I dag er det HC’s fødselsdag, hurra, hurra, hurraaaa!

Jeg er lige ble­vet opmærk­som på, at een af vore sto­re dan­ske viden­skabs­mænd i dag har fød­sels­dag. H.C. Ørsted kun­ne i dag være fyldt 232 år — og det er ikke så rin­ge end­da.

Jeg blev opmærk­som på hans fød­sel­dag, da jeg så dagens fine Goog­le-logo:

Specielt Google-logo for H.C. Ørsteds fødselsdag.

Hvis du ikke lige kan din natur­vi­den­skabs­hi­sto­rie på rygra­den, så kan du læse mere om H.C. Ørsted på Wikipe­dia:

Hans Chri­sti­an Ørsted (14. august 1777 i Rud­kø­bing9. marts 1851 i Køben­havn) var en dansk fysi­ker og kemi­ker. Han var bror til poli­ti­ke­ren og juri­sten A.S. Ørsted. Han udgav natur­fi­lo­so­fi­ske afhand­lin­ger m.m. og stif­te­de Sel­ska­bet for Natur­læ­rens Udbre­del­se i 1824. End­vi­de­re var han stif­ter af for­lø­ber­ne til Mete­o­r­o­lo­gisk Insti­tut og Patent­di­rek­to­ra­tet. H.C. Ørsted var en nær ven af H.C. Ander­sen[1]. Ørsted betrag­tes også som en af den dan­ske gul­dal­ders hoved­per­so­ner.