­ges i en rek­la­me­fol­der, der er under udar­bej­del­se. Jeg mød­te Andreas i hans værk­sted kort tid før han var på vej hjem for at hol­de wee­kend. Jeg præ­sen­te­re­de mig og vi gik i gang med at knip­se med kame­ra­et.

Borgmesterkæde for Jammerbugt Kommune. Fremstillet af Andreas Exner. Billedet er lånt fra AndreasExner.dk
Borg­mester­kæ­de for Jam­mer­bugt Kom­mu­ne. Frem­stil­let af Andreas Exner. Bil­le­det er lånt fra AndreasExner.dk

Andreas Exner er uddan­net i Kås, hvor min mors fami­lie har boet og levet i man­ge år. Vi kom til at snak­ke, og det viste sig, at han sta­dig har værk­tøj i værk­ste­det, der er frem­stil­let af min mor­far, der i man­ge år var smed i Kås. Hvor er ver­den dog lil­le.

En ring, Fjeld, fremstillet af Andreas Exner. Billedet er lånt fra AndreasExner.dk
En ring, “Fjeld”, frem­stil­let af Andreas Exner. Bil­le­det er lånt fra AndreasExner.dk

Jeg var impo­ne­ret over Andreas’ arbej­der og vil da ger­ne vise et par styk­ker af dem her på siden. Kig for­bi Ring­kø­bing og besøg Smyk­ke­værk­ste­det, hvor Andreas Exner arbej­der.

Nyt boligmagasin?

Jeg er for før­ste gang ble­vet lok­ket af en rek­la­me på Face­book.
4 num­re af bolig­mag­si­net RUM Inte­r­i­ør Design + 2 stk. Käh­ler Cam­meo kruk­ker for 149,- (inkl. por­to — så det er spæn­den­de, hvad jeg skal give i sid­ste ende…).

Er det et nyt maga­sin eller har det eksi­ste­ret et styk­ke tid? Min nys­ger­rig­hed er i hvert fald ble­vet væk­ket. Glæ­der mig til mit før­ste num­mer.

Skjern Bank Løbet 2009 var en succes

I lør­dags var der igen et lokalt løb i Skjern. Det er det før­ste, der er arran­ge­ret af Skjern Løbe­klub.

Løbet hav­de kun een rute, 5km — lige under en 1/8 marat­hon, så det var ikke svært at væl­ge distan­cen.

Som­me­ren viste sig fra en mid­del­god, dansk side, da vi mød­te op uden for Skjern Bank lør­dag for­mid­dag kl. 10:30. Vi meld­te os til for i alt DKK 120,- (inkl. efter­til­mel­dings­ge­byr på DKK 20,- pr. per­son) og var der­med klar til at del­ta­ge i løbet.

Sky­er­ne dæk­ke­de af og til for solen, der af og til skin­ne­de på de bare ben i shorts og løbe­sko og ‑strøm­per. Ti minut­ter før start blev vi budt vel­kom­men af løbe­klub­ben, der bød os op til fæl­les opvarm­ning og der­ef­ter ønske­de alle en god tur. Vi blev min­det om, at vi skul­le pas­se på hin­an­den og på biler­ne og der­ef­ter blev løbet skudt i gang.

Min­dre end 18 minut­ter sene­re var løbets mand­li­ge vin­der i mål. Den 21-åri­ge Mor­ten Fran­sen brug­te blot løbet i Skjern som opvarm­ning til søn­da­gens 1500m — med andre ord en eli­te­lø­ber, som vi andre alli­ge­vel ikke kun­ne kla­re os imod. Vi tog der­i­mod turen i eget tem­po.

Male­ne kom ind som num­mer 25 blandt kvin­der­ne med en tid på 30:06 for 5 km (6:01 pr. kilo­me­ter) og jeg kom ind som num­mer 33 blandt her­rer­ne med en tid på 26:17 (5:15 pr. kilo­me­ter).

Vi var rime­ligt til­fred­se med tiden, men ærligt talt, så bestod min stør­ste til­freds­stil­lel­se i at kom­me i mål og i læ før det helt sto­re sky­brud brød løs.

Det dan­ske som­mer­vejr valg­te nem­lig at vise sig fra en mørk og regn­våd side lige som de fle­ste kun­ne begyn­de at ane mål­stre­gen. Det var der­for med reg­nen silen­de ned om ører­ne at de fle­ste kun­ne mod­ta­ge deres gra­tis frugt, vand, cho­ko­la­de og diplom.

Der var ca. 150 del­ta­ge­re i løbet, der blev fulgt op med pat­te­gris fra grill, kyl­lin­ge­sandwich eller grill­pøl­se fra de omkring­lig­gen­de bevært­nin­ger.

Vi køb­te en kyl­lin­ge­sandwich (læs: to ski­ver tørt sandwi­ch­brød med ice­berg-salat og en klat kar­ry­dres­sing imel­lem. Nå, ja, og så noget kyl­ling i tyn­de ski­ver.) og bestil­te mine­ralvand der­til for i alt DKK 50,- pr. per­son. Ikke nogen vold­som posi­tiv ople­vel­se.

Det viste sig dog, at vi hav­de bestilt mere end vor vært kun­ne leve op til og der­for fik vi et par fla­sker af den gra­tis Adec­co-rek­la­me-vand. Til gen­gæld fik vi også halv­de­len af pen­ge­ne til­ba­ge. Dyr, men til gen­gæld kede­lig mad. *suk*

Men den kede­li­ge madop­le­vel­se tog ikke brod­den af den gode løbe­op­le­vel­se, så hvis vi husker det, så er vi sik­kert med igen næste år til Skjern Løbe­klubs arran­ge­ment.

Du kan læse mere om Skjern Bank Løbet 2009Skjern Løbe­klubs hjem­mesi­de eller hos Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern. Husk også at se video­en med vin­de­ren, for­man­den og del­ta­ger­ne, der var­mer op.

Antichrist — en moderne klassiker

I den­ne uge har Ring­kø­bing Bio­graf vist den meget omdis­ku­te­re­de film Anti­christ (kino.dk, IMDb, AllM­ovie, Rot­ten Toma­to­es) af den dan­ske fil­min­struk­tør Lars von Tri­er. Vi var inde for at se den i går aftes.

Fil­men hand­ler om:

Et par i dyb sorg tager til ”Eden”, deres hyt­te i sko­ven, for at kom­me vide­re i livet og red­de deres for­hold. Men de mister kon­trol­len, da natu­ren gri­ber ind…

Det vil være unfair over­for fil­men at sige meget mere om hand­lin­gen. De fle­ste, der ved en smu­le om Lars von Tri­ers film, har nok alle­re­de reg­net ud, at fil­men ikke er helt lige til.

Fil­men er en gyser, der spil­ler på vores inder­ste skræk. Det gør gyse­re jo som oftest, men af en eller anden grund, så lyk­kes det von Tri­er at kom­me der­ind, hvor det sæt­ter sig i krop­pen. Isner til bene­ne og efter­la­der et grumt ind­tryk.

Fil­men har fået skyld for at være man­ge ting: auto­bi­o­gra­fisk fra von Tri­ers side, kvin­de­ha­den­de, ‑under­tryk­ken­de, por­no­gra­fisk, og meget mere. Den er æste­tisk, smukt foto­gra­fe­ret og klip­pet. Og sam­ti­dig en utro­lig grim film, når man ser ind til histo­ri­en. Ind bag det visu­el­le udtryk.

Jeg vil godt give fil­men 8 ud af 10 stjer­ner, hat­te, film­rul­ler, skum­fi­du­ser eller blik­trom­mer. Det er en god film.

Jeg synes det er synd at sige for meget om fil­men — det tager som regel spæn­din­gen ud af en gyser. Men for­be­red dig på at se een af de bed­re film i nye­re tid. Bered dig på at se en film, der ikke er som de fle­ste andre. Og for­be­red dig på at gå hjem med dybe pan­de­ryn­ker.

Lørdags-myreflittighed

Vi var så akti­ve i går og stol­te af os selv. Nu kan vi sæt­te flu­e­ben ud for føl­gen­de (ikke nød­ven­dig­vis i kro­no­lo­gisk ræk­ke­føl­ge):

 • På gen­brugs­plad­sen med papir, avi­ser, pla­stem­bal­la­ge, pap, småt brænd­bart, meta­laf­fald, glas… (sam­let sam­men gen­nem de sid­ste par måne­der eller 3)
 • Støv­su­ge hele lej­lig­he­den grun­digt
 • Ryd­de op i køk­ke­net og der­med få mere bord­plads (ja, efter at vi har fået et kæm­pe køk­ken fyl­der vores ting også mere…)
 • Købt og skif­tet halo­gen­pæ­rer til bade­væ­rel­ses­spot­ly­se­ne
 • Bagt blå­bær­rou­la­de-småka­ger (opskrift kom­mer snart)
 • Købt en kost og en ram­me til en pla­kat
 • Sæt­te pla­ka­ten i ram­men og hæn­ge den op
 • Gøre bade­væ­rel­se rent
 • Set 2 afsnit af LOST (opgav 3. afsnit, da den nyud­pak­ke­de DVD ikke kun­ne læse den!!! Ulrik er ved at fin­de en læs­ning, så vi for­hå­bent­lig kan se sæson 2 afsnit 3!!)
 • I bio­gra­fen og se Lars von Tri­ers Anti­christ (sik­ke en film!! Men efter at have vendt og ana­ly­se­ret fil­men sam­men, er den fak­tisk rig­tig god)
 • Skif­te sen­ge­tøj
 • Skif­te vores kon­ti fra Dan­ske Ekstra til Dan­ske 24/7 (her­un­der bestil­le en opspa­rings­kon­to)

Nu er klok­ken ved at være 10 og vi skal ud at løbe, for nu er klok­ken 8‑smoothien, så småt opta­get i krop­pen. Solen skin­ner og det ser ud til at bli­ve en dej­lig dag med fle­re små-pro­jek­ter der skal ord­nes.

God søn­dag!

I dag er det HC’s fødselsdag, hurra, hurra, hurraaaa!

Jeg er lige ble­vet opmærk­som på, at een af vore sto­re dan­ske viden­skabs­mænd i dag har fød­sels­dag. H.C. Ørsted kun­ne i dag være fyldt 232 år — og det er ikke så rin­ge end­da.

Jeg blev opmærk­som på hans fød­sel­dag, da jeg så dagens fine Goog­le-logo:

Specielt Google-logo for H.C. Ørsteds fødselsdag.

Hvis du ikke lige kan din natur­vi­den­skabs­hi­sto­rie på rygra­den, så kan du læse mere om H.C. Ørsted på Wikipe­dia:

Hans Chri­sti­an Ørsted (14. august 1777 i Rud­kø­bing9. marts 1851 i Køben­havn) var en dansk fysi­ker og kemi­ker. Han var bror til poli­ti­ke­ren og juri­sten A.S. Ørsted. Han udgav natur­fi­lo­so­fi­ske afhand­lin­ger m.m. og stif­te­de Sel­ska­bet for Natur­læ­rens Udbre­del­se i 1824. End­vi­de­re var han stif­ter af for­lø­ber­ne til Mete­o­r­o­lo­gisk Insti­tut og Patent­di­rek­to­ra­tet. H.C. Ørsted var en nær ven af H.C. Ander­sen[1]. Ørsted betrag­tes også som en af den dan­ske gul­dal­ders hoved­per­so­ner.

Haiku på en regnvejrsdag

Vi har tid­li­ge­re blog­get om hai­ku-dig­te, så nu er det vist tid til et par styk­ker mere…

I går da det reg­ne­de, sad vi nem­lig og hai­ku-hyg­ge­de og her­un­der ser I resul­ta­ter­ne.

Først en sød:

Jeg elsker dig skat
helt op til stjer­ner­ne og
til­ba­ge igen

Så en dra­ma­tisk:

Kys mig nu min skat
sag­de hun idet han skred
som­me­ren er slut

Så en fræk:

Ledig stil­ling i
vor sex­bu­tik, du rin­ger
bare lidt i sex

Så med reg­len, at vi skif­tes til at skri­ve et ord af gan­gen:

Glas­set run­ger hult
mod kan­ten af afgrun­den
plonk lyder det nu

Og en til:

Aldrig hav­de han
set så langt ud mod kan­ten
wow for en udsigt!

Og så den sid­ste:

Hvor gem­te hund­en
benet? Al lær­dom viser
hvor blom­ster­ne er

Man kan dis­ku­te­re den kunst­ne­ri­ske kva­li­tet af dis­se dig­te, men for at bli­ve dyg­tig er man nødt til at øve sig.

Vi hav­de det i hvert fald sjovt og er i øvrigt ikke de ene­ste, der for­sø­ger os med let klun­te­de hai­ku. Det­te er tyv­stjå­let fra Rolf Nel­son på Thre­ad­less:

Hai­kus are easy
but some­ti­mes they don’t make sen­se
Refri­ge­ra­tor

Weekend med ild og sværdkamp

Den­ne wee­kend har stå­et i de pri­mi­ti­ve ople­vel­sers tegn. Fre­dag aften drog vi afsted på vores før­ste lejr med Klan Waingun­ga. Det var Male­nes før­ste ople­vel­se med en spej­der­lejr. Hun kla­re­de den med bra­vour. Jeg er så stolt af hen­de!

Jeg har jo været spej­der og med­lem af KFUM-Spej­der­ne i Dan­mark i næsten 20 år, men var sta­dig spændt på at tage afsted på lejr sam­men med Klan Waingun­ga for før­ste gang. Det er trods alt kun 2. gang vi mødes og det var der­for spæn­den­de at til­brin­ge et døgns tid i hin­an­dens sel­skab.

Som man kan se på bil­le­der­ne her­over, så more­de vi os og til­brag­te en mas­se tid omkring bålet med at lære hin­an­den at ken­de, lave mad over bål, snak­ke gam­le spej­der­hi­sto­ri­er, dis­ku­te­re kla­nens frem­tid og stra­te­gi­en for at få fle­re med­lem­mer. Hvis du er inter­es­se­ret i at lave spej­der­ar­bej­de på “de voks­nes” præ­mis­ser i Vestjyl­land, så kan du kon­tak­te os på Face­book, sen­de en mail til kontakt@ulrikkold.dk eller læg­ge en kom­men­tar her på blog­gen, så ven­der vi til­ba­ge til dig hur­tigst muligt.

Vi kom hjem fra klan­lej­r­tur alle­re­de igen lør­dag efter­mid­dag og brug­te der­på resten af lør­da­gen på at ind­hen­te det ener­gi- og søvnun­der­skud, der var opstå­et efter før­ste uge på arbej­de og en lej­r­tur.

Søn­dag tog vi til vikin­ge­mar­ked i Bork Vikin­ge­havn for at få en ople­vel­se af, hvor­dan livet var for mere end 1.000 år siden i Dan­mark.

Vi kom omkring kl. 12:00, hvor den før­ste omgang Kamp var annon­ce­ret. Vi nåe­de at tage en del bil­le­der af de kæm­pen­de kri­ge­re, der ivrigt opild­ne­de til­sku­er­ne til at råbe og huje med. Det fore­gik på dansk, tysk og engelsk, så alle mar­keds­gæ­ster hav­de en mulig­hed for at for­stå, hvad der fore­gik.

Der­ef­ter gik vi en tur blandt mar­ked­stel­te­ne og kig­ge­de på vikin­ge­smyk­ker, ‑sværd, skjol­de, naturind­far­vet garn, flad­brød, mjød og meget mere.

Desvær­re begynd­te det at reg­ne midt under opto­get, der brag­te en ny figur af Frej til viet (et hel­ligt offer­sted) i Bork Vikin­ge­havn, så vi valg­te at tage hjem lidt før det ellers var pla­nen. Vi hav­de (opti­misk nok) ikke taget noget regntøj eller andet over­tøj med, så vi fortrak fra ste­det og blev eni­ge med os selv om, at næste år tager vi regntøj med.

Kikærtesalat

Jeg har altid nog­le kog­te kikær­ter og bøn­ner til at lig­ge i fry­se­ren, så jeg nemt kan til­sæt­te dem i en gry­de­ret eller som her­un­der lave en mæt­ten­de salat. Vi fik en gan­ske almin­de­lig hak­kebøf til.

Kikærtesalat
Kikær­tesa­lat

Opskrif­ten er til 2–4 per­so­ner afhæn­gig af sult og andet til­be­hør.

Salat laves af

300 kog­te kikær­ter (eller en dåse)
100 g kog­te hvi­de bøn­ner
1 dl qui­noa (koges).  Du evt. erstat­te med kog­te røde eller grøn­ne lin­ser
1 hånd­fuld bred­bla­det- eller krus­per­sil­le
½ rød­løg (hak­kes)

Dres­sing laves af

saft fra ½ citron (hæl­des i et syl­te­tøjs­glas)
hæld lig så meget oli­veno­lie i
1/4 tsk. salt
1/4 tsk. peber
Sæt låg på syl­te­tøjs­glas­set og ryst godt
Hæld over sala­ten og bland

Kikærtesalat
Kikær­tesa­lat