Skjern Bank Løbet 2009 var en succes

I lør­dags var der igen et lokalt løb i Skjern. Det er det før­ste, der er arran­ge­ret af Skjern Løbe­klub.

Løbet hav­de kun een rute, 5km — lige under en 1/8 marat­hon, så det var ikke svært at væl­ge distan­cen.

Som­me­ren viste sig fra en mid­del­god, dansk side, da vi mød­te op uden for Skjern Bank lør­dag for­mid­dag kl. 10:30. Vi meld­te os til for i alt DKK 120,- (inkl. efter­til­mel­dings­ge­byr på DKK 20,- pr. per­son) og var der­med klar til at del­ta­ge i løbet.

Sky­er­ne dæk­ke­de af og til for solen, der af og til skin­ne­de på de bare ben i shorts og løbe­sko og ‑strøm­per. Ti minut­ter før start blev vi budt vel­kom­men af løbe­klub­ben, der bød os op til fæl­les opvarm­ning og der­ef­ter ønske­de alle en god tur. Vi blev min­det om, at vi skul­le pas­se på hin­an­den og på biler­ne og der­ef­ter blev løbet skudt i gang.

Min­dre end 18 minut­ter sene­re var løbets mand­li­ge vin­der i mål. Den 21-åri­ge Mor­ten Fran­sen brug­te blot løbet i Skjern som opvarm­ning til søn­da­gens 1500m — med andre ord en eli­te­lø­ber, som vi andre alli­ge­vel ikke kun­ne kla­re os imod. Vi tog der­i­mod turen i eget tem­po.

Male­ne kom ind som num­mer 25 blandt kvin­der­ne med en tid på 30:06 for 5 km (6:01 pr. kilo­me­ter) og jeg kom ind som num­mer 33 blandt her­rer­ne med en tid på 26:17 (5:15 pr. kilo­me­ter).

Vi var rime­ligt til­fred­se med tiden, men ærligt talt, så bestod min stør­ste til­freds­stil­lel­se i at kom­me i mål og i læ før det helt sto­re sky­brud brød løs.

Det dan­ske som­mer­vejr valg­te nem­lig at vise sig fra en mørk og regn­våd side lige som de fle­ste kun­ne begyn­de at ane mål­stre­gen. Det var der­for med reg­nen silen­de ned om ører­ne at de fle­ste kun­ne mod­ta­ge deres gra­tis frugt, vand, cho­ko­la­de og diplom.

Der var ca. 150 del­ta­ge­re i løbet, der blev fulgt op med pat­te­gris fra grill, kyl­lin­ge­sandwich eller grill­pøl­se fra de omkring­lig­gen­de bevært­nin­ger.

Vi køb­te en kyl­lin­ge­sandwich (læs: to ski­ver tørt sandwi­ch­brød med ice­berg-salat og en klat kar­ry­dres­sing imel­lem. Nå, ja, og så noget kyl­ling i tyn­de ski­ver.) og bestil­te mine­ralvand der­til for i alt DKK 50,- pr. per­son. Ikke nogen vold­som posi­tiv ople­vel­se.

Det viste sig dog, at vi hav­de bestilt mere end vor vært kun­ne leve op til og der­for fik vi et par fla­sker af den gra­tis Adec­co-rek­la­me-vand. Til gen­gæld fik vi også halv­de­len af pen­ge­ne til­ba­ge. Dyr, men til gen­gæld kede­lig mad. *suk*

Men den kede­li­ge madop­le­vel­se tog ikke brod­den af den gode løbe­op­le­vel­se, så hvis vi husker det, så er vi sik­kert med igen næste år til Skjern Løbe­klubs arran­ge­ment.

Du kan læse mere om Skjern Bank Løbet 2009Skjern Løbe­klubs hjem­mesi­de eller hos Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern. Husk også at se video­en med vin­de­ren, for­man­den og del­ta­ger­ne, der var­mer op.