Om at være tilflytter på P4 Midt & Vest

I mor­ges stod jeg op kl. 05:45 for at spi­se tid­lig mor­gen­mad, så jeg kun­ne stå på kaj­en i Ring­kø­bing og tale med Mari­an­ne Jonas­sen fra Dan­marks Radio P4 Midt & Vest om at være til­flyt­ter i Ring­kø­bing.

Jeg blev inter­viewet live i mor­gen­ra­dio­en ca. kl. 06:43 hvor jeg tal­te om hvor­for jeg var flyt­tet til Ring­kø­bing, hvad jeg syn­tes om byen, hvor­dan vi har skabt os et net­værk her­u­de og ikke mindst om hvor­dan Tvær­fag­ligt Net­værk, Ring­kø­bing Fjord­net kan være med til at give til­flyt­te­re til byen en god start.

Ring­kø­bings til­flyt­ter­kon­su­lent, Mari­an­ne Møl­ler, var også invi­te­ret ned på hav­nen i mor­ges for at tale om, hvad der er til­flyt­nings­kon­su­len­ter­nes opga­ve. Jeg var desvær­re nødt til at cyk­le hjem, så jeg fik ikke lej­lig­hed til at høre Mari­an­ne tale om sit job og hvor vig­tigt det er at tage godt imod nye bor­ge­re i kom­mu­nen. I mine øjne laver til­flyt­nings­kon­su­len­ter­ne præ­cis dét, som idræts­for­e­nin­ger­ne, brid­ge­klub­ber­ne og for­æl­dre­rå­de­ne har gjort i man­ge år: ska­ber grund­la­get for et net­værk for folk.

Ved at mel­de sig ind i en for­e­ning får man jo kick­star­tet sit net­værk og det har vi selv benyt­tet os af. Vi har meldt os ind i den loka­le bio­graf­for­e­ning, Male­ne har sun­get i kvin­de­kor i en hel sæson, og vi er beg­ge meldt ind i Fjord­net. I Fjord­net får vi lej­lig­hed til at arran­ge­re virk­som­heds­be­søg, tage på udflugt i natu­ren, besø­ge udstil­lin­ger, sam­le svam­pe, høre loka­le ildsjæ­le tale om deres pro­jek­ter, og meget mere. Det giver alt sam­men inspira­tion og mod på at bli­ve i områ­det.

Det kan desvær­re ikke lade sig gøre at høre mit mor­ge­nin­ter­view på net­tet — så du må nøjes med at tro på mig, når jeg siger, at jeg var der 🙂

Vestjylland går i fisk

I går star­te­de Turist­grup­pen Vestjyl­land temau­gen omkring fiske­ri. Så jeg vil lige benyt­te lej­lig­he­den til at gøre lidt rek­la­me.

Hvad enten du er gar­vet sport­s­fi­sker, hob­by­fi­sker eller nybe­gyn­der, kan du fin­de fiskeud­for­drin­ger i Vestjyl­land. Her er der ekstra­or­di­næ­re ople­vel­ser for hele fami­li­en – både sto­re og små. Ja, også for dig, der sæt­ter den frisk­fan­ge­de fisk på bor­det. Har du lyst til at snu­se til ukend­te inter­es­se­om­rå­der, lære at flå fisken, opda­ge nye fiske­me­to­der og fiske­ret­ter eller bare bli­ve bed­re, så kan du her lære fra de rig­tig dyg­ti­ge, når Vestjyl­land sæt­ter fokus på fiske­ri i en hel uge.

Et af arran­ge­men­ter­ne fore­går i Hvi­de San­de i aften og er fuldt boo­k­et op — nem­lig sus­hi-kur­sus i Fiske­ri­ets Hus . Jeg har lok­ket Ulrik med — ikke at der skul­le lok­kes sær­ligt meget…

Har du også lyst til et sus­hi-kur­sus er der sta­dig plads på sus­hi-kur­set i Holste­bro på søn­dag d. 13. sep­tem­ber.

Jeg synes, at I skal gå ind på qualitytime.dk og tjek­ke fiske­te­mau­gen ud. Du kan også direk­te til de for­skel­li­ge fiske­re­la­te­re­de akti­vi­te­ter.

Vi tager kame­ra med i aften, så der skal nok bli­ve nog­le fine sus­hi-moti­ver til et sene­re blo­gind­læg…

I uge 37 star­ter temau­gen om fug­le, så der er også ople­vel­ser for fug­le­in­ter­es­se­re­de

Økologisk høstmarked i Forundringens Have

I dag har vi været til øko­lo­gisk høst­mar­ked i Forun­drin­gens Have ved Vestjyl­lands Højsko­le lidt uden for Ring­kø­bing. Det var et hyg­ge­ligt arran­ge­ment med boder, der solg­te kryd­derur­ter, friskpres­set æbleju­i­ce, hånd­skår­ne kni­ve, Søbo­gaard-saft og meget mere. Og der­næst var det mulig­he­den for at gå en tur rundt i Forun­drin­gens Have, der rum­mer alskens mere eller min­dre alter­na­ti­ve for­søg på at udnyt­te natu­rens kræf­ter bed­re.

I haven fore­går der blandt andet eks­pe­ri­men­ter med jord­ta­ge, der efter sigen­de kan red­de vort pres­se­de klo­ak­sy­stem. Der er afprøv­ning af for­skel­li­ge træ­sor­ters hold­bar­hed og ikke mindst udnyt­te en eller fle­re natur­li­ge meto­der til at for­læn­ge hold­bar­he­den.

Der­u­d­over er der en astro­no­misk have, hvor plan­ter­ne bli­ver sået, plan­tet, ple­jet, van­det, nus­set og høstet efter Maria Thuns prin­cip­per. Nu bli­ver det mere alter­na­tivt: Maria Thun er bio­dy­na­mi­ker og plan­læg­ger sine såtids­punk­ter efter him­mel­le­ge­mer­nes pla­ce­ring. Hvert år udgi­ver hun en såka­len­der (der over­sæt­tes til 20 sprog for­u­den dansk!) såle­des at bio­dy­na­mi­ke­re ver­den over kan plan­te, høste, ple­je og så på de rig­ti­ge tids­punk­ter i for­hold til månen, solen og alle de andre stjer­ners pla­ce­ring.

På en lidt mere hånd­gri­be­lig ska­la, så giver det øko­lo­gi­ske høst­mar­ked mulig­hed for, at man kan tage sine æbler fra træ­et med og pres­se dem til jui­ce.

Æbler presses til juice i Forundringens Have
Æbler pres­ses til jui­ce i Forun­drin­gens Have

Og så præ­sen­te­res årets høst­kunst­værk, der frem­stil­les af års­ti­dens frugt og grønt.

Årets høstkunstværk
Årets høst­kunst­værk

Der var også mulig­hed for at bage sno­brød, sma­ge urtesup­pe og pan­de­ka­ger og klap­pe både hunde, kani­ner og kat­te. Og lad os så lige slut­te igen i den alter­na­ti­ve ende med et spørgs­mål: Hvor­for sæt­ter man 20 kal­keng­le­fi­gu­rer op på et hjør­ne af en byg­ning?

Kalkengle på en husgavl
Kal­keng­le på en hus­gavl

Vi tager gla­de­ligt imod gode for­kla­rin­ger.

Fransk løgsuppe

Vi fik et kæm­pe løg fra Aars­ti­der­ne for over en uge siden. Da vi ikke lige skul­le hol­de hot­dog­fest, bestem­te vi os for at lave en løgsup­pe.

Vi fandt opskrif­ten her­un­der og den kan helt klart anbe­fa­les. En dej­lig fløjls­blød sup­pe. Den ene­ste juste­ring fra vores side er, at bou­il­lo­nen er Her­ba­ma­re urte­bou­il­lon, og at vi ikke smag­te til med salt eller peber.

Fransk løgsup­pe — opskrift på Fransk løgsup­pe

Bon appe­tit!